Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Καταστροφική ηλιακή καταιγίδα” θα χτυπήσει τη Γη;

Μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα περίμεναν από χτες Δευτέρα οι επιστήμονες ‑ενδέχεται να φέρει «τριπλή απειλή» από το διάστημα λένε, προβλέποντας ότι «θα επηρεάσει κάποια σημεία του πλανήτη μας»

Η τελευταία μεγάλη ηλιακή καταιγίδα είχε “απειλήσει” τη Γη το 2012.

Σύμ­φω­να με δεδο­μέ­να που ανα­λύ­θη­καν από τη NASA και την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Ωκε­α­νών και Ατμό­σφαι­ρας (NOAA) υπάρ­χει πολύ μεγά­λη πιθα­νό­τη­τα, η ηλια­κή καται­γί­δα να επη­ρε­ά­σει συνο­λι­κά τη Γη και μια μικρό­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να επη­ρε­α­στεί άμε­σα το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο -για την ακρί­βεια ότι «σε μια περί­ο­δο δύο εβδο­μά­δων αρχής γενο­μέ­νης από τις 14/3, υπάρ­χει 80% η πιθα­νό­τη­τα η Γη να δεχθεί τις επι­πτώ­σεις ενός «χτυ­πή­μα­τος» από την ηλια­κή καται­γί­δα και 20%, αυτές οι επι­πτώ­σεις να φτά­σουν πιο νωρίς στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο»

Ίσως όλα αυτά να ακού­γο­νται τρο­μα­κτι­κά, όμως δεν συντρέ­χει λόγος ανη­συ­χί­ας. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για μερι­κούς ανθρώ­πους όλο αυτό θα μπο­ρού­σε να εξε­λι­χθεί σε μια ενδια­φέ­ρου­σα και σπά­νια ευκαιρία.

Η καται­γί­δα μπο­ρεί να κάνει ορα­τό το βόρειο σέλας (εντυ­πω­σια­κό φωτει­νό ουρά­νιο φαι­νό­με­νο που παρα­τη­ρεί­ται στα ανώ­τε­ρα στρώ­μα­τα της ατμό­σφαι­ρας και είναι ορα­τό κυρί­ως στους πόλους) πολύ πιο μακριά από ότι συνη­θί­ζε­ται, με το εκπλη­κτι­κό φως του φαι­νο­μέ­νου να εμφα­νί­ζε­ται κυρί­ως, μόνο σε σημεία που βρί­σκο­νται πιο κοντά στον βόρειο πόλο, όπως για παρά­δειγ­μα στη Φιν­λαν­δία και περι­στα­σια­κά στη Σκω­τία.

Άλλες πιθα­νές επι­πτώ­σεις που προ­κα­λεί η καται­γί­δα περι­λαμ­βά­νουν παρεμ­βο­λές στα συστή­μα­τα ραδιο­φώ­νου και GPS — κάτι που λένε οι ειδι­κοί ότι πρέ­πει να προ­σέ­χε­τε ιδιαί­τε­ρα όταν ο ήλιος ανα­τέλ­λει και δύει.

«Ο αντί­κτυ­πος μπο­ρεί να είναι ισχυ­ρός», έγρα­ψε στο Twitter η φυσι­κός του δια­στη­μι­κού και­ρού Δρ Tamitha Skov, εξη­γώ­ντας: «Περι­μέ­νε­τε το σέλας βαθιά στα μεσαία γεω­γρα­φι­κά πλά­τη, προ­βλή­μα­τα λήψης ραδιο­φω­νι­κών σημά­των και GPS, ειδι­κά κοντά στην αυγή/σούρουπο και στη νύχτα της Γης!»

Και αν η προ­ο­πτι­κή ενός άμε­σου χτυ­πή­μα­τος από μια ηλια­κή καται­γί­δα δεν είναι πολύ πιθα­νή, η Δρ Skov εξή­γη­σε ότι η Γη βρί­σκε­ται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στο κέντρο μιας «τρι­πλής απει­λής» από διά­φο­ρες μορ­φές δια­στη­μι­κού και­ρού. Η επερ­χό­με­νη ηλια­κή καται­γί­δα θα συν­δυά­ζε­ται με ένα «χτύ­πη­μα» από μια προη­γού­με­νη ηλια­κή καται­γί­δα, καθώς και από ισχυ­ρούς ηλια­κούς ανέ­μους.

Η ηλια­κή καται­γί­δα είναι αστρο­νο­μι­κό φαι­νό­με­νο προ­ερ­χό­με­νο από τον Ήλιο. Πρό­κει­ται για κύμα φορ­τι­σμέ­νων ηλια­κών σωμα­τι­δί­ων, τα οποία όπως βγή­καν από την κορό­να του Ήλιου εξερ­ρά­γη­σαν και επι­τα­χύν­θη­καν λόγω μίας ή περισ­σό­τε­ρων ηλια­κών εκλάμ­ψε­ων. Οι μεγά­λες δια­τα­ρα­χές μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα της Γης.

Το 2012, μια τέτοια καται­γί­δα επη­ρέ­α­σε τη Γη για μόλις εννέα ημέ­ρες, με τους επι­στή­μο­νες να υπο­στη­ρί­ζουν ότι ένα άμε­σο χτύ­πη­μα πιθα­νό­τα­τα θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει ζημιά στα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα της Γης σε τέτοια κλί­μα­κα που θα χρεια­ζό­ταν έως και μια δεκα­ε­τία για να ανακάμψει.

Η ηλια­κή καται­γί­δα δεν κατευ­θυ­νό­ταν προς τη Γη, σε αντί­θε­ση με την ηλια­κή καται­γί­δα ακτι­νο­βο­λί­ας. Και οι δυο επη­ρέ­α­σαν το περι­βάλ­λον της. Αν χτυ­πού­σε τη Γη, πράγ­μα που γλι­τώ­σα­με για πολύ λίγο, θα προ­κα­λού­σε υπερ­με­γέ­θη προ­βλή­μα­τα στα γήι­να συστή­μα­τα και η απο­κα­τά­στα­σή τους θα κόστι­ζε πάρα πολύ σε χρό­νο και σε χρήμα.

Σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο και την βρε­τα­νι­κή Daily Mail, ήταν η ισχυ­ρό­τε­ρη καται­γί­δα εδώ και 150 χρό­νια, πράγ­μα που συνε­πά­γε­ται πως θα ήταν καταστροφική.

Γι’ αυτό το λόγο, οι εκτι­μή­σεις της NASA λένε πως θα γυρ­νού­σα­με συγκε­κρι­μέ­να, τρεις αιώ­νες πίσω σαν πολι­τι­σμός. Η καται­γί­δα της Δευ­τέ­ρας (14/3) πάντως, δεν ανα­μέ­νε­ται να προ­κα­λέ­σει σημα­ντι­κή αναστάτωση.

Τι είναι οι ηλιακές εκλάμψεις;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο