Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καταδρομική» κινητοποίηση-διαμαρτυρία μαχόμενων συνταξιούχων

Οι δρά­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις των συντα­ξιού­χων απο­τε­λούν πλέ­ον κεφά­λαιο του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινήματος.
Τα «περή­φα­να γηρα­τειά» (Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις ΙΚΑ, OAEE, Δημο­σί­ου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικη­γό­ρων, ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ κλπ) -κίνη­μα «παντός και­ρού» δε λένε να το βάλουν κάτω.

ΕΣΤΑΜΕΔΕ+ΠΕΤΟΜ_ΤΕΕ-logo

Συνεχίζουν τους αγώνες, κανένας δεν μπορεί να τους αγνοήσει ούτε να τους σταματήσει … «σε αυτούς βρίσκεται η ελπίδα να κερδίσουμε ό,τι μας αφαίρεσαν, που το πληρώσαμε με τις θυσίες μιας ζωής, αλλά και να εμποδίσουμε ό,τι θανατηφόρο μας ετοιμάζουν» δηλώνουν με έμφαση

Οι «γέρο­ντες» (μηχα­νι­κοί) της ΠΕΤΟΜ ΤΕΕΕΣΤΑΜΕΔΕ αντέ­χουν, τρα­βά­νε μπρο­στά –βάζο­ντας τα γυα­λιά, αλλά και δίνο­ντας παρά­δειγ­μα για μίμη­ση στους νεώτερους

ΕΣΤΑΜΕΔΕ Κινητοποίηση

Από πρό­σφα­τη κινη­το­ποί­η­ση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Σήμε­ρα, σε μια (συμ­βο­λι­κή) εκδή­λω­ση, που κρά­τη­σε ένα ~2ωρο (ξεκί­νη­σε –όπως είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί με ακρί­βεια λεπτού) στις 10:30΄ ακρι­βώς με την ανάρ­τη­ση γιγα­ντο­πα­νό στο κτί­ριο του ΤΣΕΜΕ στην Κλαυθ­μώ­νος (απ’ όπου –παρε­μπι­πτό­ντως προ­σπα­θούν να τους πετά­ξουν έξω) μετά από προ­συ­νεν­νό­η­ση «ομά­δας των 12+1» (οι 5–6 βοηθοί)

ℹ️  👥 🕵️‍♀️  Η προ­σέγ­γι­ση έγι­νε με SMS-Β2 (το ωφέ­λι­μο μετά του χρη­σί­μου), … πάντα η προ­μή­θεια αγα­θών πρώ­της ανά­γκης (σχοι­νιά, σπά­γκοι, νάι­λον για προ­φύ­λα­ξη φυτών από τον παγε­τό ή για περι­τύ­λιγ­μα ειδι­κού δέμα­τος, βίδες, υδραυ­λι­κά –μπο­ρεί να χάλα­σε ο νερο­χύ­της, βρύ­σες κι ό,τι άλλο) που όλα αυτά ‑για όσους δεν το γνω­ρί­ζουν, βρί­σκο­νται στα οικο­δο­μι­κά τετρά­γω­να γύρω από την Αγία Ειρή­νη, όπου, για να πας, περ­νάς από τους Αγί­ους Θεο­δώ­ρους στη γωνία της πλα­τεί­ας Κλαυθ­μώ­νος –όπου και το «επί­μα­χο» κτί­ριο του ΤΣΜΕΔΕ

👨‍⚕️  Τηρώ­ντας όλα τα μέτρα αντι-Covid (μάσκες μέχρι τα μάτια και απο­λυ­μα­ντι­κά στην τσέ­πη) παρα­ταγ­μέ­νοι στο πεζο­δρό­μιο στο αίθριο εισό­δου, απέ­χο­ντας 1,5 μέτρο σε δυο γραμ­μές («όπως στο επι­συ­να­πτό­με­νο σχή­μα με τις κόκ­κι­νες κου­κί­δες» έγρα­φε το ενη­με­ρω­τι­κό και ακό­μη «να προ­σπα­θή­σου­με να στοι­χη­θού­με με το μάτι, να χου­με κάλο σχη­μα­τι­σμό, αλλά κι αν δεν τα κατα­φέ­ρου­με τελεί­ως δεν πει­ρά­ζει»).
🗣️  Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα  και μοι­ρά­ζο­ντας ανα­κοι­νώ­σεις, τα είπα­με και μετα­ξύ μας … τέλος καλό όλα καλά, χωρίς πρό­στι­μο από Ζητά­δες & Cia (που σε κάθε περί­πτω­ση θα το πλή­ρω­νε η ΕΣΤΑΜΕΔΕ)
Και εις άλλα με υγεία!

Παναττική Συνταξιούχοι 8 10 2020

Από παλιό­τε­ρη συγκέ­ντρω­ση Πανατ­τι­κή Συντα­ξιού­χων 8-10-2020

Συνταξιούχοι 8 10 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Κάτω τα χέρια από το κτίριό μας
Να αποδοθούν αμέσως οι συντάξεις
Όχι στη σύνταξη πτωχοκομείου
Να γυρίσει το ΤΣΜΕΔΕ στο κτίριό του

Με αυτά τα συν­θή­μα­τα μερι­κές δεκά­δες συντα­ξιού­χοι του ΤΣΜΕΔΕ (μηχα­νι­κοί και συνερ­γά­τες τους), συνό­δευ­σαν την εντυ­πω­σια­κή ανάρ­τη­ση και παρου­σία του γιγα­ντο­πα­νό στο εμβλη­μα­τι­κό μέγα­ρο των Μηχα­νι­κών στην πλα­τεία Κλαυθμώνος.

Το κτί­ριο-μέγα­ρο αυτό δόθη­κε πριν 4 χρό­νια, επί Κατρού­γκα­λου, στο Ν.Π.Ι.Δ. ΤΜΕΔΕ, όπως ονό­μα­σαν τον κλά­δο εγγυο­δο­σί­ας του ΤΣΜΕΔΕ και  από τότε άρχι­σαν να δια­σπεί­ρουν στα­δια­κά σε πολ­λά σημεία της Αθή­νας τις συγκε­ντρω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες του ΤΣΜΕΔΕ, που λει­τουρ­γού­σαν σ΄ αυτό το κτί­ριο, φτιαγ­μέ­νο ειδι­κά για τις υπη­ρε­σί­ες του ταμεί­ου μας. Και φτά­σα­νε πρό­σφα­τα, τώρα στην παν­δη­μία,  να διώ­ξουν και την υπη­ρε­σία από­δο­σης συντά­ξε­ων, εγκα­θι­στώ­ντας την Τρά­πε­ζα Αττι­κής, που απορ­ρο­φά επί χρό­νια το ΤΣΜΕΔΕ!  Την υπη­ρε­σία αυτή την απο­διάρ­θρω­σαν και δεν βγά­ζει πια συντά­ξεις, περι­μέ­νο­ντας έναν ιδιώ­τη “μάνα­τζερ” να κάνει τη δου­λειά της, ενώ ήδη μ΄ αυτές τις επεμ­βά­σεις προ­στέ­θη­κε κάπου ένας χρό­νος στις πολυ­ε­τείς καθυ­στε­ρή­σεις από­δο­σης συντάξεων.

Το πανό κυριαρ­χού­σε στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου που φτιά­χτη­κε με το αίμα αλλά και τις ικα­νό­τη­τες των μηχα­νι­κών. Στη­λί­τευε επί  πλέ­ον  και την κοροϊ­δία του κυρί­ου Χατζη­δά­κη να λύσει τάχα το πρό­βλη­μα τον καθυ­στε­ρή­σε­ων, με την ήδη εφαρ­μο­ζό­με­νη παρο­χή προ­σω­ρι­νής σύντα­ξης πτωχοκομείου!

Παρα­θέ­του­με την ανα­κοί­νω­ση που μοι­ρά­σθη­κε στους επι­σκέ­πτες των υπη­ρε­σιών που από­μει­ναν και τοπο­θε­τεί το θέμα στο σύνο­λο του.

Κώστας Τζα­τζά­νης πρόεδρος
Γιάν­νης Τσου­ρου­νά­κης γραμματέας

PDF Logo

ΕΣΤΑΜΕΔΕ — Κάτω τα Χέρια από το κτίριό μας! 8‑Φεβ-21

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο