Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταπέλτης η Μ. Καρυστιανού κατά της Γ. Αδειλίνη — Βαριές αιχμές για την προαγωγή της και αμείλικτα ερωτήματα

Βαριές αιχ­μές για την προ­α­γω­γή της και αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα προς την εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, Γεωρ­γία Αδει­λί­νη, μετά και τις χθε­σι­νές ανα­φο­ρές της στους Δελ­φούς που προ­κά­λε­σαν αντι­δρά­σεις συγ­γε­νών των θυμά­των των Τεμπών, έθε­σε σήμε­ρα η Μαρία Καρυ­στια­νού, μητέ­ρα ενός εκ των θυμά­των της σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας και πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου «Τέμπη 2023»

Η Μ. Καρυ­στια­νού μίλη­σε το πρωί στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Ηρα­κλεί­ου «Ράδιο 98,4» και άσκη­σε εκ νέου κρι­τι­κή για τους χει­ρι­σμούς της δικαιο­σύ­νης, και κυρί­ως ως προς τα πολι­τι­κά πρό­σω­πα («Για­τί δεν πήγε η υπό­θε­ση αμελ­λη­τί στη Βου­λή;»). Άφη­σε μάλι­στα βαριές αιχ­μές κατά της ανώ­τα­της εισαγ­γε­λέα για το πώς προ­ή­χθη σε αυτό τον βαθμό.

«Θα μας ενδιέ­φε­ρε από την κ. Αδει­λί­νη, αντί να ακού­σου­με τα σχό­λια για αυτά που ειπώ­θη­καν που είναι πολύ εύκο­λο να απο­δει­χθούν, να ακού­σου­με την άπο­ψή της για την κίνη­ση της κα Κεχα­γιά, της πρώ­ην εισαγ­γε­λέ­ως Λάρι­σας, η οποία αρχειο­θέ­τη­σε τη μήνυ­σή μας για τον κ. Τρια­ντό­που­λο. Και εκεί είναι η ουσία του θέμα­τος για εμάς» είπε η κ. Καρυστιανού.

«Δεν σκό­ντα­ψαν στο όνο­μα Τρια­ντό­που­λος; Δεν έχουν δει το δημό­σιο βίντεο όπου ο κ. Τρια­ντό­που­λος ομο­λο­γεί ότι με εντο­λή πρω­θυ­πουρ­γού έκα­νε τις παρεμ­βά­σεις στον χώρο; Δεν υπάρ­χει στο κατη­γο­ρη­τή­ριο για αλλοί­ω­ση του χώρου; Με ποια νομι­κή λογι­κή αυτό αρχειο­θε­τή­θη­κε; Και βγή­κε να μας κάνει μάθη­μα ηθι­κής και δικαιο­σύ­νης και για κρά­τος δικαί­ου η κυρία Αδει­λί­νη» διε­ρω­τή­θη­κε η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Τέμπη 2023.

Και συνέ­χι­σε λέγο­ντας: «Χθες, λοι­πόν, εγώ θεω­ρώ ότι ήταν ακό­μα μια ντρο­πια­στι­κή ημέ­ρα για τη δικαιο­σύ­νη και για την Ελλά­δα. Να απα­ντή­σω επί­σης σχε­τι­κά με αυτό που είπε ότι έδω­σε εντο­λή στην εισαγ­γε­λέα Λαρί­σης να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τά μας, να της θυμί­σω ότι αυτό έγι­νε τον 11ο μήνα και μέχρι τον 11ο μήνα και μέχρι δηλα­δή να ακου­στεί η άπο­ψη της Ευρω­παί­ας εισαγ­γε­λέ­ως, τα δικά μας τα αιτή­μα­τα παρέ­με­ναν στην τύχη τους. Τίπο­τα δεν γινό­ταν. Και ξαφ­νι­κά 11 μήνες μετά δόθη­κε εντο­λή απ’ την κ. Αδει­λί­νη να ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τά μας και να τα δει με σεβα­σμό. Λίγο αργά δεν ήταν;»

«Τους νόμους τους γνω­ρί­ζει, για­τί δεν τους εφαρ­μό­ζει να μας πει», σχο­λί­α­σε σχε­τι­κά με το για­τί δεν δια­βι­βά­ζει στη Βου­λή αμελ­λη­τί δικο­γρα­φία για πολι­τι­κά πρόσωπα.

«Δεν σκό­ντα­ψε στο όνο­μα αυτό; Δεν έπρε­πε να πάει αμελ­λη­τί στη Βου­λή; Για­τί μπή­κε στο αρχείο; Μήπως για­τί έτσι όλα μπαί­νουν στο αρχείο; Και μήπως γι’ αυτό τελι­κά η κ. Αδει­λί­νη από την 17η θέση ιεραρ­χί­ας βρέ­θη­κε πρώ­τη; Πλη­ρού­σε τα κρι­τή­ρια; Ποια είναι τα κρι­τή­ρια ακρι­βώς; να μην εφαρ­μό­ζεις τους νόμους όταν πρό­κει­ται για πολι­τι­κά πρό­σω­πα; Αυτό λοι­πόν δεν θα γίνει στην περί­πτω­ση των Τεμπών. Στην περί­πτω­ση των Τεμπών όλοι οι υπεύ­θυ­νοι θα τιμω­ρη­θούν», είπε χαρακτηριστικά.

Σχο­λιά­ζο­ντας τη χθε­σι­νή ομι­λία της Γ. Αδει­λί­νη, είπε ότι «αν έλει­πε η εικό­να και οι ονο­μα­σί­ες, θα έλε­γα ότι άκου­γα δύο κυβερ­νη­τι­κούς εκπροσώπους».

Κλη­θεί­σα δε να σχο­λιά­σει την ανα­φο­ρά της για χρό­νο ρεκόρ στις έρευ­νες, είπε: «Εμέ­να μου έκα­νε εντύ­πω­ση πως είπε ότι η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία οδεύ­ει προς το τέλος της. Είμα­στε σοβα­ροί; Εμείς ακό­μα μαζεύ­ου­με υπο­λείμ­μα­τα ανθρώ­πων, δεν έχου­με τα βίντεο, δεν έχου­με τα ηχη­τι­κά, δεν ξέρου­με τι έχει γίνει. Για­τί σκο­τώ­θη­καν οι δύο άνθρω­ποι που συμ­με­τεί­χαν στο μοντάζ των ηχη­τι­κών; Δεν ξέρου­με τίπο­τα και βαί­νει προς το τέλος; Ποιο τέλος; Το τέλος της συγκά­λυ­ψης, του εγκλή­μα­τος; Όχι, δεν θα υπάρ­ξει τέλος, το τέλος θα είναι αλλιώ­τι­κο αυτή τη φορά. Άρα θεω­ρώ ότι η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία τώρα ουσια­στι­κά έχει αρχί­σει, εδώ και λίγους μήνες να δου­λεύ­ει σοβα­ρά. Προ­σπα­θού­με να ανα­κτή­σου­με ό,τι χαμέ­νο στοι­χείο ανα­κρι­τι­κό φρό­ντι­σαν να χάσου­με, επο­μέ­νως έχου­με δρό­μο μπρο­στά μας» συμπλή­ρω­σε η η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Οικο­γε­νειών Θυμά­των Τέμπη 2023.

«Και στο μόνο που θα συμ­φω­νή­σω με την κ. Αδει­λί­νη είναι ότι ο χρό­νος δεν είναι το ζητού­με­νο, να γίνουν γρή­γο­ρα όλα. Το ζητού­με­νο είναι να γίνουν σωστά. Θα συμπλη­ρώ­σω, λοι­πόν, στην κ. Αδει­λί­νη, είναι να γίνει η ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία προς τη σωστή κατεύ­θυν­ση και να ανα­δει­χτούν αυτά που πρέ­πει να ανα­δει­χθούν ώστε να τιμω­ρη­θούν αυτοί που πρέ­πει να τιμωρηθούν».

 

Ονο­ρέ Μπαλ­ζάκ: «Διπλή οικο­γέ­νεια» (Νου­βέ­λα)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο