Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταδίκη από το ΕΔΑΔ για την υποχρέωση των γονιών αποκαλύπτουν τς θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών

Η υπο­χρέ­ω­ση να απο­κα­λύ­ψεις τις πεποι­θή­σεις σου για να απαλ­λα­γείς από τη θρη­σκευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση στο σχο­λείο είναι αντί­θε­τη προς την Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση των Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρώ­πι­νων Δικαιω­μά­των (ΕΔΑΔ) δικαιώ­νο­ντας γονείς ελλή­νων μαθη­τών που είχαν προ­σφύ­γει σ’ αυτό.

«Οι αρχές δεν δικαιού­νται να επεμ­βαί­νουν στον τομέα της συνεί­δη­σης του ατό­μου, να ελέγ­χουν τις θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις προ­σώ­πων ούτε να τα υπο­χρε­ώ­νουν να τις απο­κα­λύ­πτουν», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΕΔΑΔ, που κατα­δί­κα­σε την Αθή­να για προ­σβο­λή των δικαιω­μά­των στην εκπαί­δευ­ση και στην ελευ­θε­ρία της συνεί­δη­σης και της θρησκείας.

Γονείς ελλή­νων μαθη­τών είχαν προ­σφύ­γει στο ΕΔΑΔ επει­δή «ήταν υπο­χρε­ω­μέ­νοι να δηλώ­νουν επι­σή­μως ότι τα παι­διά τους δεν είναι χρι­στια­νοί ορθό­δο­ξοι», αν ήθε­λαν να πάρουν απαλ­λα­γή από τη θρη­σκευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση, που στην Ελλά­δα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή για όλους τους μαθη­τές της πρω­το­βάθ­μιας και της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας παιδείας.

Οι δικα­στές του ΕΔΑΔ έκρι­ναν πως το σύστη­μα αυτό υπάρ­χει κίν­δυ­νος να απο­τρέ­πει τους γονείς να ζητούν απαλ­λα­γή από τη θρη­σκευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση, ιδιαί­τε­ρα οικο­γέ­νειες που κατοι­κούν, όπως αυτές των ενα­γό­ντων, σε μικρά νησιά, τη Μήλο και τη Σίφ­νο, «όπου η τερά­στια πλειο­νό­τη­τα του πλη­θυ­σμού ανή­κει σε συγκε­κρι­μέ­νη θρη­σκεία και όπου ο κίν­δυ­νος στιγ­μα­τι­σμού είναι σαφώς πιο αυξη­μέ­νος απ’ ό,τι στις μεγά­λες πόλεις».

Οι δικα­στές δια­πί­στω­σαν επί­σης πως επει­δή δεν υπάρ­χει πρό­τα­ση για μάθη­μα αντι­κα­τά­στα­σης, τα παι­διά «θα χάνουν ώρες μαθή­μα­τος μόνο και μόνο επει­δή απο­κά­λυ­ψαν τις πεποι­θή­σεις τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο