Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταιγίδες με χαλάζι αναμένονται στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι

Τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας, σήμε­ρα Τετάρ­τη 1η Ιου­νί­ου, προ­βλέ­πε­ται ανά­πτυ­ξη καται­γί­δων στα ορει­νά της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, οι οποί­ες θα παρά­γουν και χαλά­ζι μικρού μεγέ­θους, πλήτ­το­ντας και παρα­πλή­σιες πεδι­νές περιο­χές. Οι καται­γί­δες ανα­μέ­νε­ται να στα­μα­τή­σουν μετά τη δύση του ήλιου.

Εξάλ­λου, το δίκτυο των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr κατέ­γρα­ψε ελά­χι­στες τιμές θερ­μο­κρα­σί­ας κάτω από 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε ορει­νές κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές της ηπει­ρω­τι­κής χώρας τις πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, οι οποί­ες κυμαί­νο­νται κοντά στον μέσο όρο της περιό­δου 2010–2019 για το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Ιουνίου.

Αντί­θε­τα, στην Αττι­κή και σε πολ­λές ακό­μη νησιω­τι­κές περιο­χές της Νότιας Ελλά­δας κατα­γρά­φη­καν σήμε­ρα το πρωί υψη­λές για την επο­χή ελά­χι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες, περί­που 4–5 βαθ­μοί υψη­λό­τε­ρες από τα κανο­νι­κά για την επο­χή επίπεδα.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο