Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία ΚΝΕ για απόπειρα φθοράς υλικών στον χώρο του φεστιβάλ

Από­πει­ρα φθο­ράς υλι­κών στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Παύ­λου Μελά όπου θα διε­ξα­χθεί το 46ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή, κατήγ­γει­λε με σημε­ρι­νή της ανα­κοί­νω­ση η Νεο­λαία του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. “Κινού­με­νοι ως συνή­θως θρα­σύ­δει­λα μέσα στο σκο­τά­δι αυτοί που ενο­χλού­νται από το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του Οδη­γη­τή, επι­χεί­ρη­σαν σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα να κατα­στρέ­ψουν προ­πα­γαν­δι­στι­κό ταμπλό της ΚΝΕ ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του πρώ­ην στρα­το­πέ­δου Παύ­λου Μελά , στο χώρο του Φεστι­βάλ”, ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στη σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση η νεο­λαία του κομ­μου­νι­στι­κού κόμματος.

Συμπλη­ρώ­νει, “ξέρου­με πολύ καλά ότι σε ορι­σμέ­νους είναι καρ­φί στο μάτι τους η δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην περιο­χή για τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, η μεγά­λη απή­χη­ση του Φεστι­βάλ στις δυτι­κές συνοι­κί­ες και σε όλη τη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Δεν ξέρα­με όμως ότι τους ενο­χλεί ακό­μη και η διεκ­δί­κη­ση ελεύ­θε­ρων χωρών για όλο το λαό! Η υπε­ρά­σπι­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων βέβαια τους έχει γίνει μόνι­μη συνή­θεια σε όλες τις συν­θή­κες”. Στο πλαί­σιο αυτό, τονί­ζε­ται “η σημε­ρι­νή συμ­με­το­χή του λαού και της νεο­λαί­ας στο 46ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Παύ­λου Μελά σήμε­ρα στις 19.30, μπο­ρεί και πρέ­πει να είναι ηχη­ρή απά­ντη­ση σε τέτοιες ενέργειες”.

Υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι το φετι­νό φεστι­βάλ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπως και σε όλη την Ελλά­δα, προ­σάρ­μο­σε τις εκδη­λώ­σεις του, λόγω της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού και τηρώ­ντας αυστη­ρά τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα. Οι φετι­νές εκδη­λώ­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, σε μία μόνο ημέ­ρα και όχι σε τρεις, όπως αρχι­κά είχε προγραμματιστεί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο