Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατέληξε 17χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος είχε τραυματιστεί από ισραηλινά πυρά στα τέλη Μαρτίου

Ένας 17χρονος Παλαι­στί­νιος υπέ­κυ­ψε το βρά­δυ της Κυρια­κής στα τραύ­μα­τα που είχε υπο­στεί από πυρά ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών κατά τη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης κοντά στο τεί­χος ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει το Ισρα­ήλ από τη Λωρί­δα της Γάζας στα τέλη Μαρ­τί­ου, ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας στον θύλακα.

Ο Άχμεντ αλ Αγέ­ντα είχε τραυ­μα­τι­στεί κατά τη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων που ακο­λού­θη­σαν τις πρώ­τες δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, στα τέλη του Μαρτίου.

Του­λά­χι­στον 160 Παλαι­στί­νιοι έχουν δολο­φο­νη­θεί στη Λωρί­δα της Γάζας από την έναρ­ξη, την 30ή Μαρ­τί­ου, των δια­δη­λώ­σε­ων ενα­ντί­ον του ισραη­λι­νού απο­κλει­σμού, ο οποί­ος διαρ­κεί πάνω από 10 χρό­νια, και για να δια­τρα­νω­θεί το δικαί­ω­μα των Παλαι­στί­νιων να επι­στρέ­ψουν στα εδά­φη από τα οποία εκδιώ­χθη­καν όταν εγκα­θι­δρύ­θη­κε το Κρά­τος του Ισρα­ήλ και ξέσπα­σε ο πρώ­τος αρα­βοϊσ­ραη­λι­νός πόλε­μος, το 1948.

Ένας ισραη­λι­νός στρα­τιώ­της σκο­τώ­θη­κε την 20ή Ιου­λί­ου από τα πυρά ενός Παλαι­στί­νιου κατά τη διάρ­κεια στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης κοντά στο Τεί­χος. Επρό­κει­το για τον πρώ­το ισραη­λι­νό στρα­τιώ­τη που έχα­σε τη ζωή του σε αυτόν τον τομέα από τον πόλε­μο ανά­με­σα στη Χαμάς και στο Ισρα­ήλ το 2014.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο