Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταδίκη Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι

Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που κατα­δί­κα­σε την Ελλά­δα για το ναυά­γιο στο Φαρ­μα­κο­νή­σι, που σημειώ­θη­κε στις 20 Ιανουα­ρί­ου 2014, με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό τον θάνα­το 11 ανθρώ­πων, εκ των οποί­ων οι οκτώ ήταν ανή­λι­κοι. Οι 16 προ­σφεύ­γο­ντες, 13 Αφγα­νοί, δύο Σύροι και ένας Παλαι­στί­νιος, ανέ­φε­ραν στις μαρ­τυ­ρί­ες τους ότι η βάρ­κα τους βυθί­στη­κε καθώς τη ρυμουλ­κού­σε σκά­φος του ελλη­νι­κού Λιμε­νι­κού σε επι­χεί­ρη­ση επα­να­προ­ώ­θη­σης προς την Τουρ­κία. Οι ελλη­νι­κές αρχές ισχυ­ρί­ζο­νταν ότι οδη­γού­σαν τη βάρ­κα προς τα ελλη­νι­κά παρά­λια, στο πλαί­σιο επι­χεί­ρη­σης διάσωσης.

Με την από­φα­σή του το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο καλεί την Ελλά­δα να κατα­βά­λει συνο­λι­κή απο­ζη­μί­ω­ση 330.000 ευρώ στους προσφεύγοντες.

Σύμ­φω­να με το σκε­πτι­κό του δικα­στη­ρί­ου, που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες, δια­πι­στώ­θη­καν παρα­λεί­ψεις και αμέ­λειες στον τρό­πο με τον οποίο οι ελλη­νι­κές αρχές χει­ρί­στη­καν την υπό­θε­ση, καθώς δεν έκα­ναν απο­τε­λε­σμα­τι­κή έρευ­να, η οποία θα μπο­ρού­σε να φωτί­σει τις συν­θή­κες του συμ­βά­ντος, και δεν συμ­μορ­φώ­θη­καν με την υπο­χρέ­ω­σή τους να προ­στα­τεύ­σουν την ανθρώ­πι­νη ζωή.

Επί­σης κρί­θη­κε ότι 12 από τους προ­σφεύ­γο­ντες υπέ­στη­σαν εξευ­τε­λι­στι­κή μετα­χεί­ρι­ση κατά τη σωμα­τι­κή έρευ­να που τους έγι­νε μετά το ναυάγιο.
Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο επι­ση­μαί­νει στην από­φα­σή του τα προ­βλή­μα­τα που υπήρ­χαν στη διερ­μη­νεία κατά την εξέ­τα­ση της υπό­θε­σης από τις ελλη­νι­κές αρχές και ήταν γνω­στά ήδη από τις 23 Ιανουα­ρί­ου 2014, λίγες ημέ­ρες μετά το ναυά­γιο. Ανα­φέ­ρει ακό­μη ότι οι αιτιά­σεις των προ­σφευ­γό­ντων για την πρα­κτι­κή των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων δεν εξε­τά­στη­καν ενδε­λε­χώς από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά. Η υπό­θε­ση τέθη­κε στο αρχείο τον Ιού­λιο του 2014, τερ­μα­τί­ζο­ντας στην Ελλά­δα τη δικα­στι­κή διε­ρεύ­νη­ση τυχόν ευθυ­νών ανδρών του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος. «Είμα­στε ιδιαί­τε­ρα στε­νο­χω­ρη­μέ­νοι και σοκα­ρι­σμέ­νοι με το απο­τέ­λε­σμα της υπο­τι­θέ­με­νης έρευνας.

Το γεγο­νός ότι η υπό­θε­ση έκλει­σε ήταν ένα χαστού­κι στο πρό­σω­πό μας. Ο εισαγ­γε­λέ­ας έβα­λε τον θάνα­το των αγα­πη­μέ­νων μας στο αρχείο», δήλω­νε τότε ο Αφγα­νός Εχα­νου­λά Σαφί, που έχα­σε στο ναυά­γιο του Φαρ­μα­κο­νη­σί­ου τη σύζυ­γο και τα τέσ­σε­ρα παι­διά του.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο