Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανθρώπινη αξία και καταστολή

Ο σεβα­σμός και η προ­στα­σία της αξί­ας του ανθρώ­που απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κά δια­κη­ρυγ­μέ­νη αρχή. Όμως αυτή η υπο­χρέ­ω­ση δεν λει­τουρ­γεί όσον αφο­ρά την επι­βο­λή και δια­τή­ρη­ση της εξου­σί­ας της αστι­κής τάξης. Οι θεσμοί του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος δοκι­μά­ζο­νται όταν γενι­κεύ­ε­ται η επί­θε­ση σε βάρος των δικαιω­μά­των του λαού. Το κρά­τος απο­βάλ­λει τα φτια­σί­δια της δημο­κρα­τι­κό­τη­τας και δεί­χνει το πραγ­μα­τι­κό του πρό­σω­πο, αυτό της υπη­ρε­σί­ας του κεφα­λαί­ου πάνω στην εργα­τι­κή τάξη.

Το κράτος θωρακίζεται και επιτίθεται στον εχθρό λαό.

Το έργο στην κατεύ­θυν­ση αυτή ανα­λαμ­βά­νουν να υλο­ποι­ή­σουν οι κατα­σταλ­τι­κοί μηχα­νι­σμοί. Η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση από την ανά­λη­ψη της εξου­σί­ας πρό­βα­λε ως προ­τε­ραιό­τη­τα της πολι­τι­κής της το δόγ­μα «νόμος και τάξη» και ενί­σχυ­σε τον κατα­σταλ­τι­κό ρόλο της αστυ­νο­μί­ας. Αυτό ήταν ανα­με­νό­με­νο, αφού η συνέ­χι­ση του κυβερ­νη­τι­κού έργου στην κατεύ­θυν­ση της αφαί­ρε­σης των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και της διεύ­ρυν­σης των προ­νο­μί­ων της ολι­γαρ­χί­ας του κεφα­λαί­ου ήταν δεδομένη.

Εκεί­νο όμως που απο­τε­λεί επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση και ξεφεύ­γει από κάθε όριο, είναι η κυρί­αρ­χη αντί­λη­ψη που εκφρά­ζει και εφαρ­μό­ζει ότι η κατα­στο­λή είναι επι­βε­βλη­μέ­νος κανό­νας για το λαό.

Οι αντι­λή­ψεις αυτές φου­σκώ­νουν τα μυα­λά των υπευ­θύ­νων για τις δυνά­μεις κατα­στο­λής, που μεθο­δευ­μέ­να έχουν περά­σει από την αυθαι­ρε­σία ενά­ντια στους αδύ­να­μους, στο προ­λη­πτι­κό στά­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση των λαϊ­κών αντι­δρά­σε­ων και σε προ­βο­κα­τό­ρι­κες και προ­κλη­τι­κές τακτι­κές και ενέργειες.

Έχει γίνει πλέ­ον φανε­ρό ότι πολ­λά από τα επει­σό­δια που δημιουρ­γού­νται, ιδιαί­τε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, προ­κα­λού­νται από τις ειδι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λής, που λει­τουρ­γούν με βάση συγκε­κρι­μέ­νες εντολές.

Το πρό­σφα­το περι­στα­τι­κό, με το ξεβρά­κω­μα νεα­ρού, δηλα­δή τον εξευ­τε­λι­σμό της αξί­ας του ανθρώ­που, στο κέντρο της πόλης, στέλ­νει ένα μήνυ­μα με διπλή ανά­γνω­ση. Αυτή των κατα­σταλ­τι­κών δυνά­με­ων που θέλουν να τρο­μο­κρα­τή­σουν το λαϊ­κό κίνη­μα και να παρου­σια­στούν ως οι εκφρα­στές του σημε­ρι­νού κρά­τους. Υπάρ­χει όμως και η δική μας ανά­γνω­ση που είναι αυτή της μαζι­κής, οργα­νω­μέ­νης αντί­δρα­σης στην αστυ­νο­μι­κή βία και αυθαιρεσία.

Χρειά­ζε­ται να επι­ση­μαν­θεί όμως ότι το περι­στα­τι­κό αυτό δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο. Ο εξευ­τε­λι­σμός της αξιο­πρέ­πειας είναι τακτι­κή των δυνά­με­ων κατα­στο­λής, ιδιαί­τε­ρα όταν στρέ­φο­νται ενά­ντια στους πιο αδύ­να­τους της κοινωνίας.

Τέλος, όσον αφο­ρά τη δήλω­ση της κυβέρ­νη­σης «τα παρά­πο­νά σας στο Συνή­γο­ρο του Πολί­τη», θα πρέ­πει να τονι­στεί ότι αυτός καθώς και όλες οι άλλες αρχές διο­ρί­ζο­νται από την κυβέρ­νη­ση και δεν είναι και τόσο ανε­ξάρ­τη­τες, ούτε τα πορί­σμα­τά τους έχουν καμιά δεσμευ­τι­κό­τη­τα. Η δήθεν ανα­βάθ­μι­σή του σε αρχή διε­ρεύ­νη­σης των καταγ­γε­λιών κατά της αστυ­νο­μί­ας δεν πεί­θει κανέ­ναν, αφού ούτε ανε­ξάρ­τη­τους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς δια­θέ­τει, ούτε πει­θαρ­χι­κή και ποι­νι­κή ελεγ­κτι­κή δικαιο­δο­σία. Αντί­θε­τα, απο­τε­λεί «φερε­τζέ» για τις επι­κρί­σεις που δέχε­ται η κυβέρ­νη­ση και από το εξω­τε­ρι­κό για την άγρια κατα­στο­λή που εφαρμόζει.

Γιώρ­γος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Υπο­στρά­τη­γος της Αστυ­νο­μί­ας ε.α.
Η επίθεση των ΜΑΤατζήδων στον διαδηλωτή (Eurokinissi)

Η επί­θε­ση των ΜΑΤα­τζή­δων στον δια­δη­λω­τή (Eurokinissi)

Άγρια καταστολή και αντιπαράθεση που κρύβει τον πραγματικό ένοχο

Σκη­νές άγριας κατα­στο­λής αστυ­νο­μι­κών σε βάρος δια­δη­λω­τών που συμ­με­τεί­χαν το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής στις εκδη­λώ­σεις με αφορ­μή την 11η επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας του 15χρονου Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες, προ­κα­λώ­ντας έντο­νες αντι­δρά­σεις. Απο­κο­ρύ­φω­μα ήταν το ξεγύ­μνω­μα νεα­ρού από ΜΑΤα­τζή­δες, ο οποί­ος φώνα­ζε «παρα­δί­δο­μαι» ενώ συνέ­χι­ζαν να τον χτυ­πούν. Αλλο κρού­σμα αφο­ρά μια κοπέ­λα που την έσυ­ραν με σηκω­μέ­νη την μπλού­ζα, ενώ φώνα­ζε «δεν έχω κάνει τίποτα».

Τα γεγο­νό­τα δεν είναι τα μόνα, αφού τελευ­ταία επώ­νυ­μες μαρ­τυ­ρί­ες έρχο­νται στο φως της δημο­σιό­τη­τας για ξεγυ­μνώ­μα­τα, εικο­νι­κό βια­σμό από τα ΜΑΤ ή τρο­μο­κρά­τη­ση κατοί­κων με απρό­κλη­τους αστυ­νο­μι­κούς ελέγ­χους με… συνο­δεία ρατσι­στι­κών και υπο­τι­μη­τι­κών σχολίων.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα όσα δήλω­σε η φωτο­ρε­πόρ­τερ Τατιά­να Μπό­λα­ρη που απα­θα­νά­τι­σε το σχε­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο με το ξεγύ­μνω­μα του νεα­ρού. «Γύρω στις 22.00 (…) όρμη­σαν στην πλα­τεία (Εξαρ­χεί­ων) τρεις διμοι­ρί­ες που βγή­καν από Σπυ­ρί­δω­νος Τρι­κού­πη και Σολω­μού και άρχι­σαν να μας πνί­γουν στα δακρυ­γό­να. Οι αστυ­νο­μι­κοί ξεκί­νη­σαν τότε να μαζεύ­ουν όποιον έβρι­σκαν μπρο­στά τους. Εντο­πί­ζω έναν νεα­ρό δια­δη­λω­τή, το πολύ 25 χρό­νων, και βλέ­πω μια ολό­κλη­ρη διμοι­ρία να τον περι­κυ­κλώ­νει και να πέφτει πάνω του. Εκα­ναν κανο­νι­κό κλοιό γύρω του. Αρχι­σαν να τον τρα­βά­νε δεξιά κι αρι­στε­ρά και μετά τον πέτα­ξαν κάτω. Τον… τρα­βο­λο­γού­σαν επί 10 λεπτά. Επε­φτε πολύ ξύλο. Ηταν ο από­λυ­τος εξευ­τε­λι­σμός του ανθρώ­που. Το παι­δί να φωνά­ζει “αφή­στε με, δεν έχω κάνει τίπο­τα, δεν έχω κάνει τίποτα”».

Η κατα­στο­λή και η τρο­μο­κρα­τία, που χρη­σι­μο­ποιούν όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, σε συν­δυα­σμό με πολυ­πλό­κα­μους μηχα­νι­σμούς ενσω­μά­τω­σης, έγι­ναν αφορ­μή για έναν νέο γύρο αντι­πα­ρά­θε­σης μετα­ξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που συγκα­λύ­πτει τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες του κρα­τι­κού αυταρ­χι­σμού και ότι αυτός πάει πάει χέρι χέρι με την κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, όπως κάνει σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Σε ό,τι αφο­ρά το υπουρ­γείο Δημό­σιας Τάξης, επι­χεί­ρη­σε προ­κλη­τι­κά να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις, δια­ψεύ­δο­ντας αρχι­κά τις καταγ­γε­λί­ες. Ωστό­σο, κάτω από το βάρος των απο­κα­λύ­ψε­ων, ο υπουρ­γός Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης παρα­δέ­χτη­κε χτες τα περι­στα­τι­κά και δια­τά­χθη­κε ΕΔΕ. Ενδει­κτι­κή πάντως του κλί­μα­τος είναι και η δήλω­ση σε ΜΜΕ του αντι­προ­έ­δρου των Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δ. Αττι­κής, Σπ. Κρι­κέ­του, πως η παρού­σα πολι­τι­κή ηγε­σία τούς «έχει λύσει τα χέρια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, για να ενι­σχύ­σει το κάλ­πι­κο δίπο­λο «πρό­ο­δος — συντή­ρη­ση» και να καλέ­σει σε «αντι­δε­ξιά» μέτω­πα, επι­κα­λεί­ται το «κρά­τος δικαί­ου» και παρου­σιά­ζει την κρα­τι­κή κατα­στο­λή ως …γενε­τι­κό γνώ­ρι­σμα της «δεξιάς», κρύ­βο­ντας ότι η κλι­μά­κω­ση του αυταρ­χι­σμού επι­βάλ­λε­ται από την αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου, που και ο ίδιος υπη­ρέ­τη­σε ως κυβέρ­νη­ση, πριν παρα­δώ­σει τη σκυ­τά­λη στη ΝΔ για να πάει ένα βήμα πιο πέρα την επί­θε­ση στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και τις ανάγκες.

Να σημειω­θεί τέλος ότι αυτά τα περι­στα­τι­κά έρχο­νται να προ­στε­θούν σε μια μακρά λίστα ανα­φο­ρών για κατα­χρη­στι­κή χρή­σης βίας και κακο­με­τα­χεί­ρι­σης από την αστυ­νο­μία, ενά­ντια σε φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες που δια­δη­λώ­νουν, καθώς και σε άλλα άτο­μα και δημο­σιο­γρά­φους τις τελευ­ταί­ες βδομάδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο