Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταγγελίες του διευθυντή του ΒΗΜΑΤΟΣ για την κατάσταση σε περιφερειακά νοσοκομεία

«Εχουν γίνει εγκλή­μα­τα με τις τοπο­θε­τή­σεις διοι­κη­τών στα νοσο­κο­μεία. Ασχε­τοι άνθρω­ποι, γυμνα­στές, αλου­μι­νά­δες και άλλοι αστοι­χεί­ω­τοι που δεν είχαν ξανα­δεί στη ζωή τους μονά­δες υγεί­ας» γρά­φει στο Twitter ο διευ­θυ­ντής του ΒΗΜΑ­τος @akarakousis και συμπλη­ρώ­νει ότι έχουν «μετα­τρα­πεί σε οίκους ευθανασίας»!

Βέβαια, πέρα από το βάσι­μο ή όχι των καταγ­γε­λιών του κ. Καρα­κού­ση, το μεγά­λο πρό­βλη­μα των μονά­δων Υγεί­ας παρα­μέ­νει η έλλει­ψη για­τρών και λοι­πού προ­σω­πι­κού, η έλλει­ψη ΜΕΘ και όλων εκεί­νων των μέσων και υπο­δο­μών που θα βοη­θού­σαν ιατρούς και νοση­λευ­τές στη μάχη με τον κορο­νο­ϊό αλλά και θα εξα­σφά­λι­ζαν για  το λαό ποιο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι πριν την παν­δη­μία από τα νοσο­κο­μεία έλλει­παν 30.000 για­τροί και υγειο­νο­μι­κοί και σε αυτές τις ελλεί­ψεις προ­στί­θε­νται και οι ανά­γκες που δημιούρ­γη­σε η παν­δη­μία, τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι κάλυ­ψε με την πρό­σλη­ψη  7.000 επι­κου­ρι­κών, εκ των οποί­ων οι μισοί θα απο­λυ­θούν («4.000 θα μονι­μο­ποι­η­θούν μετά από μοριοδότηση»).

 

karakousis1 karakousis2

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο