Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία: Η Εθνική Τράπεζα απέρριψε δύο φορές έμβασμα οικονομικής ενίσχυσης για την Κούβα

Τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της Κού­βας μέσω της δια­κί­νη­σης της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, σε απο­δό­ση Γιάν­νη Ρίτσου και πρό­λο­γο από την Πρέ­σβη της Κού­βας κα. Ζέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορτίνα.

Μέσα σε λίγες μόνο μέρες συγκε­ντρώ­θη­κε το ποσό των 600 ευρώ το οποίο, σε συνεν­νό­η­ση με την Πρε­σβεία της Κού­βας, προ­σπα­θή­σα­με να στεί­λου­με με έμβα­σμα στην Κού­βα μέσω του ειδι­κού τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού στην «Banco de Fomento Internacional» (BFI Bank) που έχουν ανοί­ξει οι κου­βα­νι­κές αρχές.

Και ενώ η δια­δι­κα­σία έγι­νε έτσι όπως ακρι­βώς προ­βλέ­πο­νταν, με βάση την πρα­κτι­κή της ελλη­νι­κής τρά­πε­ζας (Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος), μετά από μερι­κές μέρες το ποσό επέ­στρε­ψε πίσω.

Όπως ήταν επό­με­νο, οι «Εκδό­σεις Ατέ­χνως» ζήτη­σαν εξη­γή­σεις από την τρά­πε­ζα: Για­τί δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συναλ­λα­γή και το έμβα­σμα επέ­στρε­ψε πίσω; Μπο­ρεί ή όχι ο Έλλη­νας πολί­της να στεί­λει έμβα­σμα στην Κούβα;

Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα απά­ντη­σε. Μόνο που η απά­ντη­σή της όχι μόνο δεν διευ­κρι­νί­ζει με ξεκά­θα­ρο και σαφή τρό­πο το λόγο που τα χρή­μα­τα δεν εστά­λη­σαν στην Κού­βα, αλλά δημιουρ­γεί επι­πλέ­ον ερω­τή­μα­τα. «Θα θέλα­με να σας ενη­με­ρώ­σου­με πως κατό­πιν ελέγ­χων που διε­νερ­γού­νται για κάθε έμβα­σμα τον εν λόγω έμβα­σμα ακυ­ρώ­θη­κε για λόγους εσω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής» ήταν η λακω­νι­κή απά­ντη­ση της τράπεζας.

ethniki trapeza cuba

Προσπάθεια 2η

Έπει­τα από σχε­τι­κή επι­κοι­νω­νία με την Πρε­σβεία της Κού­βας στην Ελλά­δα, επι­χει­ρή­θη­κε από τις «Εκδό­σεις Ατέ­χνως» η απο­στο­λή του ποσού — και πάλι μέσω της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας — σε άλλον λογα­ρια­σμό (Banco Internacional de Comerci). Και πάλι, για δεύ­τε­ρη φορά, το έμβα­σμα επέ­στρε­ψε πίσω και η συναλ­λα­γή δεν ολοκληρώθηκε. 

Η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα δεν μπή­κε στον κόπο να δώσει περισ­σό­τε­ρες εξη­γή­σεις, δημιουρ­γώ­ντας έτσι πολ­λά ερω­τή­μα­τα ανα­φο­ρι­κά με τους πολι­τι­κούς λόγους που κρύ­βο­νται πίσω από την άρνη­σή της να ολο­κλη­ρώ­σει τη μετα­φο­ρά του ποσού.

Εύλο­γα τα ερω­τή­μα­τα που γεν­νιού­νται: Ποιοί λόγοι «εσω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής» της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας επι­βάλ­λουν την ακύ­ρω­ση εμβά­σμα­τος προς στην Κού­βα; Σχε­τί­ζε­ται, ή όχι, η μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συναλ­λα­γής με την πολι­τι­κή του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ ενά­ντια στην Κούβα;

Ελληνική συμμετοχή στον αποκλεισμό

Η στά­ση της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει αυτό που ξέρα­με: Πως και η Ελλά­δα, ως μέλος της Ε.Ε. και «στρα­τη­γι­κός εταί­ρος» των ΗΠΑ, απο­τε­λεί μέρος του γενο­κτο­νι­κού οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού απο­κλει­σμού που ο αμε­ρι­κά­νι­κος ιμπε­ρια­λι­σμός έχει επι­βάλ­λει ενά­ντια στην Κούβα.

Η απόρ­ρι­ψη, εκ μέρους της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, των εμβα­σμά­των προς την Κού­βα απο­τε­λεί από­το­κο μιας απα­ρά­δε­κτης πολι­τι­κής που απα­γο­ρεύ­ει οποια­δή­πο­τε οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση προς το Νησί της Επανάστασης.

Η διοί­κη­ση της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος, ο πρό­ε­δρος του ΔΣ Γκί­κας Χαρ­δού­βε­λης και τα υπο­λοι­πα μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, τα Υπουρ­γεία Εξω­τε­ρι­κών και Οικο­νο­μι­κών, η ίδια η κυβέρ­νη­ση και ο πρω­θυ­πουρ­γός φέρουν τερά­στιες ευθύ­νες για την συμ­με­το­χή της χώρας, άμε­ση ή έμμε­ση, στον απο­κλει­σμό κατά της Κούβας.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η Κού­βα, μια χώρα με ίδιο πλη­θυ­σμό με την Ελλά­δα, απο­κλει­σμέ­νη επί έξι δεκα­ε­τί­ες από την βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή υπερ­δύ­να­μη, κατά­φε­ρε κατά την διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας όχι μόνο να αντε­πε­ξέλ­θει στην πρό­κλη­ση της παν­δη­μί­ας, όχι μόνο να στεί­λει ιατρι­κή ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια σε 40 χώρες (Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve»), αλλά και να ανα­πτύ­ξει πέντε συνο­λι­κά εμβό­λια κατά του Covid-19, δύο εκ των οποί­ων (Soberana 02 και Abdala) χρη­σι­μο­ποιού­νται ήδη με μεγά­λη επι­τυ­χία για την αντι­με­τώ­πι­ση του ιού. Όλα αυτά απο­τε­λούν επι­τεύγ­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης που ξεκί­νη­σε στο Ηρω­ϊ­κό Νησί με την Επα­νά­στα­ση του 1959.

Η απα­ρά­δε­κτη και ντρο­πια­στι­κή για την χώρα μας συμ­με­το­χή στον απο­κλει­σμό κατά της Κού­βας πρέ­πει να κατα­δι­κα­στεί ανοι­χτά από το σύνο­λο των αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών, φιλει­ρη­νι­κών δυνά­με­ων και φορέ­ων, από τους εργα­ζό­με­νους και τη νεολαία.

Οι «Εκδό­σεις Ατέ­χνως» θα κάνουν ότι περ­νά απ’ το χέρι τους ώστε να μην ξεχα­στεί το ζήτη­μα αλλά, αντί­θε­τα, να ανα­δει­χθούν οι ευθύ­νες αυτών που με τις απο­φά­σεις τους εμπλέ­κουν την Ελλά­δα στον γενο­κτο­νι­κό απο­κλει­σμό ενά­ντια στον αδελ­φό Κου­βα­νι­κό λαό.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο