Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελίες για προτεραιότητα «αρίστων» στους εμβολιασμούς

Με καταγ­γε­λί­ες από υγειο­νο­μι­κούς σχε­τι­κά με την προ­τε­ραιο­ποί­η­ση των εμβο­λια­σμών σημα­δεύ­τη­κε η χθε­σι­νή ημέ­ρα. Με ανάρ­τη­σή του σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ο γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δος, Πάνος Παπα­νι­κο­λά­ου, ανέ­φε­ρε ότι χθες στο νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία» ανα­βλή­θη­κε «με άνω­θεν εντο­λή» ο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος εμβο­λια­σμός δεκά­δων υγειο­νο­μι­κών, στη θέση των οποί­ων εμβο­λιά­στη­καν «υπουρ­γοί και παρατρεχάμενοι».

Την καταγ­γε­λία η κυβέρ­νη­ση τη δικαιο­λό­γη­σε «αστο­χία προ­γραμ­μα­τι­σμού» κάτι που επα­νέ­λα­βε και σήμε­ρα ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος. Μιλώ­ντας σήμε­ρα το πρωί στην ΕΡΤ ο Στ, Πέτσας  δήλω­σε ότι ο σκο­πός του εμβο­λια­σμού κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών είναι διπλός και σχε­τί­ζε­ται τόσο με τη συμ­βο­λι­κό­τη­τα της κίνη­σης όσο και με τη… συνέ­χεια του κρά­τους σε τομείς της κυβέρ­νη­σης, των ενό­πλων δυνά­με­ων και των σωμά­των ασφαλείας.

Βέβαια οι όποιες κυβερ­νη­τι­κές εξη­γή­σεις, δεν μπο­ρούν επ’ ουδε­νί να δικαιο­λο­γή­σουν περι­πτώ­σεις εμβο­λια­σμού απί­θα­νων προ­σώ­πων, όπως για παρά­δειγ­μα του υπο­διευ­θυ­ντή του νοσο­κο­μεί­ου Βού­λας (μαζί με άλλα μέλη της διοί­κη­σης) αλλά και της συζύ­γου του υπουρ­γού Κωστή Χατζηδάκη.

Η δια­δι­κα­σία πυρο­δό­τη­σε ποι­κί­λες αντι­δρά­σεις τόσο από την αντι­πο­λί­τευ­ση όσο και στα social media.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο