Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατάρ: Χαμάς και Ισραήλ δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων

Το Ισρα­ήλ και η Χαμάς δεν βρί­σκο­νται κοντά στην επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για εκε­χει­ρία στη Λωρί­δα της Γάζας και την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων, αλλά το Κατάρ εργά­ζε­ται προς την κατεύ­θυν­ση επί­τευ­ξης μόνι­μης εκε­χει­ρί­ας στη Γάζα και όχι ολι­γο­ή­με­ρης κατά­παυ­σης του πυρός, δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών του Κατάρ, της μεσο­λα­βού­σας χώρας.

“Δεν είμα­στε κοντά σε μια συμ­φω­νία, πράγ­μα που σημαί­νει ότι δεν βλέ­που­με τις δύο πλευ­ρές να συγκλί­νουν στο λεξι­λό­γιο που θα μπο­ρού­σε να επι­λύ­σει την τρέ­χου­σα δια­φω­νία για την εφαρ­μο­γή μιας συμ­φω­νί­ας”, δήλω­σε ο Ματζέντ αλ-Ανσά­ρι κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, προ­σθέ­το­ντας ότι οι συνο­μι­λί­ες μετα­ξύ των δύο μερών συνε­χί­ζο­νται και εκφρά­ζο­ντας την αισιο­δο­ξία του για την επί­τευ­ξη συμφωνίας.

Εννέα νεκροί από νέα ισραηλινή επίθεση εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν βοήθεια

Μετά από 157 μέρες δολο­φο­νι­κών ισραη­λι­νών βομ­βαρ­δι­σμών και επι­θέ­σε­ων στη Λωρί­δα της Γάζας, τους Παλαι­στί­νιους θερί­ζει πλέ­ον και ο λιμός, ενώ συνε­χί­ζε­ται ο εγκλη­μα­τι­κός ισραη­λι­νός αποκλεισμός.

Οι νεκροί Παλαι­στί­νιοι φτά­νουν πλέ­ον τους 31.112 και οι τραυ­μα­τί­ες τους 72.760, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα.

Μέσα στους νεκρούς συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται του­λά­χι­στον 27 παι­διά που πέθα­ναν από δίψα και πεί­να μέσα στις τελευ­ταί­ες βδομάδες.

Δύο παι­διά έχα­σαν τη ζωή τους χτες στο Παι­δια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο «Καμάλ Αντουάν» της βόρειας Γάζας, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του δικτύ­ου «Al Jazeera», ενώ του­λά­χι­στον οκτώ άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και πολ­λοί αγνο­ού­νται κάτω από τα ερεί­πια μετά την ισραη­λι­νή επί­θε­ση στο σπί­τι οικο­γέ­νειας στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ.

Ταυ­τό­χρο­να το «Al Jazeera» ανα­φέ­ρει πως ο αριθ­μός των νεκρών από μια νέα ισραη­λι­νή επί­θε­ση ενα­ντί­ον Παλαι­στι­νί­ων που περί­με­ναν βοή­θεια κοντά στον κυκλι­κό κόμ­βο του Κου­βέιτ στην πόλη της Γάζας αυξή­θη­κε στους εννέα. Του­λά­χι­στον 20 άλλοι τραυ­μα­τί­στη­καν στην τέταρ­τη τέτοια επί­θε­ση σε άτο­μα που περί­με­ναν να λάβουν βοήθεια.

Σύμ­φω­να με την Υπη­ρε­σία Αρω­γής του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους Πρό­σφυ­γες (UNRWA), «η πεί­να είναι παντού στη Γάζα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο