Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΥΡΙΑ: Στη μάχη της λαϊκής αλληλεγγύης το ΚΚ Τουρκίας

Στη μάχη της έμπρα­κτη έκφρα­σης της λαϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στους σει­σμό­πλη­κτους έχουν ριχτεί από την πρώ­τη στιγ­μή τα μέλη του ΚΚ Τουρκίας.

Με από­φα­ση του Κόμ­μα­τος, στή­θη­καν άμε­σα στέ­κια αλλη­λεγ­γύ­ης στο Ντι­γιάρ­μπα­κιρ και το Αντέπ, τις επαρ­χί­ες που επλή­γη­σαν από τον σει­σμό, με στό­χο τη συγκέ­ντρω­ση βοή­θειας, που θα απο­στα­λεί αμέ­σως με φορ­τη­γά στους σεισμόπληκτους.

Επι­πλέ­ον, στις πλη­γεί­σες περιο­χές στάλ­θη­καν άμε­σα ειδι­κοί στον τομέα της έρευ­νας και διά­σω­σης, υγειο­νο­μι­κοί και άλλο προσωπικό.

Ταυ­τό­χρο­να, το ΚΚ Τουρ­κί­ας, στην ανα­κοί­νω­σή του με την οποία καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους του να στρα­τευ­τούν στη μάχη της λαϊ­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, ανα­δει­κνύ­ει τις τερά­στιες ευθύ­νες του αστι­κού κράτους.

«Δεν θα επι­τρέ­ψου­με σε αυτή την κυβέρ­νη­ση να αθω­ώ­νε­ται κάθε φορά και να κάνει την τάξη των αφε­ντι­κών, που είναι άπλη­στοι για το κέρ­δος, να ξεχά­σει την ευθύ­νη της στην κατα­στρο­φή» σημειώ­νει και προσθέτει:

«Η σημε­ρι­νή εικό­να δεί­χνει ξεκά­θα­ρα ότι η ικα­νό­τη­τα του κρά­τους να αντα­πο­κρι­θεί σε μια κατα­στρο­φή αυτού του μεγέ­θους έχει μηδε­νι­στεί. Οι υπεύ­θυ­νοι για την κατα­στρο­φή πρέ­πει να λογο­δο­τή­σουν. Οι και­ρο­σκό­ποι, οι άπλη­στοι άνθρω­ποι, η αδί­στα­κτη ομά­δα αφε­ντι­κών, οι εργο­λά­βοι θα πρέ­πει να υπο­χρε­ω­θούν να πλη­ρώ­σουν αυτό το τίμημα.

Η οργά­νω­ση των ανθρώ­πων μας είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για να ξεπε­ρα­στεί η καταστροφή.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο