Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία για το ΜεΡΑ25: Τηλεφωνικές ενοχλήσεις σε δηλωμένο φίλο-ψηφοφόρο του ΚΚΕ για να… κατέβει βουλευτής

Η Επι­τρο­πή Περιο­χής Αν. Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την τυχο­διω­κτι­κή στά­ση του κόμ­μα­τος Βαρου­φά­κη (ΜΕΡΑ 25) απέ­να­ντι σε φίλους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος:

«Ο κος Βαρου­φά­κης και το κόμ­μα του όχι μόνο δεν εκπρο­σω­πεί το νέο και το ριζο­σπα­στι­κό, όπως αυτο­προ­βάλ­λε­ται, αλλά έχει δοκι­μα­στεί ο ίδιος για τις υπη­ρε­σί­ες του στο παλιό της αντι­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης ως υπουρ­γός που προ­ε­τοί­μα­σε το 3ο μνη­μό­νιο του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015.

Ακό­μη και στην προ­σπά­θεια να συγκρο­τή­σει πανελ­λα­δι­κά ψηφο­δέλ­τια του κόμ­μα­τός του, απο­δει­κνύ­ει περί­τρα­να πόσο ”παλιοί” είναι οι τρό­ποι του και δανει­σμέ­νοι από το σύστη­μα που υπηρετεί.

Αυτό απο­δει­κνύ­ει με τις συνε­χό­με­νες τηλε­φω­νι­κές ενο­χλή­σεις μελών του κόμ­μα­τός του από την Αθή­να σε φίλο του ΚΚΕ, γνω­στό και δρα­στή­ριο κομ­μου­νι­στή στο Νομό της Ροδό­πης, για να κατέλ­θει βου­λευ­τής με το κόμ­μα του κ. Βαρουφάκη.

Ενώ οι συνερ­γά­τες του κ. Βαρου­φά­κη πήρα­νε καθα­ρή απά­ντη­ση από τον Β. Κ., φίλο του ΚΚΕ, πως ”είναι κομ­μου­νι­στής και ψηφί­ζει το ΚΚΕ, καθώς και συμπο­ρεύ­ε­ται μόνο με το ΚΚΕ”, αυτοί συνέ­χι­σαν το ίδιο τροπάριο.

Αυτό θα πει μεγα­λειώ­δης τυχο­διω­κτι­σμός: Ενώ σου λέει ο άλλος ”δια­φω­νώ μαζί σου”, εσύ να επι­μέ­νεις να κατέ­βει βου­λευ­τής μαζί σου! Αν αυτό δεν είναι από­δει­ξη πως ο τυχο­διώ­κτης κ. Βαρου­φά­κης, όπως απο­δεί­χτη­κε άλλω­στε και με τη στά­ση του να ψηφί­σει ενδιά­με­σα μνη­μό­νια, να δεσμεύ­σει το λαό μας με την υπο­γρα­φή της δανεια­κής σύμ­βα­σης το 2015 το Φλε­βά­ρη και να το παί­ζει και αντι­μνη­μο­νια­κός, δεν έχει τις στοι­χειώ­δεις αρχές να συγκρο­τεί ψηφο­δέλ­τια με αυτούς που συμ­φω­νούν με το κόμ­μα του και προ­σπα­θεί να ψαρέ­ψει αλλού.

Μόνο που οι κομ­μου­νι­στές και οι αγω­νι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται μαζί τους έχουν και αρχές και στα­θε­ρές στην υπε­ρά­σπι­ση του λαού και δεν είναι τυχο­διώ­κτες για να κοστο­λο­γούν την άρνη­ση των αρχών τους και την αγω­νι­στι­κή τους πορεία σε μια θεσού­λα στο ψηφο­δέλ­τιο του κόμ­μα­τος του κ. Βαρουφάκη.

Ο κ. Βαρου­φά­κης πριν λίγες μέρες κατήγ­γει­λε το ΚΚΕ για ”μαξι­μα­λι­σμό”, αλλά αυτό που απο­δει­κνύ­ε­ται είναι ο δικός του ”μινι­μα­λι­σμός” σε όλα και κυρί­ως σε αρχές και αξίες». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο