Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατά 7,79% ακριβότερο το σαρακοστιανό καλάθι

Σε σχέ­ση με το προη­γού­με­νο έτος εκτι­μά­ται ότι θα υπάρ­ξει αύξη­ση κατά 7,79% στο κόστος του καλα­θιού με είδη που κατα­να­λώ­νο­νται τη Σαρακοστή.

Αυτό πρό­ε­κυ­ψε από έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η γενι­κή γραμ­μα­τεία Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή, στο πλαί­σιο έναρ­ξης της περιό­δου της Σαρα­κο­στής, ανα­φο­ρι­κά με τις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων που λόγω των ημε­ρών παρου­σιά­ζουν αυξη­μέ­νη ζήτηση.

Όπως σημειώ­νε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, η προ­α­να­φε­ρό­με­νη αύξη­ση οφεί­λε­ται κυρί­ως στην αύξη­ση των τιμών των οπω­ρο­λα­χα­νι­κών (ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρε­ται ότι το ξερό κρεμ­μύ­δι παρου­σιά­ζει αύξη­ση 98,25%, η πατά­τα 48,61%, οι τομά­τες 20,56 %, το λάχα­νο 50%). Οι κατε­ψυγ­μέ­νες γαρί­δες παρου­σιά­ζουν επί­σης μία αύξη­ση της τάξης του 17%. Στο είδος αυτό όμως, υπάρ­χει μεγά­λη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των τιμών (μεγέ­θη, προ­έ­λευ­ση κλπ) και οι κατα­να­λω­τές έχουν δυνα­τό­τη­τα φθη­νό­τε­ρης επι­λο­γής. Στα ίδια επί­πε­δα κυμαί­νε­ται η τιμή του χαλβά.

Συνο­πτι­κά το μέσο κόστος του καλα­θιού υπο­λο­γί­ζε­ται ότι ανέρ­χε­ται σε 60,40 ευρώ, ενώ η αξία αυτή κυμαί­νε­ται μετα­ξύ 31,49 ευρώ και 107,40 ευρώ.

Η έρευ­να διε­ξή­χθη στα πλαί­σια των τακτι­κών τιμο­λη­ψιών του τμή­μα­τος Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Τιμών την περί­ο­δο από 25/2/2019 έως 6/3/2019 και επι­κε­ντρώ­θη­κε σε συγκε­κρι­μέ­να βασι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Οι τιμο­λη­ψί­ες διε­νερ­γή­θη­καν σε κατα­στή­μα­τα πώλη­σης τρο­φί­μων (κεντρι­κές αγο­ρές λια­νι­κής, σού­περ μάρ­κετ και λαϊ­κές αγο­ρές) της Περι­φέ­ρειας Αττικής.

Σημειώ­νε­ται ότι οι τιμές της λαγά­νας αφο­ρούν εκτι­μή­σεις και όχι πραγ­μα­τι­κές τιμές.

Ανα­λυ­τι­κά οι τιμές και μεταβολές

ΠΡΟΪΟΝ                                 Μ.Ο. 2018             Μ.Ο. 2019        Διαφ % Διαφ.

ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤΕΨ.                14,05                       13,92             ‑0,13 ‑0,93%

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨ               7,18                           7,26             0,08  1,11%

ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓ                15,24                        17,89              2,65 17,39%

ΤΑΡΑΜΑΣ ΛΕΥΚΟΣ                 16,92                       17,04               0,12 0,71%

ΤΑΡΑΜΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ             5,31                          5,31 0            0,00%

ΛΕΜΟΝΙΑ                                    0,93                         0,83               ‑0,1 ‑10,75%

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ                               1,74                          2,03                0,29 16,67%

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ                   0,57                          1,13                 0,56 98,25%

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡ.                 1,66                          1,73                 0,07 4,22%

ΛΑΧΑΝΟ                                      0,62                         0,93                 0,31 50,00%

ΜΑΡΟΥΛΙ                                     0,48                         0,52                 0,04 8,33%

ΤΟΜΑΤΕΣ                                    1,07                          1,29                  0,22 20,56%

ΣΚΟΡΔΟ                                      0,46                          0,45                 ‑0,01 ‑2,17%

ΠΑΤΑΤΕΣ                                    0,72 1,07                 0,35                 48,61%

ΕΛΙΕΣ                                            5                              5,28                  0,28 5,60%

ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ             8,83                         8,52                   ‑0,31 ‑3,51%

ΧΑΛΒΑΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΥΣ           9,12                         9,12                  0 0,00%

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο