Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καταρρέει» η European Super League — Αποχωρούν ομάδες από το γκρουπ των «12»

Προς ματαί­ω­ση φαί­νε­ται πως οδεύ­ει το σχέ­διο των 12 από τις πλου­σιό­τε­ρες ποδο­σφαι­ρι­κές ΑΕ του πλα­νή­τη για τη δημιουρ­γία European Super League εξαι­τί­ας των αντι­δρά­σε­ων χωρίς αυτό όμως να σημαί­νει και μεί­ω­ση της έντα­σης της υπο­βό­σκου­σας σύγκρου­σης των τερά­στιων συμ­φε­ό­ντων που λυμαί­νο­νται το χώρο του ποδοσφαίρου.

Η Μάν­τσε­στερ Σίτι έκα­νε την αρχή αργά το βρά­δυ της Τρί­της (20/04) και λίγο αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σαν και οι τέσ­σε­ρις από τις υπό­λοι­πες πέντε αγγλι­κές ομά­δες, που συμ­με­τεί­χαν στην European Super League, η οποία καταρ­ρέ­ει πλέ­ον σαν «χάρ­τι­νος πύργος».

Λίγη ώρα μετά την τηλε­διά­σκε­ψη των «12» της ESL, η Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, η Λίβερ­πουλ, η Τότε­ναμ και η Άρσε­ναλ ανα­κοί­νω­σαν επι­σή­μως ότι απο­χω­ρούν απ’ το εγχεί­ρη­μα, ενώ όπως ανα­φέ­ρουν τα βρε­τα­νι­κά ΜΜΕ, το πρωί της Τετάρ­της (21/04) θα ακο­λου­θή­σει και η Τσέλ­σι, η οποία έχει απο­φα­σί­σει αντί­στοι­χα να μην συμ­με­τά­σχει στη νέα Λίγκα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις:

ΑΡΣΕΝΑΛ: «Ακού­σα­με εσάς και την ποδο­σφαι­ρι­κή κοι­νό­τη­τα και ως απο­τέ­λε­σμα απο­φα­σί­σα­με να απο­σύ­ρου­με την παρου­σία μας από την προ­τει­νό­με­νη Super League. Κάνα­με ένα λάθος και απο­λο­γού­μα­στε γι’ αυτό».

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: «Η Λίβερ­πουλ επι­βε­βαιώ­νει ότι η εμπλο­κή της σε προ­τει­νό­με­να πλά­να για τη δημιουρ­γία της European Super League, έχει πλέ­ον διακοπεί».

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: «Δεν θα συμ­με­τά­σχου­με στην European Super League».

ΤΟΤΕΝΑΜ: «Μπο­ρού­με να επι­βε­βαιώ­σου­με ότι επι­σή­μως, ξεκι­νή­σα­με τις δια­δι­κα­σί­ες για να απο­συρ­θού­με απ’ το γκρουπ που επε­ξερ­γά­ζε­ται προ­τά­σεις για την European Super League».

ESL: «Θα αναδιαμορφώσουμε το πρότζεκτ»

Για ανα­βο­λή και όχι ματαί­ω­ση των σχε­δί­ων της, κάνει λόγο η European Super League σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε, μετά την απο­χώ­ρη­ση των αγγλι­κών ομά­δων από τη διορ­γά­νω­ση, από­φα­ση την οποία απο­δί­δει σε πιέ­σεις που ασκήθηκαν.

Η ESL υπο­γράμ­μι­σε επί­σης ότι θα επα­νε­ξε­τά­σει το πρό­τζεκτ της, το οποίο ‑σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση- απο­τε­λεί… μονό­δρο­μο, καθώς… «το υπάρ­χον σύστη­μα δεν λειτουργεί». 

Η ανα­κοί­νω­ση της ESL: 

«H European Super League είναι πεπει­σμέ­νη πως το σημε­ρι­νό «status quo» στο ευρω­παι­κό ποδό­σφαι­ρο πρέ­πει να αλλάξει.

Προ­τεί­να­με μία νέα ευρω­παι­κή διορ­γά­νω­ση, επει­δή το υπάρ­χον σύστη­μα δεν λει­τουρ­γεί. Η πρό­τα­ση μας στο­χεύ­ει στο να επι­τρέ­ψει στο άθλη­μα να εξε­λι­χθεί, ενώ παρά­γει πόρους και στα­θε­ρό­τη­τα στην ποδο­σφαι­ρι­κή «πυρα­μί­δα», βοη­θώ­ντας να ξεπε­ρά­σει τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει ολό­κλη­ρη η ποδο­σφαι­ρι­κή κοι­νό­τη­τα λόγω της πανδημίας.

Παρά την εξαγ­γελ­θεί­σα απο­χώ­ρη­ση των αγγλι­κών ομά­δων, που έγι­νε μετά από πίε­ση που τους ασκή­θη­κε για να πάρουν αυτή την από­φα­ση, είμα­στε πεπει­σμέ­νοι πως η πρό­τα­ση μας είναι από­λυ­τα σύμ­φω­νη με την ευρω­παι­κή νομο­θε­σία και τους κανο­νι­σμούς, όπως έχουν επι­κυ­ρω­θεί από από­φα­ση δικα­στη­ρί­ου για να προ­στα­τεύ­σει τη Super League από ενέρ­γειες τρίτων.

Δεδο­μέ­νων των συν­θη­κών, θα επα­νε­ξε­τά­σου­με τα κατάλ­λη­λα βήμα­τα για να ανα­δια­μορ­φώ­σου­με το πρό­τζεκτ, έχο­ντας πάντα στο μυα­λό μας τους στό­χους μας για να προ­σφέ­ρου­με στους φιλά­θλους την καλύ­τε­ρη δυνα­τή εμπει­ρία, ενώ παράλ­λη­λα να προ­σφέ­ρου­με οικο­νο­μι­κή αλλη­λεγ­γύη σε όλη την ποδο­σφαι­ρι­κή κοι­νό­τη­τα».

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο