Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταργείται από φέτος η μετάφραση στο γνωστό κείμενο των Αρχαίων, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

Οι υπο­ψή­φιοι στις Πανελ­λή­νιες του 2019  στο μάθη­μα των Αρχαί­ων Ελλη­νι­κών δε θα κλη­θούν όπως μέχρι σήμε­ρα γινό­ταν, να μετα­φρά­σουν γνω­στό τους αρχαίο κείμενο.

Η κατάρ­γη­ση της μετά­φρα­σης του διδαγ­μέ­νου κει­μέ­νου, έρχε­ται μετά από απο­δο­χή σχε­τι­κής εισή­γη­σης από το ΙΕΠ με στό­χο την απο­τρο­πή της απο­στή­θι­σης από το βιβλίο.

Παράλ­λη­λα, οι εξε­τα­ζό­με­νοι θα έχουν ένα νέο, «άγνω­στο συντε­λε­στή», ένα σύγ­χρο­νο, παράλ­λη­λο κεί­με­νο, το οποίο θα κλη­θούν να συγκρί­νουν με το διδαγ­μέ­νο κεί­με­νο, προ­κει­μέ­νου να απα­ντή­σουν σε ερώ­τη­ση ερμη­νευ­τι­κής φύσεως.

Ανα­λυ­τι­κά, η από­φα­ση του υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Κώστα Γαβρό­γλου, που ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιευ­θεί τις επό­με­νες ημέ­ρες στο ΦΕΚ, ανα­φέ­ρει ότι για την εξέ­τα­ση στο μάθη­μα Αρχαία Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα της Γ’ τάξης Ημε­ρή­σιου Γενι­κού Λυκεί­ου και Δ’ τάξης Εσπε­ρι­νού Γενι­κού Λυκεί­ου θα ισχύ­ουν από τις Πανελ­λα­δι­κές 2019 τα εξής:

1. Δίνο­νται στους μαθη­τές και στις μαθή­τριες απο­σπά­σμα­τα διδαγ­μέ­νου κει­μέ­νου 12–20 στί­χων με νοη­μα­τι­κή συνο­χή και τους ζητεί­ται να απα­ντή­σουν σε:

i) Μία ερώ­τη­ση κατα­νό­η­σης με την οποία ζητεί­ται να απο­κω­δι­κο­ποι­ή­σουν σημεία του κει­μέ­νου και να αντλή­σουν βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που εντο­πί­ζο­νται στο κεί­με­νο. Η ερώ­τη­ση μπο­ρεί να διαι­ρεί­ται σε δύο υπο­ε­ρω­τή­μα­τα με τη μορ­φή ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου (σωστού ή λάθους, πολ­λα­πλών επι­λο­γών, αντι­στοί­χι­σης, συμπλή­ρω­σης κενών κλπ) ή ανοι­κτού τύπου.

ii) Δύο ερω­τή­σεις ερμη­νευ­τι­κές, που μπο­ρεί να ανα­φέ­ρο­νται σε ιδέ­ες /αξίες/προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προ­σώ­πων, στο ιστορικό/κοινωνικό/πολιτιστικό πλαί­σιο της επο­χής του έργου, στη δομή/σύνθεση του κει­μέ­νου, σε υφολογικά/αισθητικά θέμα­τα, με βάση το απόσπασμα

iii) Μία ερώ­τη­ση κλει­στού τύπου που ανα­φέ­ρε­ται στο γραμ­μα­τεια­κό είδος στο οποίο ανή­κει το κεί­με­νο, στον συγ­γρα­φέα ή στο έργο του.

iv) Μία ερώ­τη­ση λεξι­λο­γι­κή-σημα­σιο­λο­γι­κή (σύν­δε­ση λέξε­ων αρχαί­ας και νέας, δια­τή­ρη­ση ή αλλα­γή της σημα­σί­ας τους, οικο­γέ­νειες ομόρ­ρι­ζων λέξε­ων, απλών ή σύν­θε­των, συνώ­νυ­μα, αντώνυμα).

v) Δίνε­ται παράλ­λη­λο κεί­με­νο στη νέα ελλη­νι­κή, διδαγ­μέ­νο ή αδί­δα­κτο, από την αρχαία ή νεό­τε­ρη ελλη­νι­κή γραμ­μα­τεία, και καλού­νται να απα­ντή­σουν σε μία ερώ­τη­ση ερμη­νευ­τι­κή, με την οποία ζητεί­ται να συγκρί­νουν το παράλ­λη­λο με το πρω­τό­τυ­πο κείμενο.

2. Δίνε­ται, επί­σης, αδί­δα­κτο πεζό κεί­με­νο αττι­κής δια­λέ­κτου 12–20 στί­χων στε­ρε­ό­τυ­πης έκδο­σης με νοη­μα­τι­κή συνο­χή. Στο αδί­δα­κτο κεί­με­νο προ­τάσ­σε­ται σύντο­μο σχε­τι­κό εισα­γω­γι­κό σημεί­ω­μα, μέσω του οποί­ου δίνο­νται εξω­κει­με­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες απα­ραί­τη­τες για την κατα­νό­η­ση του κειμένου.

Οι μαθη­τές και οι μαθή­τριες καλούνται:

i) Να μετα­φρά­σουν στα νέα ελλη­νι­κά μέρος του κει­μέ­νου από τέσ­σε­ρις έως έξι στίχους.

ii) Να απα­ντή­σουν σε μια ερώ­τη­ση κατα­νό­η­σης που ανα­φέ­ρε­ται στον νοη­μα­τι­κό άξο­να του κειμένου.

iii) Να απα­ντή­σουν σε μια ερώ­τη­ση γραμ­μα­τι­κής, η οποία μπο­ρεί να ανα­λύ­ε­ται σε δύο υποερωτήματα.

iv) Να απα­ντή­σουν σε μια ερώ­τη­ση συντα­κτι­κού (π.χ. ανα­γνώ­ρι­ση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομι­κών στοι­χεί­ων του κει­μέ­νου, μετα­σχη­μα­τι­σμός μέρους του κει­μέ­νου ως προς τη δομο­λει­τουρ­γι­κή του διά­στα­ση), η οποία μπο­ρεί να επι­με­ρί­ζε­ται σε δύο υποερωτήματα.

3. Κάθε ζητού­με­νη ερώ­τη­ση-δρα­στη­ριό­τη­τα που τίθε­ται για το διδαγ­μέ­νο ή το παράλ­λη­λο ή το αδί­δα­κτο κεί­με­νο βαθ­μο­λο­γεί­ται με δέκα μονά­δες της εκα­το­ντά­βαθ­μης κλίμακας.

Για την εξέ­τα­ση των παρα­πά­νω θεμά­των, τόσο στο διδαγ­μέ­νο όσο και στο αδί­δα­κτο κεί­με­νο, κρί­νε­ται σκό­πι­μο να αξιο­ποιεί­ται ποι­κι­λία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.

Οι παρα­πά­νω αλλα­γές θα ισχύ­σουν από φέτος, δηλα­δή, για τους μαθη­τές που τον Σεπτέμ­βρη θα μπουν στην Γ’ λυκεί­ου και θα δώσουν Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις τον Ιού­νιο του 2019.

Αξί­ζει να σημειω­θεί, τέλος, ότι η αλλα­γή αυτή αφο­ρά το μάθη­μα με τον υψη­λό­τε­ρο συντε­λε­στή βαρύ­τη­τας ‑1,3- στον μέσο όρο βαθ­μο­λο­γί­ας των υπο­ψη­φί­ων που θα δηλώ­σουν την ομά­δα των Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο