Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατασκοπεία των ΗΠΑ κατά της σουηδικής Saab – με τη βοήθεια των δανέζικων μυστικών υπηρεσιών

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η υπη­ρε­σία κατα­σκο­πεί­ας NSA National Security Agency των ΗΠΑ κατα­σκό­πευε την αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία της Σου­η­δί­ας και Δανί­ας σε συνερ­γα­σία με την υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών της Δανί­ας(!) ανα­με­τα­δί­δει η Σου­η­δι­κή τηλε­ό­ρα­ση SVT από το κρα­τι­κό ραδιό­φω­νο της Δανί­ας DR, το οποίο έχει μιλή­σει με διά­φο­ρες πηγές με πλη­ρο­φο­ρί­ες για ένα εξε­λισ­σό­με­νο σκάν­δα­λο υπο­κλο­πών πού αφο­ρά την δανέ­ζι­κη υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών του Στρα­τού (FE).

Μετα­ξύ των στό­χων της NSA ήταν η παρα­κο­λού­θη­ση μέσω υπο­κλο­πών της Σου­η­δι­κής εται­ρεί­ας Saab που κατα­σκευά­ζει πολε­μι­κά αερο­πλά­να και της δανέ­ζι­κης πολε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας Terma. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Ραδιο­φώ­νου η NSA είχε πρό­σβα­ση σε καλώ­δια οπτι­κών ινών και σε ένα κέντρο δεδο­μέ­νων στο Amager νότια της Κοπεγχάγης.

Από αυτές τις εγκα­τα­στά­σεις μπο­ρού­σε να παρα­κο­λου­θεί δια­δι­κτυα­κές συνο­μι­λί­ες υπη­ρε­σιών της Ολλαν­δί­ας, Νορ­βη­γί­ας, Γαλ­λί­ας και Γερ­μα­νί­ας καθώς και να υπο­κλέ­πτει συνο­μι­λί­ες δανέ­ζι­κων πολι­τι­κών θεσμών και επι­τρο­πών και της πολε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας της Σουηδίας.

Οι Αμε­ρι­κά­νοι ενδια­φε­ρό­ταν για το πολε­μι­κό αερο­πλά­νο Gripen που κατα­σκευά­ζει η Saab.

Το κρα­τι­κό ραδιό­φω­νο της Δανί­ας σημειώ­νει πως η κατα­σκο­πία των ΗΠΑ γίνε­ται την επο­χή 2012–2014 τότε που η Δανία είχε δεί­ξει ενδια­φέ­ρον για την από­κτη­ση πολε­μι­κών αερο­πλά­νων και το μαχη­τι­κό της Saab βρι­σκό­ταν στην τελι­κή συζή­τη­ση προ­μή­θειας. Αφο­ρά βιο­μη­χα­νι­κή κατα­σκο­πία για αγο­ρά πολ­λών δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων σύμ­φω­να με ειδι­κούς της Σου­η­δι­κής τηλε­ό­ρα­σης SVT και του DR, μπο­ρεί να υπήρ­ξαν και οικο­νο­μι­κά κίνη­τρα.. Τίθε­ται ακό­μη το ερώ­τη­μα κατά πόσον έχουν απο­κα­λυ­φθεί ευαί­σθη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Φυσι­κά στο τέλος η Δανία αγό­ρα­σε 27 Αμε­ρι­κά­νι­κα μαχη­τι­κά αερο­πλά­να F-35.

gripen

Το σκάν­δα­λο απο­κα­λύ­φθη­κε από εργα­ζό­με­νο στην στρα­τιω­τι­κή υπη­ρε­σία τηλε­πι­κοι­νω­νιών της Δανί­ας FE που ανα­κά­λυ­ψε την υπο­κλο­πή της NSA σε συνερ­γα­σία με την ΚΥΠ της Δανί­ας. Την ανέ­φε­ρε στους ανω­τέ­ρους του αλλά αντι­με­τώ­πη­σε αδια­φο­ρία. Μετά από αρκε­τές ανε­πι­τυ­χείς προ­σπά­θειες απευ­θύν­θη­κε στην επο­πτι­κή αρχή της υπη­ρε­σί­ας του. (ΤΕΤ)

Η υπη­ρε­σία ξεκί­νη­σε έρευ­να η οποία κατέ­λη­ξε σε πολυ­σέ­λι­δη ανα­φο­ρά. Σύμ­φω­να με το δελ­τίο τύπου της ρυθ­μι­στι­κής αρχής TET, το υλι­κό από τον πλη­ρο­φο­ριο­δό­τη δεί­χνει ότι η διοί­κη­ση της FE “απέ­τυ­χε να δώσει συνέ­χεια ή να ερευ­νή­σει περαι­τέ­ρω ενδεί­ξεις κατα­σκο­πεί­ας”. Η υπουρ­γός Άμυ­νας της Δανί­ας Trine Bramsen ανά­γκα­σε πέντε μέλη της ηγε­σί­ας του FE να εγκα­τα­λεί­ψουν τις θέσεις τους.

Το κρα­τι­κό ραδιό­φω­νο περι­γρά­φει τον τρό­πο κατα­σκο­πί­ας μέσω υπο­κλο­πής των συνο­μι­λιών όπως είχε απο­κα­λύ­ψει για αντί­στοι­χες περι­πτώ­σεις ο Edward Snowden.

Το εξε­λιγ­μέ­νο λογι­σμι­κό της NSA είχε απο­κτή­σει πρό­σβα­ση σε διε­θνή καλώ­δια οπτι­κών ινών που μέσω Δανί­ας φτα­νουν στην Σου­η­δία, ΗΠΑ, Αγγλία και Γερ­μα­νία. Τα καλώ­δια είναι το κλει­δί για την μεγά­λης κλί­μα­κας υπο­κλο­πή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών σε βάρος των συμ­μά­χων τους.

Σύμ­φω­να με το δανέ­ζι­κο ραδιό­φω­νο, η NSA είχε δημιουρ­γή­σει ένα κέντρο δεδο­μέ­νων στο Amager μετα­ξύ 2012–2014 χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σύστη­μα XKeyscore, που απο­κα­λύ­φθη­κε από τον Edward Snowden το 2013, που απο­τε­λεί το βασι­κό εργα­λείο παρα­κο­λού­θη­σης της NSA.

Το πρό­γραμ­μα περι­γρά­φε­ται ως ένα από τα πιο εξε­λιγ­μέ­να συστή­μα­τα επι­τή­ρη­σης στον κόσμο. Μέσω μιας πολύ εκτε­τα­μέ­νης συλ­λο­γής δεδο­μέ­νων μέσω καλω­δια­κών δικτύ­ων, μετα­ξύ άλλων, επι­τρέ­πει στην NSA και στους συνερ­γά­τες της να παρα­κο­λου­θούν και να ανα­ζη­τούν πλη­ρο­φο­ρί­ες που αφο­ρούν εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο.

Το πρό­γραμ­μα καθι­στά δυνα­τή την ανα­ζή­τη­ση μεγά­λων ποσο­τή­των δεδο­μέ­νων σε καλώ­δια οπτι­κών ινών χρη­σι­μο­ποιώ­ντας “επι­λο­γείς” — λέξεις-κλει­διά, όπως τα ονό­μα­τα των ανθρώ­πων σε κεντρι­κές θέσεις σε οργα­νώ­σεις ενδιαφέροντος.

nsa

Για το πρό­γραμ­μα Xkeyscore ο Edward Snowden είχε δηλώ­σει στην The Guardian: ”Μπο­ρεί από το γρα­φείο μου να παρα­κο­λου­θή­σω τον οποιον­δή­πο­τε, εσέ­να, τον λογι­στή σου, έναν δικα­στή, τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ αρκεί να έχω ένα προ­σω­πι­κό μέιλ”.

Ένας από τους «επι­λο­γείς» κατέ­λη­γε στην Saab και στο πρό­γραμ­μα κατα­σκευ­ής του μαχη­τι­κού Gripen αλλά και άλλα συστή­μα­τα της πολε­μι­κής βιο­μη­χα­νί­ας της Σου­η­δί­ας και Δανίας.

Η Σου­η­δι­κή Τηλε­ό­ρα­ση SVT ήρθε σε επα­φή με τη Saab αρκε­τές φορές, η οποία σε μια αρχι­κή συνά­ντη­ση είπε ότι η κατα­σκο­πεία δεν ήταν αξιο­ση­μεί­ω­τη και στη συνέ­χεια ήταν έτοι­μη να παρα­στεί σε μια συνέ­ντευ­ξη. Αργό­τε­ρα άλλα­ξε γνώ­μη με το αιτιο­λο­γι­κό ότι θεω­ρεί ότι τα δεδο­μέ­να θα μπο­ρού­σαν να είναι στοι­χεία εκστρα­τεί­ας παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης από ξένες δυνάμεις (!)

Η SVT έχει επί­σης έρθει σε επα­φή με την αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών NSA, η οποία αρνή­θη­κε να σχο­λιά­σει τις πληροφορίες

H SVT News ζήτη­σε το σχό­λιο του υπουρ­γού Άμυ­νας της Σου­η­δί­ας Peter Hultqvist ο οποί­ος αρνή­θη­κε να σχο­λιά­σει τις πληροφορίες.

14 Νοεμ­βρί­ου 2020 Σου­η­δι­κή τηλε­ό­ρα­ση SVT.

Κανείς δεν θέλει να σχο­λιά­σει, ούτε καν τα θύμα­τα της υπο­κλο­πής. Ο λόγος είναι προ­φα­νής. Όλες οι υπη­ρε­σί­ες κατά και­ρούς έχουν συνερ­γα­στεί με τις Αμε­ρι­κά­νι­κες Υπη­ρε­σί­ες Υπο­κλο­πών για κατα­σκο­πία είτε βιο­μη­χα­νι­κή είτε πολι­τι­κή. Όλοι τους χρη­σι­μο­ποιούν και το λογι­σμι­κό της NSA. Αυτοί που σήμε­ρα είναι εχθροί και αντί­πα­λοι αύριο μπο­ρεί να βρε­θούν συνεργάτες. 

Το υλι­κό του Snowden είχε δεί­ξει άλλω­στε πως η Σου­η­δι­κή Υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών είχε συνερ­γα­στεί με την NSA για να κατα­σκο­πεύ­σουν και να ελέγ­ξουν τα συστή­μα­τα της Βέλ­γι­κης εται­ρί­ας τηλε­πι­κοι­νω­νιών Belgacom με την βοή­θεια του συστή­μα­τος Quantum. Ένα σύστη­μα που εξυ­πη­ρε­τεί μετα­ξύ των άλλων και την Ευρω­παι­κή Επι­τρο­πή. Αυτός είναι ο κόσμος του αντα­γω­νι­σμού των μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων του κεφα­λαί­ου, των άνο­μων μέσων, της κατα­σκο­πί­ας, της υπο­κλο­πής, της σαπί­λας. Ο κόσμος του καπι­τα­λι­σμού με άλλα λόγια που βασα­νί­ζει δισε­κα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους που πρέ­πει να πάρουν από­φα­ση να τον αλλάξουν.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο