Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καταλόγια… δημοτικοί στίχοι περί έρωτος και θυσίας»

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT
   και
ο Θοδω­ρής Οικονομίδης
   με την θεα­τρι­κή του ομά­δα “Κύκλος”
παρου­σιά­ζουν την παράσταση
“Κατα­λό­για… δημο­τι­κοί στί­χοι περί έρω­τος και θυσίας”
Από την Κυρια­κή 24 Ιανουα­ρί­ου έως 24 Απρι­λί­ου 2016
κάθε Κυρια­κή στις 21:00 (για 14 παραστάσεις)

Katalogia PosterΟ Πολυ­χώ­ρος VAULT και ο Θοδω­ρής Οικο­νο­μί­δης (ο δημιουρ­γός πίσω από τις θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις «Golfw 2.3 beta», Λιω­μέ­νο Βού­τυ­ρο, κλπ) με την θεα­τρι­κή του ομά­δα “Κύκλος” παρου­σιά­ζουν την παρά­στα­ση “Κατα­λό­για… δημο­τι­κοί στί­χοι περί έρω­τος και θυσί­ας”, μια τελε­τουρ­γι­κή ανα­πα­ρά­στα­ση, με βάση τους κώδι­κες της αρχαιο­ελ­λη­νι­κής τρα­γω­δί­ας, πέντε κλασ­σι­κών ελλη­νι­κών δημο­τι­κών ποι­η­μά­των – τρα­γου­διών, που κατα­γρά­φη­καν για πρώ­τη φορά τον 8ο και 9ο αιώ­να με θέμα τον έρω­τα και τη θυσία. Από την Κυρια­κή 24 Ιανουα­ρί­ου και κάθε Κυρια­κή στις 21:00 μέχρι τις 24 Απρι­λί­ου (για 14 παραστάσεις)

 

Οι ιστο­ρί­ες

Ο Γιάν­νος και το Μαρου­διώ: Τα ξαδέρ­φια που ερω­τεύ­τη­καν αλλά τους απα­γο­ρεύ­ε­ται να σμί­ξουν και πεθαί­νουν από το μαρά­ζι, σε μορ­φή ηπει­ρώ­τι­κου πολυφωνικού

Του Νεκρού Αδερ­φού: Ο Κων­στα­ντής που βγαί­νει από το μνή­μα για να φέρει την αδερ­φή του πίσω, στη μάνα τους.

Της Κακιάς Πεθε­ράς: Η πεθε­ρά που από ζήλεια και φθό­νο δηλη­τη­ριά­ζει την νύφη της στο τρα­πέ­ζι του γάμου.

Του Γιο­φυ­ριού της Άρτας: Η θυσία της όμορ­φης γυναί­κας του πρω­το­μά­στο­ρα, για να στε­ριώ­σει  το γεφύρι.

Της Μάνας Φόνισ­σας: Η ιστο­ρία της μάνας που σκο­τώ­νει το παι­δί της επει­δή την έπια­σε με τον ερα­στή της.

Τα κεί­με­να

Πέντε κλασ­σι­κά δημο­τι­κά τρα­γού­δια που ανα­πα­ρι­στώ­νται με βάση τους κώδι­κες της αρχαιο­ελ­λη­νι­κής τραγωδίας.

Τα κεί­με­να αυτά εκτός από τέλειες συμπυ­κνω­μέ­νες τρα­γω­δί­ες απο­τε­λούν επί­σης και ένας από τους βασι­κούς  συν­δε­τι­κούς κρί­κους της  νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας με την κλασ­σι­κή εποχή.

Ένα ακό­μη στοι­χείο που χαρα­κτη­ρί­ζει τα κεί­με­να είναι το ότι απο­τε­λούν κατα­γρα­φές ακου­σμά­των. Αυτό σημαί­νει ότι είναι ιστο­ρί­ες που δεν έχουν συγ­γρα­φέα, αλλά γεν­νή­θη­καν μέσα από αφη­γή­σεις πραγ­μα­τι­κών γεγο­νό­των και πήραν τη μορ­φή ποι­ή­μα­τος ‑αργό­τε­ρα τρα­γου­δή­θη­καν κιό­λας- και μετα­δό­θη­καν από στό­μα σε στό­μα. Αυτό το στοι­χείο τα καθι­στά άρτια λογο­τε­χνι­κά και σίγου­ρα ικα­νά να στη­ρί­ξουν επαρ­κώς την ανα­πα­ρά­στα­σή τους μέσα από τους κώδι­κες του αρχαιο­ελ­λη­νι­κού θεάτρου

Η παρά­στα­ση

Δια­λέ­γου­με κάτι κλασ­σι­κό όσον αφο­ρά το κεί­με­νο και το στη­ρί­ζου­με  με σύγ­χρο­νους τρό­πους δρα­μα­το­ποί­η­σης και θεα­τρι­κής αναπαράστασης.

Katalogia7Το βασι­κό στοι­χείο που χαρα­κτη­ρί­ζει τη συγκε­κρι­μέ­νη παρα­γω­γή είναι η χρή­ση μασκών  και  θεά­τρου κού­κλας, για να ανα­πα­ρα­στα­θούν οι βασι­κές μας ιστο­ρί­ες, τα πέντε  ποι­ή­μα­τα. Αυτές οι τεχνι­κές μας δίνουν την δυνα­τό­τη­τα να ανα­πα­ρα­στή­σου­με εικό­νες πολύ­πλο­κες και απαι­τη­τι­κές, όπως  εμφα­νί­σεις εξω­πραγ­μα­τι­κών πλα­σμά­των, σκη­νών πλή­θους, χωρο­χρο­νι­κών αλλα­γών και υπερ­φυ­σι­κών στοι­χεί­ων. Έτσι οι ερμη­νευ­τές, μας μετα­φέ­ρουν σε ένα κόσμο ιδα­νι­κά θεα­τρι­κό, με τερά­στιες  δυνα­τό­τη­τες  ανα­πα­ρα­γω­γής εικό­νων και δρά­σε­ων, δίνο­ντας παράλ­λη­λα και μια δια­φο­ρε­τι­κή οπτι­κή στην αισθη­τι­κή της παράστασης.

Ανά­με­σα στις βασι­κές ιστο­ρί­ες υπάρ­χουν κωμι­κά μέρη σε ιντερ­με­δια­κή μορ­φή, που χρη­σι­μεύ­ουν για την συγκι­νη­σια­κή απο­φόρ­τι­ση του θεατή.

Οι μου­σι­κές και τα τραγούδια

Katalogia 5Οι βασι­κές μου­σι­κές φόρ­μες ‑σε μορ­φή ιάμ­βου- πάνω στις οποί­ες ακού­γο­νται οι ιστο­ρί­ες και παί­ζο­νται με κιθά­ρα και μαντο­λί­νο , είναι συν­θέ­σεις του Θοδω­ρή Οικο­νο­μί­δη, γραμ­μέ­νες απο­κλει­στι­κά για την παρά­στα­ση και απο­τε­λούν το απο­τέ­λε­σμα της έρευ­νας του σκη­νο­θέ­τη πάνω στον τρό­πο και τις μεθό­δους συνύ­παρ­ξης της μου­σι­κής με το έμμε­τρο κείμενο .

Επί­σης την ώρα της παρά­στα­σης ο θεα­τής θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα να ακού­σει μοι­ρο­λό­για, πολυ­φω­νι­κά τρα­γού­δια και ρυθ­μι­κούς αυτο­σχε­δια­σμούς, συνυ­φα­σμέ­να με τις πλο­κές των ιστο­ριών, ακο­λου­θού­με­να από ζωντα­νή μου­σι­κή, κρου­στών, μαντο­λί­νου και κιθάρας.

Οι άνθρω­ποι

Σύλ­λη­ψη ‑Διδα­σκα­λία-Μου­σι­κή: Θοδω­ρής Οικονομίδης
Ερμη­νευ­τές: Ειρή­νη Ανα­γνώ­στου, Ελέ­νη Βρυώ­νη, Μελίσ­σα Κωτσά­κη, Δήμη­τρα Λού­πη, Ιωάν­να Μιχαλά.
Αφή­γη­ση, μαντο­λί­νο, κιθά­ρα: Θοδω­ρής Οικο­νο­μί­δης, Μελίσ­σα Κωτσάκη.
Βιο­λί- Φλά­ου­το: Αλέ­ξαν­δρος Παππάς
Promotion: Βάσω Σωτηρίου
Παρα­γω­γή: Θία­σος Κύκλος
Photo-Video: Αίγλη Δρά­κου, Θ. Παπαδόπουλος

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Κυρια­κή                                  21:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
Γενι­κή είσο­δος: 10 ευρώ
Προ­πώ­λη­ση VIVA: 8,00 ευρώ www.viva.gr

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VAULT Theatre Plus
Μελε­νί­κου 26 Γκά­ζι, Βοτα­νι­κός τ.κ 10447
Τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας: 213–0356472, 6949534889
Email: [email protected]
http://www.facebook.com/VAULTTheatreGr1?ref=hl

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο