Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες — Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις επό­με­νες ώρες σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (22–11-2021) και από τα δυτι­κά με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται τοπι­κά από χαλαζοπτώσεις.

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

1. Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (22–11-2021) ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα επη­ρε­ά­σουν τα νησιά του Ιονί­ου και βαθ­μιαία την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελοπόννησο.

2. Αύριο Τρί­τη (23–11-2021) οι ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα συνε­χι­στούν κατά δια­στή­μα­τα στις προ­α­να­φερ­θεί­σες περιο­χές και θα επε­κτα­θούν, από τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και μετά το μεση­μέ­ρι στα Δωδε­κά­νη­σα. Από το από­γευ­μα τα ισχυ­ρά φαι­νό­με­να στα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν, αλλά θα επη­ρε­ά­σουν πρό­σκαι­ρα την ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο, τις Κυκλά­δες και πιθα­νώς τη νύχτα την Αττική.

3. Την Τετάρ­τη (24–11-2021) τα έντο­να φαι­νό­με­να θα συνε­χι­στούν στην ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα, αλλά γρή­γο­ρα θα εξασθενήσουν.

4. Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, ο και­ρός στη χώρα θα παρου­σιά­σει και νέα επι­δεί­νω­ση την Παρα­σκευή (26–11-2021).

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο