Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή ενάντια στην Αττική Οδό — «Την αποζημίωση καθορίζει η Δικαιοσύνη και όχι η εταιρία ή ο πρωθυπουργός»

Γυναί­κα οδη­γός που παρέ­μει­νε στην εγκλω­βι­σμέ­νη στην Αττι­κή Οδό για περισ­σό­τε­ρες από 16 ώρες κατέ­θε­σε αγω­γή σε βάρος της δια­χει­ρί­στριας εταιρείας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λεί­ται ο Ant1news, δεν απο­δέ­χε­ται το ποσό των 2.000 ευρώ με το οποίο ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι η Αττι­κή Οδός θα απο­ζη­μιώ­σει όσους εγκλω­βί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της κακο­και­ρί­ας Ελπίς.

Με την αγω­γή της διεκ­δι­κεί να της επι­δι­κα­σθεί χρη­μα­τι­κή ικα­νο­ποί­η­ση για την ηθι­κή της βλά­βη ποσού 10.000 ευρώ, επι­κα­λού­με­νη μετα­ξύ άλλων την απί­στευ­τη ταλαι­πω­ρία της, αλλά και το γεγο­νός ότι χρη­σι­μο­ποιεί σε καθη­με­ρι­νή βάση αυτό το δρό­μο κατα­βάλ­λο­ντας όλα αυτά τα χρό­νια υπέ­ρο­γκα ποσά για διό­δια και ανέ­με­νε από τις αρμό­διες εται­ρεί­ες να είναι έτοι­μες να τις παρέ­χουν εξί­σου υψη­λές υπη­ρε­σί­ες υπό οποιεσ­δή­πο­τε συνθήκες.

Ο δικη­γό­ρος της οδη­γού, Ιωάν­νης Καλα­βρής, δήλω­σε στο eviathema.gr ότι η εντο­λέ­ας του έχει την άπο­ψη ότι η ηθι­κή βλά­βη που βίω­σε δεν μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­η­θεί μόνο με το ποσό των 2.000 ευρώ απο­ζη­μί­ω­σης το οποίο ανα­κοι­νώ­θη­κε από την Αττι­κή Οδό.

Εξάλ­λου, και η ενά­γου­σα, όσο και ο ίδιος ο δικη­γό­ρος, θεω­ρούν ότι ούτε η εται­ρεία, ούτε ο πρω­θυ­πουρ­γός, ως οιο­νεί δια­με­σο­λα­βη­τής είναι αρμό­διοι να ορί­σουν μονο­με­ρώς το ύψος της χρη­μα­τι­κής ικα­νο­ποί­η­σης που δικαιού­ται ο οποιοσ­δή­πο­τε Έλλη­νας πολί­της υφί­στα­ται ζημία από πρά­ξεις ή παρα­λεί­ψεις οποιου­δή­πο­τε, μόνα αρμό­δια είναι τα ελλη­νι­κά Δικα­στή­ρια και σε αυτά απο­φά­σι­σαν να προ­σφύ­γουν ως μόνη αρμό­δια αρχή για την απο­τί­μη­ση της ζημί­ας και της ηθι­κής βλά­βης που υπέ­στη η ενάγουσα.

Η προ­σφυ­γή στη Δικαιο­σύ­νη γίνε­ται καθα­ρά για λόγους ηθι­κής τάξης και για την πραγ­μα­τι­κή και νόμι­μη απο­ζη­μί­ω­ση της ενά­γου­σας, εάν κρι­θεί ότι δικαιού­ται τέτοια, καθώς η ενά­γου­σα δεν έχει ανά­γκη ούτε ελε­η­μο­σύ­νης ούτε δώρων από οποιον­δή­πο­τε, εάν ζημιώ­θη­κε και πόσο ζημιώ­θη­κε θέλει να το απο­φαν­θούν τα αρμό­δια όργα­να της Δικαιο­σύ­νης και όχι οποιοσ­δή­πο­τε άλλος.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο