Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καταπληκτική ποιότητα ζωής…»: 70χρονος εργαζόμενος (!) σκοτώθηκε πέφτοντας από σκαλωσιά

Ακό­μη ένας εργα­ζό­με­νος προ­στέ­θη­κε στη λίστα των νεκρών της εργα­τι­κής τάξης από εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα». Μάλι­στα, πρό­κει­ται για 70χρονο εργά­τη που ήταν ανα­γκα­σμέ­νος να δου­λεύ­ει σε αυτή την ηλι­κία πάνω στις σκαλωσιές!

Συγκε­κρι­μέ­να, ο 70χρόνος έπε­σε από σκα­λω­σιά ύψους 10 μέτρων, κατά τη διάρ­κεια εξω­τε­ρι­κών εργα­σιών συνερ­γεί­ου, σε εργο­στά­σιο των Τρι­κά­λων και βρή­κε ακα­ριαίο θάνα­το. Ο εργα­ζό­με­νος μετα­φέρ­θη­κε νεκρός με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ στο Νοσο­κο­μείο Τρικάλων.

Αλγει­νή εντύ­πω­ση προ­κα­λεί ότι άνθρω­ποι σε αυτήν την ηλι­κία συνε­χί­ζουν να εργά­ζο­νται, αφού είτε ακό­μα δεν έχουν πάρει σύντα­ξη, είτε η πενι­χρή σύντα­ξη δεν φτά­νει ούτε για τα βασι­κά, γεγο­νός που ανα­δει­κνύ­ει τις δια­χρο­νι­κές κρα­τι­κές και εργο­δο­τι­κές ευθύνες.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο