Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελίες για απόπειρα χρηματισμού του Π. Χαϊκάλη

 

Προ­σπά­θεια χρη­μα­τι­σμού του για την προ­ε­δρι­κή εκλο­γή κατήγ­γει­λε το πρωί της Παρα­σκευ­ής ο βου­λευ­τής των Ανε­ξάρ­τη­των Ελλή­νων Παύ­λος Χαϊ­κά­λης, μετά από σχε­τι­κές δηλώ­σεις που έκα­νε ο Λάκης Λαζό­που­λος, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «ΑΝΤ1».

Όπως δήλω­σε ο Παύ­λος Χαϊ­κά­λης, έχει παρα­δώ­σει στις εισαγ­γε­λι­κές αρχές οπτι­κό και ακου­στι­κό υλι­κό από δυο συνα­ντή­σεις με το πρό­σω­πο που πήγε να τον δωρο­δο­κή­σει και πρό­σθε­σε ότι και ο ίδιος έχει κατα­θέ­σει στους εισαγ­γε­λείς. Δεν απο­κά­λυ­ψε το πρό­σω­πο που προ­σπά­θη­σε να τον δωρο­δο­κή­σει, ούτε τον πολι­τι­κό του χώρο.

Σε έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη τύπου ο πρό­ε­δρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμ­μέ­νος ανέ­φε­ρε ότι το όνο­μα του προ­σώ­που που φέρε­ται να επι­χεί­ρη­σε τον χρη­μα­τι­σμό δεν υπήρ­χε στις επί­ση­μες κατα­θέ­σεις για να δια­σφα­λι­στεί το απόρ­ρη­το και να συλ­λη­φθεί επ’ αυτο­φώ­ρω αλλά το όνο­μα δόθη­κε από την αρχή στην ασφά­λεια. Δήλω­σε πως γνώ­ρι­σε τον φερό­με­νο σαν μεσά­ζο­ντα στο γρα­φείο του Αντώ­νη Σαμα­ρά όταν ήταν πρό­ε­δρος της ΝΔ, που σύμ­φω­να με τα όσα δηλώ­νει ο φερό­με­νος σαν μεσά­ζο­ντας ήταν σύμ­βου­λος της κυβέρ­νη­σης ΠΑΣΟΚ και στέ­λε­χος της Ντόι­τσε­μπανκ. Ο Π. Καμ­μέ­νος ανά­φε­ρε πως όταν απο­χώ­ρη­σε από την ΝΔ τον είχε οικο­νο­μι­κό σύμ­βου­λο μέχρι την άνοι­ξη του 2013.

Πρό­σθε­σε ότι βιντε­ο­σκο­πή­θη­καν με κάμε­ρα — ρολόι οι δύο συνα­ντή­σεις και πως στην πρώ­τη συνά­ντη­ση δια­πι­στώ­θη­κε πως υπήρ­χε και δεύ­τε­ρος εξο­πλι­σμός κατα­γρα­φής των συνο­μι­λιών που ίσως είχε τοπο­θε­τη­θεί από τον μεσά­ζο­ντα. Πρό­σθε­σε ότι στην τρί­τη συνά­ντη­ση που θα είχε κανο­νι­στεί να δοθούν 700.000 ευρώ το συγκε­κρι­μέ­νο πρό­σω­πο δεν εμφα­νί­σθη­κε ποτέ. Επί­σης έγι­νε γνω­στό ότι αντί­γρα­φα του οπτι­κο­α­ου­τσι­κού υλι­κού έχουν οι Π. Καμ­μέ­νος, Π. Χαϊ­κά­λης και ο Λάκης Λαζό­που­λος που παρεί­χε τεχνι­κή βοή­θεια για την κατα­γρα­φή του υλι­κού και γνω­στο­ποί­η­σε με δηλώ­σεις του το πρωί της Παρα­σκευ­ής το όλο θέμα.

Ο Πάνος Καμ­μέ­νος και ο Παύ­λος Χαϊ­κά­λης άφη­σαν να εννοη­θεί πως ο φερό­με­νος μεσά­ζο­ντας είναι ο Γιώρ­γος Απο­στο­λό­που­λος, ο οποί­ος αργό­τε­ρα σε δήλω­ση του κάνει λόγο για θεα­τρι­κό αστυ­νο­μι­κό σενάριο.

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την καταγ­γε­λία από­πει­ρας χρη­μα­τι­σμού βου­λευ­τή αναφέρει:

«Το ΚΚΕ τονί­ζει ότι πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί άμε­σα η καταγ­γε­λία για την από­πει­ρα χρη­μα­τι­σμού του βου­λευ­τή Π. Χαϊκάλη.

Σε κάθε περί­πτω­ση το σίγου­ρο είναι ότι η δια­δι­κα­σία για την εκλο­γή ή μη Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας εξε­λίσ­σε­ται σε ένα παρα­σκή­νιο μεθο­δεύ­σε­ων, παζα­ριών και πολι­τι­κών παι­χνι­διών εντε­λώς απο­κρου­στι­κό και ξένο απ’ το λαό και τα προ­βλή­μα­τα που αντιμετωπίζει.

Η σήψη του συστή­μα­τος είναι αγιά­τρευ­τη και απο­τε­λεί μια ακό­μα από­δει­ξη ότι ο λαός πρέ­πει να βγει ο ίδιος στο προ­σκή­νιο, διεκ­δι­κώ­ντας ριζι­κές αλλα­γές και δυνα­μώ­νο­ντας το ΚΚΕ».

Αντι­δρά­σεις άλλων κομμάτων

Για προ­βο­κά­τσια κάνει λόγο η ΝΔ καθώς σε δήλω­ση του ο Γραμ­μα­τέ­ας της Πολι­τι­κής Επι­τρο­πής του κόμ­μα­τος, Ανδρέ­ας Παπα­μι­μί­κος, ανέ­φε­ρε:

«Η Δικαιο­σύ­νη είναι ανά­γκη να απο­φαν­θεί άμε­σα. Από τη στιγ­μή που η έρευ­νά της δεν τεκ­μη­ριώ­νει οτι­δή­πο­τε, απο­κα­λύ­πτε­ται πως πρό­κει­ται για μια στη­μέ­νη προ­βο­κά­τσια. Πρέ­πει να δοθεί ένα τέλος, εδώ και τώρα, σ’ αυτό το άθλιο παι­χνί­δι με τους θεσμούς και τη χώρα. Την προ­βο­κά­τσια αυτή ξεκί­νη­σε πριν τρεις μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ και τη συνε­χί­ζουν οι ΑΝΕΛ. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ προ­σπα­θούν να εκβιά­σουν και να τρο­μο­κρα­τή­σουν βου­λευ­τές. Μολύ­νουν το πολι­τι­κό περι­βάλ­λον επι­διώ­κο­ντας ανώ­μα­λες εξε­λί­ξεις. Το πρό­σω­πο που σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες καταγ­γέλ­λε­ται από τους Ανε­ξάρ­τη­τους Έλλη­νες υπήρ­ξε στε­νός συνερ­γά­της του Π. Καμ­μέ­νου. Τον συνό­δευ­σε στη συνά­ντη­σή του με τον Αλέ­ξη Τσί­πρα στις 22.03.2013 και στην επί­σκε­ψή του στην Κύπρο την 01.04.2013 ενώ είναι και βασι­κός μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σής του στην υπό­θε­ση των CDS. Ο καθέ­νας μπο­ρεί να βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά του».

Σοβα­ρές χαρα­κτη­ρί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανα­κοί­νω­ση του τις καταγ­γε­λί­ες του Π. Χαϊ­κά­λη προ­σθέ­το­ντας ότι «ανα­μέ­νου­με η Δικαιο­σύ­νη να πρά­ξει άμε­σα το καθή­κον της. Το μαχαί­ρι πρέ­πει να φτά­σει στο κόκ­κα­λο. Να ανα­ζη­τη­θούν ευθύ­νες από τους υπαι­τί­ους όσο ψηλά κι αν βρί­σκο­νται. Η χώρα και το πολι­τι­κό σύστη­μα πρέ­πει να βγουν από τον βούρκο».

Για το ίδιο θέμα ρωτή­θη­κε και ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και απά­ντη­σε πως «σε κάθε περί­πτω­ση θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ και και­ρό έχου­με επι­ση­μά­νει ότι ακο­λου­θεί­ται ένας δρό­μος ολι­σθη­ρός, ένας δρό­μος μεθο­δεύ­σε­ων, πιέ­σε­ων, διό­τι επι­χει­ρεί­ται να τετρα­γω­νι­στεί ο κύκλος. Όταν δεν υπάρ­χει πλειο­ψη­φία κοι­νο­βου­λευ­τι­κή και κοι­νω­νι­κή για την ανο­χή, τη συνέ­χεια των μνη­μο­νί­ων κι ο πρω­θυ­πουρ­γός εξαγ­γέλ­λει εδώ και μήνες ότι έχει “μαξι­λα­ρά­κια”, θα βρει τους 180, τότε αντι­λαμ­βά­νε­στε ότι έχει κάνει μια επι­λο­γή, έχει κάνει μια ολι­σθη­ρή επιλογή».

Άμε­ση διε­ρεύ­νη­ση ζητά το ΠΑΣΟΚ και σε ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει πως «σε μια περί­ο­δο όπου οι δια­δι­κα­σί­ες εκλο­γής Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη επι­βάλ­λε­ται όλες οι πολι­τι­κές δυνά­μεις να προ­στα­τεύ­σου­με την δημο­κρα­τι­κή ομα­λό­τη­τα και δια­φά­νεια και να μην επι­τρέ­ψου­με να δηλη­τη­ριά­ζε­ται η πολι­τι­κή ζωή της χώρας».

Η ΔΗΜΑΡ σε ανα­κοί­νω­ση της ανα­φέ­ρει «οι σκιές που πλα­νώ­νται πάνω από την δημό­σια ζωή και απει­λούν με ασφυ­ξία το πολι­τι­κό σύστη­μα επι­δει­νώ­νουν το ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νο κλί­μα και εντεί­νουν την κρί­ση εμπι­στο­σύ­νης. Η Δικαιο­σύ­νη οφεί­λει να ρίξει άμε­σα φως σε όσα καταγ­γέλ­λο­νται και να διε­ρευ­νή­σει τη βασι­μό­τη­τά τους. Η πολι­τι­κή ζωή δεν μπο­ρεί να βυθι­στεί άλλο στο τέλ­μα της αναξιοπιστίας».

xaikalhs

Π. Χαϊ­κά­λης: Ο μεσά­ζων μου ανέ­φε­ρε τον πρω­θυ­πουρ­γό — Αν. Σαμα­ράς: Κατα­θέ­τω άμε­σα μήνυση

Στο οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό ο μεσά­ζο­ντας μου λέει πως ενερ­γεί για τον πρω­θυ­πουρ­γό και κάποιο τρα­πε­ζί­τη δήλω­σε στο MEGA ο Παύ­λος Χαϊ­κά­λης προ­σθέ­το­ντας ότι αυτό θα το απο­δεί­ξει η δικα­στι­κή έρευνα.

Η ανα­φο­ρά αυτή προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση του Αντώ­νη Σαμα­ρά που ανα­κοί­νω­σε ότι κατα­θέ­τει μήνυ­ση. Συγκε­κρι­μέ­να σε ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού ανα­φέ­ρε­ται «η από­λυ­τη συκο­φα­ντία και αθλιό­τη­τα στην κορύ­φω­σή τους. Ο Πρω­θυ­πουρ­γός κατα­θέ­τει άμε­σα μήνυ­ση και ζητά την παρέμ­βα­ση των εισαγ­γε­λι­κών αρχών».

Επι­πλέ­ον ο Παύ­λος Χαϊ­κά­λης στον Αντέν­να δήλω­σε πως ίσως ο μεσά­ζο­ντας ήθε­λε να πλή­ξει ακό­μα και τον πρω­θυ­πουρ­γό. Στις τηλε­ο­πτι­κές του εμφα­νί­σεις ανέ­φε­ρε πως το υλι­κό που δόθη­κε στην βου­λή είναι ένα από­σπα­σμα από το συνο­λι­κό υλι­κό που επι­με­λή­θη­κε από την ομά­δα του Λάκη Λαζό­που­λου και πως ο ήχος και η εικό­να είναι από δια­φο­ρε­τι­κές συνα­ντή­σεις με τον μεσάζοντα.

Πηγή: 902

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο