Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταιγίδα ατιλαϊκών αναδιαρθρώσεων: “Ματώνει” ο λαός για να βγουν τα πακέτα στήριξης στους ομίλους

Φορο­α­παλ­λα­γές, κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις και επι­δό­τη­ση του εργα­σια­κού «κόστους» για τζά­μπα εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πει ένας ακό­μα «ανα­πτυ­ξια­κός νόμος», που κατα­τέ­θη­κε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή στη Βου­λή, κι ενώ οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι «ακο­νί­ζουν τα μαχαι­ρο­πί­ρου­να» για τις εκτα­μιεύ­σεις του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης που έρχο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα για να δια­σφα­λί­σουν τις «πρά­σι­νες» και ψηφια­κές μπίζ­νες τους.

Την ίδια ώρα, ο λαός καλεί­ται να πλη­ρώ­σει την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη με νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα που περι­λαμ­βά­νο­νται στα «προ­α­παι­τού­με­να» του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και στο πλαί­σιο της ενι­σχυ­μέ­νης επο­πτεί­ας, με την ακρί­βεια που ξετι­νά­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα κι ενώ η κυβέρ­νη­ση ήδη κάνει «προ­ε­τοι­μα­σία εδά­φους» για τη «δημο­σιο­νο­μι­κή προ­σαρ­μο­γή» που είναι μπρο­στά, τον «λογα­ρια­σμό» των μέτρων στή­ρι­ξης στο κεφά­λαιο που θα στα­λεί και πάλι στα λαϊ­κά στρώματα.

Το «χρήμα με ουρά» στο κεφάλαιο…

Σε ό,τι αφο­ρά τον «ανα­πτυ­ξια­κό νόμο», οι σχε­τι­κές δια­τά­ξεις προ­βλέ­πουν μετα­ξύ άλλων:

Φορο­λο­γι­κή απαλ­λα­γή, με τη χρή­ση του συγκε­κρι­μέ­νου κινή­τρου να ξεκι­νά μάλι­στα με την πιστο­ποί­η­ση της υλο­ποί­η­σης του 50% του κόστους του επεν­δυ­τι­κού σχε­δί­ου, ενώ ο επεν­δυ­τής μπο­ρεί να αξιο­ποιεί το σύνο­λο της φορο­α­παλ­λα­γής σε ορί­ζο­ντα μέχρι 15 χρό­νια.

«Επι­δό­τη­ση του κόστους της δημιουρ­γού­με­νης απα­σχό­λη­σης», τζά­μπα δου­λειά δηλα­δή για τους ομί­λους με την έναρ­ξη της επι­δό­τη­σης και ένα μεγά­λο τμή­μα της (60% του εγκε­κρι­μέ­νου ποσού) να κατα­βάλ­λε­ται πριν από την ολο­κλή­ρω­ση του «επεν­δυ­τι­κού σχεδίου».

Κρα­τι­κές επι­χο­ρη­γή­σεις. Με την υλο­ποί­η­ση του 25% του επεν­δυ­τι­κού κόστους κατα­βάλ­λε­ται το 25% της εγκε­κρι­μέ­νης κρα­τι­κής επι­χο­ρή­γη­σης, ενώ οι κρα­τι­κές επι­δο­τή­σεις αφο­ρούν και περι­πτώ­σεις χρη­μα­το­δο­τι­κής μίσθω­σης (leasing).

Ενώ ευθύς εξαρ­χής διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι «επεν­δυ­τι­κά σχέ­δια που ενι­σχύ­ο­νται βάσει των καθε­στώ­των του παρό­ντος επι­τρέ­πε­ται να υπα­χθούν σε άλλο καθε­στώς ενι­σχύ­σε­ων (…) ή να δανειο­δο­τη­θούν με επι­δο­τού­με­να δάνεια κρα­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων».

Μάλι­στα, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά διευ­κρι­νί­ζε­ται, «οι επι­χο­ρη­γή­σεις, οι επι­δο­τή­σεις χρη­μα­το­δο­τι­κής μίσθω­σης και οι επι­δο­τή­σεις του μισθο­λο­γι­κού κόστους που προ­βλέ­πο­νται στον παρό­ντα καλύ­πτο­νται από τον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων (…) και προ­έρ­χο­νται από εθνι­κούς πόρους ή ευρω­παϊ­κά διαρ­θρω­τι­κά και επεν­δυ­τι­κά ταμεία ή από άλλους χρη­μα­το­πι­στω­τι­κούς οργα­νι­σμούς». Φορ­τώ­νο­νται δηλα­δή «αυθω­ρεί και παρα­χρή­μα» στις πλά­τες του λαού.

Να σημειω­θεί πως μετά τον «ανα­πτυ­ξια­κό νόμο» σει­ρά παίρ­νει και επό­με­νο νομο­σχέ­διο, με το οποίο προ­ω­θεί­ται η επέ­κτα­ση του καθε­στώ­τος των «υπε­ρα­πο­σβέ­σε­ων» στο 200% για ψηφια­κές και «πρά­σι­νες» επεν­δύ­σεις, ρύθ­μι­ση που έρχε­ται επί­σης να «κου­μπώ­σει» με τις προ­τε­ραιό­τη­τες του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

…θέλει αναδιαρθρώσεις και χαράτσια στον λαό

Την ίδια ώρα, με αφορ­μή την παρου­σί­α­ση των στοι­χεί­ων εκτέ­λε­σης του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2021 και δεί­χνο­ντας προς την κατεύ­θυν­ση και νέων παρεμ­βά­σε­ων στή­ρι­ξης των ισχυ­ρών επι­χει­ρή­σε­ων, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Θ. Σκυ­λα­κά­κης, σημεί­ω­νε χτες πως «από τα στοι­χεία εκτέ­λε­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 12μήνου προ­κύ­πτει αξιό­λο­γα καλύ­τε­ρο έλλειμ­μα για το 2021, ένα­ντι αυτού που ενε­γρά­φη στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022».

Παράλ­λη­λα, κυβερ­νη­τι­κές πηγές, επι­χει­ρώ­ντας να καλ­λιερ­γή­σουν κλί­μα κάλ­πι­κων προσ­δο­κιών, μετέ­θε­ταν για το 2023 το ενδε­χό­με­νο κατάρ­γη­σης της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης για τους συντα­ξιού­χους και τους δημό­σιους υπαλ­λή­λους, που θα συνε­χί­ζουν έως τότε να πλη­ρώ­νουν «κανο­νι­κά» και πάντα «υπό την αίρε­ση των δημο­σιο­νο­μι­κών συνθηκών».

Προ­α­νήγ­γει­λαν ακό­μα την καθιέ­ρω­ση «ευέ­λι­κτου» μπό­νους από­δο­σης στον δημό­σιο τομέα, με πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή από φέτος, που θα συν­δέ­ε­ται με τη γρή­γο­ρη υλο­ποί­η­ση των αντι­λαϊ­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων και τη «διεκ­πε­ραί­ω­ση» υπη­ρε­σιών όπως η δια­χεί­ρι­ση δημό­σιων δια­γω­νι­σμών. Να σημειω­θεί ότι, όπως προ­βλέ­πε­ται στα αντι­λαϊ­κά ορό­ση­μα της κυβέρ­νη­σης, η πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή των «μπό­νους» θα καλύ­πτει και δημό­σιους υπαλ­λή­λους που συμ­με­τέ­χουν στην εφαρ­μο­γή του «Εθνι­κού Σχε­δί­ου Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας», για την επι­τά­χυν­ση δηλα­δή των όσων προ­βλέ­πο­νται στο υπερ­μνη­μό­νιο του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

Σε αυτό ενσω­μα­τώ­νο­νται πλέ­ον και οι στό­χοι της «μετα­μνη­μο­νια­κής επο­πτεί­ας», που το «μενού» της για το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα περι­λαμ­βά­νει μέχρι τέλη Μάρ­τη το επό­με­νο βήμα για τα «κόκ­κι­να» δάνεια, την προ­κή­ρυ­ξη διε­θνούς δια­γω­νι­σμού για την ανά­δει­ξη του επεν­δυ­τή που θα ανα­λά­βει τον φορέα, στον οποίο θα μετα­βι­βά­ζουν την κυριό­τη­τα των σπι­τιών τους οι δανειο­λή­πτες για να γίνουν στη συνέ­χεια νοι­κά­ρη­δες στα ίδια τους τα σπίτια.Καύσιμα 1 1 2020

Ούτε τρίχα για το «τσουνάμι» αυξήσεων

Την ίδια ώρα ο λαός συνε­χί­ζει να ματώ­νει και από τις τερά­στιες αυξή­σεις στο ρεύ­μα, ως απο­τέ­λε­σμα της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και της «πρά­σι­νης» ανά­πτυ­ξης, όπως και συνο­λι­κά από τον πλη­θω­ρι­σμό που τον Δεκέμ­βρη «έτρε­χε» με 5,1%, και με τις αυξή­σεις στα ράφια των σού­περ μάρ­κετ να ξεπερ­νά­νε το 25% σε είδη πρώ­της ανά­γκης, με τον λαό να πλη­ρώ­νει έτσι και «από την άλλη τσέ­πη» τα πακέ­τα στους ομίλους.

Η κυβέρ­νη­ση, την ίδια ώρα, σπεύ­δει σε όλους τους τόνους να απορ­ρί­ψει κάθε σκέ­ψη για ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, των ειδι­κών φόρων σε ρεύ­μα και καύ­σι­μα, για να μη θιχτούν τα «δημο­σιο­νο­μι­κά περι­θώ­ρια» που έχει για τη στή­ρι­ξη των ομί­λων, κι ενώ κάνει «προ­ε­τοι­μα­σία εδά­φους» για τον λογα­ρια­σμό των μέτρων ενί­σχυ­σης του κεφα­λαί­ου το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, μετα­ξύ άλλων με την επα­να­φο­ρά του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας από του χρόνου.

Στο πλαί­σιο αυτό ο πρω­θυ­πουρ­γός, ο οποί­ος μόλις την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη έλε­γε για την ακρί­βεια πως «η πρώ­τη μας προ­τε­ραιό­τη­τα αυτήν τη στιγ­μή είναι να μην έχου­με από τον Ιανουά­ριο φαι­νό­με­να εκτρο­χια­σμού της δημο­σιο­νο­μι­κής μας πολι­τι­κής», τονί­ζο­ντας μάλι­στα πως «έχου­με να κάνου­με μια σημα­ντι­κή προ­σαρ­μο­γή το 2022, δεν θα υπήρ­χαν πάντα οι επο­χές όπου θα μπο­ρού­με να έχου­με πολύ σημα­ντι­κά ελλείμ­μα­τα», σε συνε­δρί­α­ση του ΕΛΚ χτες παρου­σί­α­σε ξανά ως δήθεν παρεμ­βά­σεις για την ακρί­βεια τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης που έχουν ήδη εξανεμιστεί.Ιταλία ~Αυξήσεις φωτιά σε ρεύμα και φυσικό αέριο

Ενώ ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Χρ. Σταϊ­κού­ρας, σε συνέ­ντευ­ξή του εξέ­φρα­σε τον …προ­βλη­μα­τι­σμό του για­τί η Ελλά­δα παρα­μέ­νει να είναι μία από τις χώρες με το υψη­λό­τε­ρο χρέ­ος στην Ευρώ­πη. Βαφτί­ζο­ντας τα 43,3 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί για τη θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου μέτρα «για τη στή­ρι­ξη πολι­τών», έσπευ­σε να προ­σθέ­σει πως «αυτό είναι πια στο έλλειμ­μά μας που μετα­κυ­λί­ε­ται στο χρέ­ος της χώρας, το οποίο είναι το 2ο με 3ο υψη­λό­τε­ρο στην Ευρώ­πη» και πως «ό,τι και να γίνει το 2023 θα έχου­με δημο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους».

Εξάλ­λου, σε εξέ­λι­ξη βρι­σκό­ταν το βρά­δυ χτες η συνε­δρί­α­ση του Γιού­ρο­γκρουπ στο Στρα­σβούρ­γο με επί­κε­ντρο τα παζά­ρια για το υπό δια­μόρ­φω­ση Σύμ­φω­νο Στα­θε­ρό­τη­τας στη ΕΕ αλλά και την τρέ­χου­σα οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στην Ευρωζώνη.

Προ­σερ­χό­με­νος στη συνε­δρί­α­ση, ο νέος υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της Γερ­μα­νί­ας, Κρ. Λίντ­νερ, δίνο­ντας ένα στίγ­μα της πολι­τι­κής από την πλευ­ρά της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης σημεί­ω­σε: «Για να χτί­σου­με ξανά δημο­σιο­νο­μι­κά μαξι­λά­ρια ασφα­λεί­ας, χρεια­ζό­μα­στε βιω­σι­μό­τη­τα όχι μόνο στον ιδιω­τι­κό τομέα αλλά και στον δημό­σιο», προ­σθέ­το­ντας πως «οι δημο­σιο­νο­μι­κοί κανό­νες είναι σημα­ντι­κοί για­τί χρειά­ζο­νται προ­κει­μέ­νου να ενι­σχυ­θούν οι αγο­ρές και για να βοη­θή­σουν τη νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή να δια­τη­ρή­σει τη στα­θε­ρό­τη­τα των τιμών».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης


Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο