Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελία της ΕΙΝΑ για απογευματινά χειρουργεία την ίδια ώρα που δεν εκτελούνται εφημερίες λόγω έλλειψης προσωπικού

Μέρα ντρο­πής χαρα­κτη­ρί­ζει τη σημε­ρι­νή (σ.σ. Πέμ­πτη) η Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ων Αχα­ΐ­ας, μετά την ανα­κοί­νω­ση της Διοί­κη­σης του ΠΓΝΠ του Ρίου για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση απο­γευ­μα­τι­νού ‑επί πλη­ρω­μή- χει­ρουρ­γεί­ου στην καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κή κλι­νι­κή και ενώ η τελευ­ταία εκτε­λεί μόλις τέσ­σε­ρις εφη­με­ρί­ες το μήνα (!), λόγω έλλει­ψης του ανα­γκαί­ου προσωπικού!

Καλώ­ντας και σε δια­μαρ­τυ­ρία στη Διοί­κη­ση του νοση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος, αύριο Παρα­σκευή στις 10 π.μ. και με αφορ­μή τα τελευ­ταία γεγο­νό­τα, η ΕΙΝΑ, επισημαίνει:

«Τη στιγ­μή που η Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κή κλι­νι­κή εφη­με­ρεύ­ει για επεί­γο­ντα περι­στα­τι­κά μόλις τέσ­σε­ρις φορές το μήνα λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο το λαό της περιο­χής που ανα­γκά­ζε­ται να δια­κο­μι­στεί σπα­τα­λώ­ντας κρί­σι­μες ώρες είτε στα Ιωάν­νι­να είτε στην Αθή­να με κίν­δυ­νο της ζωής του,θα γίνει σήμε­ρα το πρώ­το απο­γευ­μα­τι­νό χει­ρουρ­γείο στην εν λόγω κλι­νι­κή, η οποία αδυ­να­τεί να καλύ­ψει τα επεί­γο­ντα περιστατικά».

Τονί­ζει πως «για άλλη μια φορά δια­φαί­νε­ται πως ο θεσμός των απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων δεν έχει να κάνει με την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών αλλά με την ενί­σχυ­ση της εμπο­ρευ­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των νοσο­κο­μεί­ων», και ανα­φε­ρό­με­νη στα τοπι­κά γεγο­νό­τα υπογραμμίζει:

«Στην πρό­σφα­τη προ­κή­ρυ­ξη με 140 κενές οργα­νι­κές θέσεις στα δυο μεγά­λα νοσο­κο­μεία του νομού μας προ­κη­ρύ­χθη­καν μόλις 13 θέσεις με το Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο να λει­τουρ­γεί με τέσ­σε­ρις κλει­στές χει­ρουρ­γι­κές αίθου­σες από τις δώδε­κα λόγω έλλει­ψης προ­σω­πι­κού. Το ίδιο προ­σω­πι­κό που δεν μπο­ρεί να υπο­στη­ρί­ξει καθη­με­ρι­νή εφη­μέ­ρευ­ση της Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κής κλινικής,που όμως φτά­νει για να λει­τουρ­γή­σει την απο­γευ­μα­τι­νή — επί πλη­ρω­μή λειτουργία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο