Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία για τον πρύτανη του αστυνομοκρατούμενου ΑΠΘ Ν. Παπαϊωάννου ότι εμβολιάστηκε εκτός σειράς — Τι ισχυρίζεται ο ίδιος

Πολ­λά ερω­τη­μα­τι­κά εγεί­ρει η καταγ­γε­λία ότι ο πρύ­τα­νης των ΜΑΤ του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊ­ω­άν­νου εμβο­λιά­στη­κε εκτός σει­ράς, παρα­κά­πτο­ντας παθο­λό­γους του ΕΣΥ.

Σε χθε­σι­νό του δημο­σί­ευ­μα το documentonews.gr ανα­φέ­ρει ότι ο πρύ­τα­νης φέρε­ται να έχει εμβο­λια­στεί στις 11 Ιανουα­ρί­ου 2021, με την καρ­τέ­λα εμβο­λια­σμού του να ανα­φέ­ρει «παθο­λό­γος». Μόνο που ο — εκλε­κτός της κυβέρ­νη­σης — πρύ­τα­νης καθη­γη­τής Κτη­νια­τρι­κής και όχι της Ιατρι­κής Σχολής.

Όπως ανα­φέ­ρει το δημο­σιεύ­μα, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε με δημο­σιο­γρά­φο — και η οποία έχει κατα­γρα­φεί — ο πρύ­τα­νης αρνή­θη­κε οτι έχει εμβο­λια­στεί. Ακο­λού­θη­σε ο εξής διάλογος:

«Σχε­τι­κά με καταγ­γε­λία που συνο­δεύ­ε­ται και με φωτο­γρα­φία και αφο­ρά τον Νικό­λαο Παπαϊ­ω­άν­νου του Γεωρ­γί­ου, εμβο­λιά­στη­κε στο Γεν­νη­μα­τά στις 11 Ιανουα­ρί­ου και δεν ξέρω εάν πρό­κει­ται για συνω­νυ­μία ή εάν είστε εσείς;», ρώτη­σε η δημοσιογράφος.

«Όχι, όχι» απά­ντη­σε ο κ. Παπαϊωάννου

« Η μητέ­ρα σας λέγε­ται Μαρία;», τον ρώτη­σε η δημοσιογράφος.

«Όχι, όχι», απά­ντη­σε ξανά ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ.

Διαψεύδει ο πρύτανης αλλά… παραδέχεται ότι εμβολιάστηκε

Με σημε­ρι­νή του ανα­κοί­νω­ση, ο κ. Παπαϊ­ω­άν­νου ισχυ­ρί­ζε­ται ότι πράγ­μα­τι εμβο­λιά­στη­κε επει­δή συμπε­ριε­λή­φθη στη λίστα των μελών ΔΕΠ της Σχο­λής Επι­στη­μών Υγεί­ας προς εμβο­λια­σμό κατά του κορο­νοϊ­ού Covid-19, καθώς είναι επι­κε­φα­λής του ερευ­νη­τι­κού έργου ανί­χνευ­σης του SARS-CoV‑2 στα λύμα­τα του πολε­ο­δο­μι­κού συγκρο­τή­μα­τος Θεσσαλονίκης.

Τίθε­νται ωστό­σο ορι­σμέ­να ερωτήματα:

Για ποιον λόγο να πει ψέμα­τα ο κ. πρύ­τα­νης στην επι­κοι­νω­νία του με την δημο­σιο­γρά­φο του documentonews; Για­τί επι­χεί­ρη­σε να παρα­πλα­νή­σει την δημο­σιο­γρα­φι­κή έρευ­να αφού, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, έγι­ναν όλα νόμι­μα και με την προ­βλε­πό­με­νη διαδικασία;

Για­τί στην καρ­τέ­λα εμβο­λια­σμου του ανα­γρά­φε­ται ως «παθο­λό­γος» και όχι με την πραγ­μα­τι­κή του ιδιό­τη­τα ως καθη­γη­τής της Κτη­νια­τρι­κής Σχο­λής του ΑΠΘ;

Για­τί συμπε­ριε­λή­φθη για εμβο­λια­σμό ως επι­κε­φα­λής του «ερευ­νη­τι­κού έργου ανί­χνευ­σης του SARS-CoV‑2», δεδο­μέ­νου ότι τα καθή­κο­ντα του επι­κε­φα­λής είναι η ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων και στοι­χεί­ων για τον Covid-19 σε ένα γρα­φείο, με χρή­ση υπο­λο­γι­στών και εγγρά­φων; Απο τι κιν­δύ­νευε να κολλήσει;

Ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ — ο ίδιος πρύ­τα­νης που κάνει πλά­τες στα αντι­λαϊ­κά σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης, καλεί τα ΜΑΤ και μετα­τρέ­πει το πανε­πι­στή­μιο σε αστυ­νο­μο­κρα­τού­με­νη ζώνη — οφεί­λει να δώσει σαφείς εξη­γή­σεις. Με τις πρά­ξεις του έχει ήδη λερώ­σει ανε­ξί­τι­λα τον θεσμό της πρυ­τα­νεί­ας. Ειδάλ­λως, αν έχει έστω και ψίγ­μα­τα αξιο­πρέ­πειας, να παραιτηθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο