Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για την κατάληψη στο City Plaza

To Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των (ΕΔΑΔ) κατα­δί­κα­σε την Ελλά­δα να πλη­ρώ­σει 312.500 ευρώ στην Αλί­κη Παπα­χε­λά, ιδιο­κτή­τρια του ξενο­δο­χεί­ου City Plaza το οποίο τελού­σε υπό κατά­λη­ψη για τρία χρόνια.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κατά­λη­ψη του εγκα­τα­λειμ­μέ­νου ξενο­δο­χεί­ου ξεκί­νη­σε στις 22 Απρι­λί­ου του 2016. Επί τρία χρό­νια, η κατά­λη­ψη του City Plaza πρό­σφε­ρε μια στέ­γη σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες με τη βοή­θεια αλληλέγγυων.

Η ιδιο­κτή­τρια του ξενο­δο­χεί­ου, Αλί­κη Παπα­χε­λά, με συνε­χείς παρεμ­βά­σεις της στα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα διεκ­δι­κού­σε την εκκέ­νω­ση της κατά­λη­ψης, καθώς υπο­στή­ρι­ζε ότι της είχε προ­κα­λέ­σει οικο­νο­μι­κά προβλήματα.

Μόλις άλλα­ξε η κυβέρ­νη­ση, στις 10 Ιου­λί­ου 2019, αλλη­λέγ­γυοι και φιλο­ξε­νού­με­νοι έλη­ξαν την κατά­λη­ψη με δική τους πρω­το­βου­λία, χωρίς να χρεια­στεί η επέμ­βα­ση της αστυ­νο­μί­ας. Ακο­λού­θη­σαν δεκά­δες επι­χει­ρή­σεις εκκέ­νω­σης σε άλλες κατα­λή­ψεις του κέντρου της Αθήνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο