Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατασκήνωση ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη: Σήμερα η πολιτική συγκέντρωση στις 7 μ.μ. με ομιλήτρια την Θ. Καπέτη

Με μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση σήμε­ρα Σάβ­βα­το στις 7 μ.μ., στο πάρ­κο στην Αργώ, με ομι­λή­τρια την Θεα­νώ Καπέ­τη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, συνε­χί­ζο­νται οι εκδη­λώ­σεις στο πλαί­σιο της τρι­ή­με­ρης κατα­σκή­νω­σης των Οργα­νώ­σε­ων Σπου­δά­ζου­σας Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης της ΚΝΕ, στο δημο­τι­κό κάμπιγκ της Αλεξανδρούπολης.

Το σύν­θη­μα «Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών! Ούτε βάση ούτε στό­χος των ιμπε­ρια­λι­στών!», κυριαρ­χεί στην κατα­σκή­νω­ση, ενώ ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζουν οι εκδηλώσεις.

Το πρό­γραμ­μα συνε­χί­ζε­ται ως εξής:

Το Σάβ­βα­το 28 Μάη

11.00 — 13.00: Φοι­τη­τι­κό τουρ­νουά ποδο­σφαί­ρου 5x5.

18.00: Προ­συ­γκέ­ντρω­ση στο πάρ­κο Ακαδημίας.

19.00: Πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο πάρ­κο στην Αργώ. Θα μιλή­σει η Θεα­νώ Καπέτη.

20.30: Συναυ­λία με τους Sober on Tuxedos.

22.00: Συναυ­λία με τον Μιθρι­δά­τη.

23.30: Λαϊ­κό — ρεμπέ­τι­κο γλέντι.

Την Κυρια­κή 29 Μάη

11.00: Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για την πρω­τιά της «Παν­σπου­δα­στι­κής» στις πρό­σφα­τες φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, «Μόνοι τους και όλοι μας: Το απο­δεί­ξα­με!». Θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

Το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, τις εκα­το­ντά­δες νέες και νέους, φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες, μέλη και φίλους της ΚΝΕ που συγκε­ντρώ­θη­καν στον Έβρο από όλη τη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη για να στεί­λουν μαζί το μήνυ­μα «Αλε­ξαν­δρού­πο­λη λιμά­νι των λαών, ούτε βάση, ούτε στό­χος των ιμπε­ρια­λι­στών!», χαι­ρέ­τι­σε και καλω­σό­ρι­σε, εκ μέρους της Οργά­νω­σης Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης της ΚΝΕ, η Γραμ­μα­τέ­ας της και μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, Άρτε­μις Ανδρο­νι­κί­δου.

Το τρι­ή­με­ρο πρό­γραμ­μα της κατα­σκή­νω­σης ξεκί­νη­σε την Παρα­σκευή το από­γευ­μα, με βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της νέας έκδο­σης της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» «1922: Ιμπε­ρια­λι­στι­κή εκστρα­τεία και Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή».

Οι εκδη­λώ­σεις συνε­χί­στη­καν με συναυ­λί­ες, κέφι και τρα­γού­δια με την συμ­με­το­χή εκα­το­ντά­δων φοι­τη­τών από όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο