Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατάπτυστη ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ υπέρ του ακροδεξιού πραξικοπηματία της Βενεζουέλας Γουαϊδό

Σε ένα κατά­πτυ­στο ψήφι­σμα, η Κεντρι­κή Πολι­τι­κή Επι­τρο­πή του Κινή­μα­τος Αλλα­γής (ΚΙΝΑΛ) υιο­θε­τεί όλη την ιμπε­ρια­λι­στι­κή προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα, δηλώ­νο­ντας ρητά την στή­ρι­ξη της στον ακρο­δε­ξιό πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γουαϊδό. 

Το ψήφι­σμα του ΚΙΝΑΛ — που μάλι­στα φέρει τον τίτλο.… «ψήφι­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης προς το λαό της Βενε­ζου­έ­λας» — ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η κατά­στα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα είναι απο­τέ­λε­σμα «θεσμι­κής κρί­σης που δημιούρ­γη­σαν ο Μαδού­ρο και η κυβέρ­νη­ση του» (!), ενώ υπο­γραμ­μί­ζε­ται πως η θέση του κόμ­μα­τος είναι… «δίπλα στην προ­ο­δευ­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της χώρας». Όπως φαί­νε­ται, στο ΚΙΝΑΛ η έννοια “προ­ο­δευ­τι­κός” ταυ­τί­ζε­ται με πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες-μαριο­νέ­τες των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών που αυτο­α­να­κη­ρύσ­σο­νται «πρό­ε­δροι».

Ενσω­μα­τώ­νο­ντας όλο το οπλο­στά­σιο των ψεμά­των που δια­δί­δο­νται ενά­ντια στη νόμι­μα εκλεγ­μέ­νη κυβέρ­νη­ση της χώρας, το ψήφι­σμα του ΚΙΝΑΛ ανα­φέ­ρει ότι οι εκλο­γές του Μαϊ­ου του 2018, όπου ο Νικο­λάς Μαδού­ρο εκλέ­χθη­κε με μεγά­λη πλειο­ψη­φία και η αντι­πο­λί­τευ­ση απεί­χε, «στε­ρού­νται δημο­κρα­τι­κής νομιμοποίησης»! 

Το ψήφι­σμα του ΚΙΝΑΛ συνε­χί­ζει γρά­φο­ντας μετα­ξύ άλλων: «Στο πλαί­σιο αυτό, καλού­με σε ανα­γνώ­ρι­ση και σεβα­σμό του δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νου Κοι­νο­βου­λί­ου της χώρας, το οποίο έχει ένα καθο­ρι­στι­κό ρόλο να δια­δρα­μα­τί­σει για την απο­κα­τά­στα­ση της Δημο­κρα­τί­ας. Ανα­γνω­ρί­ζου­με και στη­ρί­ζου­με τις προ­σπά­θειες του Χουάν Γκουαϊ­ντό, Πρό­ε­δρου του νόμι­μα εκλεγ­μέ­νου Κοι­νο­βου­λί­ου, ο οποί­ος ανα­γνω­ρί­ζε­ται από ένα σημα­ντι­κό τμή­μα της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, ως μετα­βα­τι­κός Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας, για την επι­τυ­χή μετά­βα­ση στη Δημοκρατία.»

Στο ψήφι­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης του ΚΙΝΑΛ, επι­ση­μαί­νε­ται ακό­μη οτι η μόνη λύση είναι η επί­λυ­ση της κοι­νω­νι­κής και πολι­τι­κής κρί­σης με ειρη­νι­κό τρό­πο, η απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων και η δια­μόρ­φω­ση των ανα­γκαί­ων όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για τη διε­ξα­γω­γή νέων εκλο­γών υπό τη επί­βλε­ψη μιας ανε­ξάρ­τη­της αρχής και διε­θνών παρατηρητών.

Ασφα­λώς, το κεί­με­νο του Κινή­μα­τος Αλλα­γής απο­φεύ­γει κάθε ανα­φο­ρά στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα ΗΠΑ-ΕΕ και συμ­μα­χι­κών χωρών τους (Βρα­ζι­λία, Κολομ­βία, κλπ) απέ­να­ντι στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας, ενώ ενσω­μα­τώ­νει πλή­ρως την υπο­κρι­τι­κή αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παϊ­κή ρητο­ρι­κή περί «καθε­στώ­τος Μαδού­ρο» και «έλλει­ψης δημοκρατίας». 

Κανέ­ναν δεν εκπλήσ­σει η στά­ση του ΚΙΝΑΛ. Οι ευρω­βου­λευ­τές του ψήφι­σαν υπέρ της ανα­γνώ­ρι­σης του πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Γκουαϊ­δό, ενώ οι «ευρω­παί­οι σοσια­λι­στές» και η περί­φη­μη «σοσια­λι­στι­κή διε­θνής», όπου ανή­κει το κόμ­μα της Φώφης Γεν­νη­μα­τά, ακο­λου­θούν κατά γράμ­μα την πολι­τι­κή γραμ­μή της στή­ρι­ξης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμφερόντων.

Βενε­ζου­έ­λα: Σε ρόλο… «Πόντιου Πιλά­του» η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με την στά­ση των ΗΠΑ-ΕΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο