Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξηλώνει αφίσες για το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Το ξήλω­μα των αφι­σών για το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» από συνερ­γεία του δήμου, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης. Όπως τονί­ζει σαρ­κα­στι­κά, «η πόλη “καθά­ρι­σε”, τα προ­βλή­μα­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης “λύθη­καν”».

Υπο­γραμ­μί­ζει πως «η διοί­κη­ση Ζέρ­βα μεθο­δευ­μέ­να κλεί­νει τα μάτια στη διαρ­κή έλλει­ψη καθα­ριό­τη­τας, το υπ’ αριθμ. 1 πρό­βλη­μα της πόλης κατά τη γνώ­μη των κατοί­κων της, δημιουρ­γώ­ντας με την απα­ξί­ω­ση της τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να δικαιο­λο­γή­σει τη παρά­δο­ση και αυτού του “χρυ­σο­φό­ρου” τομέα στα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Δεί­χνει όμως ιδιαί­τε­ρη ευαι­σθη­σία όταν φορά τα ιδε­ο­λο­γι­κά, πολι­τι­κά και κομ­μα­τι­κά της γυα­λιά για να εντο­πί­σει και να κατε­βά­σει τις αφίσ­σες της ΚΝΕ, εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων κ.λ.π. καθώς μόνο αυτές “βρω­μί­ζουν” τη πόλη». Καταγ­γέλ­λει επί­σης πως η διοί­κη­ση Ζέρ­βα παρι­στά­νει ότι ενδια­φέ­ρε­ται για τον δημό­σιο χώρο που προ­σβάλ­λε­ται από τις αφί­σες, «συνει­δη­τά όμως κάνει “τα στρα­βά μάτια” έως και υπε­ρα­σπί­ζε­ται με διά­φο­ρες δικαιο­λο­γί­ες τις πάμπολ­λες κατα­πα­τή­σεις δημό­σιων χώρων : από τα τρα­πε­ζο­κα­θί­σμα­τα των μεγά­λων, κεντρι­κών αλυ­σί­δων εστί­α­σης, μέχρι τη παρά­δο­ση σε ιδιώ­τες δεσμευ­μέ­νων χώρων για δημό­σιες ανά­γκες π.χ. για ανέ­γερ­ση σχο­λεί­ων (π.χ. σχο­λείο Χαρι­λά­ου), για αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις (π.χ. τρο­χιο­δρο­μι­κά), κάνο­ντας τα “στρα­βά μάτια” ακό­μα και στην ανέ­γερ­ση πολυ­κα­τοι­κί­ας πάνω σε ρέμα, στο δάσος του Σέϊχ Σου (π.χ. Μαλα­κο­πή) και δεκά­δες ακό­μα περιπτώσεις».

Ανα­ρω­τιέ­ται μάλι­στα αν «θα ζητή­σει η διοί­κη­ση Ζέρ­βα να πλη­ρώ­σουν οι νεο­λαί­οι της ΚΝΕ, πρό­στι­μο για­τί δεν είχαν άλλο τρό­πο γνω­στο­ποί­η­σης της δρά­σης τους και καλέ­σμα­τος των νέων (καθώς τα κανά­λια της “ενη­μέ­ρω­σης” είναι “πια­σμέ­να”) όπως ακρι­βώς έκα­νε και η διοί­κη­ση Μπου­τά­ρη; Έτσι θα ενι­σχύ­σει τα οικο­νο­μι­κά του δήμου όταν χαρί­ζει εκα­τομ­μύ­ρια στον όμι­λο Κόκ­κα­λη για το απα­ρά­δε­κτο σύστη­μα ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης, στους εργο­λά­βους όπου παρα­δί­νε­ται το σύνο­λο των έργων, χαρί­ζει πρό­στι­μα σε μεγα­λο­σχή­μο­νες;». συμπλη­ρώ­νει πως για τον δήμαρ­χο το πρό­βλη­μα της πόλης είναι οι αφί­σες και όχι «η βρώ­μι­κη πόλη, ο απα­ρά­δε­κτος ΟΑΣΘ, το ατε­λεί­ω­το και πανά­κρι­βο ΜΕΤΡΟ, η έλλει­ψη σχο­λεί­ων και δομών υγεί­ας, η εκτό­ξευ­ση των ενοι­κί­ων κ.λ.π.». 

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» καταγ­γέλ­λει τις ενέρ­γειες της διοί­κη­σης Ζέρ­βα και καλεί τους δημό­τες, τη νεο­λαία να αντι­δρά­σουν σε όποιον βάζει εμπό­δια στη δρά­ση του κινή­μα­τος τους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο