Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Φλόριντα: Έχουν ανασυρθεί 79 πτώματα, πάνω από 60 ένοικοι παραμένουν αγνοούμενοι

Η πέν­θι­μη κατα­μέ­τρη­ση συνε­χί­ζε­ται στο Σέρφ­σαϊντ της Φλό­ρι­ντας, όπου οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν χθες Παρα­σκευή το από­γευ­μα ότι εντό­πι­σαν άλλο ένα πτώ­μα, με τον ακό­μη προ­σω­ρι­νό απο­λο­γι­σμό των θυμά­των να φθά­νει τους 79 νεκρούς, ενώ ένα «μικρό θαύ­μα» έδω­σε σε μια οικο­γέ­νεια που υπο­φέ­ρει λίγη χαρά: ο κατοι­κί­διος γάτος της βρέ­θη­κε ζωντα­νός, έπει­τα από 16 ημέρες.

Η δήμαρ­χος της κομη­τεί­ας Μαϊ­ά­μι-Ντέιντ, η Ντα­νιέ­λα Λιβάιν Κάβα, ανα­κοί­νω­σε κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου την ανά­συρ­ση ενός νέου θύμα­τος, του 15ου μέσα στην ημέρα.

Από τα 79 θύμα­τα, έχουν ανα­γνω­ρι­στεί τα 53 μέχρι εδώ, ενώ 61 άνθρω­ποι παρα­μέ­νουν αγνο­ού­με­νοι στα συντρίμ­μια του κτι­ρί­ου που κατέρρευσε.

Η κυρία Λιβάιν Κάβα σημεί­ω­σε πάντως πως ήταν σε θέση να ανα­κοι­νώ­σει ένα «καλό νέο», ότι δηλα­δή έγι­νε «μικρό θαύ­μα» που «μπό­ρε­σε να προ­σφέ­ρει λίγη ανα­κού­φι­ση σε μια οικο­γέ­νεια που υποφέρει».

Ο γάτος Μπινξ, με κοντό μαύ­ρο τρί­χω­μα, βρέ­θη­κε όχι μακριά από τα συντρίμ­μια του Champlain Towers South ζωντα­νός, δύο εβδο­μά­δες και πλέ­ον μετά την κατα­στρο­φή. Παρα­δό­θη­κε στην οικο­γέ­νειά του.

Αυτή η τελευ­ταία – οι Γκον­σά­λες – βρι­σκό­ταν μέσα στα κτί­ριο όταν κατέρ­ρευ­σε. Η μητέ­ρα, η Άνχε­λα, και η κόρη, η Ντε­βέν, τραυ­μα­τί­στη­καν καθώς έβγαι­ναν. Ο πατέ­ρας, ο Έντ­γκαρ, αγνοείται.

Μητέ­ρα και κόρη επι­βε­βαί­ω­σαν ότι ο γάτος που βρέ­θη­κε είναι ο δικός τους.

Αν κι έτρε­φαν ελπί­δες για δύο εβδο­μά­δες πως θα κατά­φερ­ναν να βρουν ενοί­κους ακό­μη ζωντα­νούς σε θύλα­κες με οξυ­γό­νο στη μάζα των συντριμ­μιών στην οποία μετα­τρά­πη­κε η άλλο­τε 12ώροφη πολυ­κα­τοι­κία, τα σωστι­κά συνερ­γεία εντέ­λει απο­φά­σι­σαν να βάλουν τέλος την Τετάρ­τη στη φάση της έρευ­νας και διά­σω­σης και να περά­σουν σε αυτή της περι­συλ­λο­γής των πτω­μά­των. Η έρευ­να για τα θύμα­τα συνε­χι­ζό­ταν χθες.

Ο δήμαρ­χος της Σέρφ­σαϊντ, ο Τσαρλς Μπερ­κέτ, χαι­ρέ­τι­σε την «απί­στευ­τη πρό­ο­δο» που σημεί­ω­σαν οι ομά­δες έρευ­νας στο σημείο, όπου εργά­ζο­νται 24 ώρες το 24ωρο.

Ψάχνουν πλέ­ον κάτω από την επι­φά­νεια του εδάφους.

«Βρή­κα­με θύμα­τα λίγο ως πολύ παντού» στα συντρίμ­μια, σημεί­ω­σε ο επι­κε­φα­λής της πυρο­σβε­στι­κής στην κομη­τεία Μαϊ­ά­μι-Ντέιντ, ο Άλαν Κομίνσκι.

Οι έρευ­νες για επι­ζώ­ντες είχαν επι­κε­ντρω­θεί στα κλι­μα­κο­στά­σια, όπου θα μπο­ρού­σαν να έχουν παγι­δευ­τεί ένοι­κοι καθώς προ­σπα­θού­σαν να βγουν, και στα υπνο­δω­μά­τια, με βάση τις κατό­ψεις του αρχι­τε­κτο­νι­κού σχε­δί­ου των ορό­φων, εξήγησε.

Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της πολυ­κα­τοι­κί­ας κατέρ­ρευ­σε, από ακό­μη εν πολ­λοίς ανε­ξή­γη­τη αιτία, τη νύχτα της 24ης Ιουνίου.

Ό,τι απέ­με­νε όρθιο από την πολυ­κα­τοι­κία κατε­δα­φί­στη­κε με ελεγ­χό­με­νο τρό­πο το βρά­δυ της Κυρια­κής, καθώς η αστά­θειά του ήγει­ρε κίν­δυ­νο για τη ζωή των μελών των σωστι­κών συνερ­γεί­ων. Οι ομά­δες μπό­ρε­σαν κατό­πιν να συνε­χί­σουν την έρευ­να σε σημεία μέχρι τότε απρόσιτα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο