Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία για απόλυση 7 μηνών εγκύου από την ΜΚΟ «CARITAS»

Την από­λυ­ση εργα­ζό­με­νης, που είναι 7 μηνών έγκυος και η οποία εργα­ζό­ταν ως κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός στο Adama Center της ΜΚΟ CARITAS HELLAS, με την χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας, καταγ­γέλ­λει ο Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθήνας.

Ο Σύν­δε­σμος μάλι­στα απέ­στει­λε επι­στο­λή στην Ύπα­τη Αρμο­στεία του ΟΗΕ σημειώνοντας:

«Σας απα­σχο­λού­με σχε­τι­κά με μια καταγ­γε­λία που έφτα­σε στο Σωμα­τείο μας από συνά­δελ­φο, που εργά­ζε­ται ως κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός στο Adama Center της CARITAS HELLAS, με την χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας. Η εργα­ζό­με­νη απα­σχο­λεί­ται στο ως άνω πρό­γραμ­μα από την έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του κέντρου, στις 03/01/2022. Στο διά­στη­μα που εργά­ζε­ται εκεί ενη­μέ­ρω­σε την CARITAS ότι είναι έγκυος, προ­σκο­μί­ζο­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα ιατρι­κά έγγρα­φα, όπως προ­βλέ­πε­ται από τη νομοθεσία.

Στα μέσα Μαΐ­ου, η εργα­ζό­με­νη ενη­με­ρώ­θη­κε τηλε­φω­νι­κά από την CARITAS ότι η σύμ­βα­ση εργα­σί­ας της θα συνε­χι­στεί καθο­λη την διάρ­κεια της άδειας κυο­φο­ρί­ας και μητρό­τη­τας και με τη λήξη της άδειας θα επι­στρέ­ψει κανο­νι­κά στη θέση της. Στη συνέ­χεια, γρα­πτά της ζήτη­σαν την απα­ραί­τη­τη βεβαί­ω­ση κυο­φο­ρί­ας για να υπο­λο­γί­σουν, όπως οι ίδιοι ανέ­φε­ραν, πότε ξεκι­νά­ει η άδεια μητρό­τη­τας και η εργα­ζό­με­νη το απέστειλε.

Ωστό­σο, στις 15/06/2022 και ενώ η εργα­ζό­με­νη βρί­σκε­ται σε άδεια ασθε­νεί­ας (λόγω κύη­σης υψη­λού κιν­δύ­νου) την ενη­μέ­ρω­σαν τηλε­φω­νι­κά και στη συνέ­χεια γρα­πτά ότι η σύμ­βα­ση της που λήγει στις 30/06/2022 δεν θα ανα­νε­ω­θεί χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση.

Αργό­τε­ρα, η διευ­θύ­ντρια της CARITAS HELLAS, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία με την εργα­ζό­με­νη, ανέ­φε­ρε ότι η θέση δεν μπο­ρεί να δια­τη­ρη­θεί λόγω χρη­μα­το­δό­τη­σης. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ότι η CARITAS δε φέρει ευθύ­νη αλλά ανα­γκά­ζε­ται να προ­βεί στην από­λυ­ση λόγω του χρη­μα­το­δό­τη. Τα ίδια επα­νέ­λα­βε και σε εκπρό­σω­πο και μέλος του Δ.Σ. του Σωμα­τεί­ου μας στην τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχα­με μαζί της. Δεδο­μέ­νου ότι το πρό­γραμ­μα λει­τουρ­γεί με την χρη­μα­το­δό­τη­ση της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους πρό­σφυ­γες, θα θέλα­με να μας επι­βε­βαιώ­σε­τε την θέση αυτή και να ενη­με­ρώ­σε­τε σχε­τι­κά με την από­φα­ση του Οργα­νι­σμού σας για από­λυ­ση της εργα­ζό­με­νης στον 7ο μήνα κύη­σης κατά αυτόν τον τρόπο.

Σε μια επο­χή που τα δικαιώ­μα­τα της εργα­ζό­με­νης μητέ­ρας, των γυναι­κών αλλά και των εργα­ζό­με­νων συνο­λι­κά πλήτ­το­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο, οφεί­λου­με όλοι να στα­θού­με απέ­να­ντι σε τέτοιες κινή­σεις. Σε κάθε περί­πτω­ση το Σωμα­τείο μας είναι κάθε­τα αντί­θε­το με τέτοιου είδους κινή­σεις και απαι­τεί την άμε­ση επα­να­πρό­σλη­ψη της συνα­δέλ­φου μας και την επι­στρο­φή της στην εργα­σία της με το πέρας της άδειας μητρότητας».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο