Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατέληξε 15χρονος Παλαιστίνιος που πυροβολήθηκε στο στήθος από τον Ισραηλινό στρατό

Παλαι­στί­νιος έφη­βος υπέ­κυ­ψε σήμε­ρα τα τραύ­μα­τα που υπέ­στη χθες από τα πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης κοντά στον φρά­χτη που χωρί­ζει το Ισρα­ήλ από τη Λωρί­δα της Γάζας, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Ο 15χρονος έφη­βος τραυ­μα­τί­στη­κε χθες Παρα­σκευή στο στή­θος στη διάρ­κεια συγκρού­σε­ων με τον ισραη­λι­νό στρα­τό, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Άσραφ αλ Κόντρα.

Ο θάνα­τός του ανε­βά­ζει σε δύο τον αριθ­μό των Παλαι­στί­νιων που έχα­σαν τη ζωή τους στα χθε­σι­νά επεισόδια.

Του­λά­χι­στον 159 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί στη Λωρί­δα της Γάζας από την έναρ­ξη στις 30 Μαρ­τί­ου των δια­δη­λώ­σε­ων κατά του ισραη­λι­νού απο­κλει­σμού στον θύλα­κα, ο οποί­ος διαρ­κεί περισ­σό­τε­ρα από 10 χρό­νια, και για να ζητή­σουν το δικαί­ω­μα της επι­στρο­φής των Παλαι­στι­νί­ων στις περιο­χές από τις οποί­ες εκδιώ­χθη­καν μετά τη δημιουρ­γία του Ισρα­ήλ το 1948.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο