Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατατέθηκε η τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη

Κατα­τέ­θη­κε σήμε­ρα από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, η τρο­πο­λο­γία για το κόμ­μα Κασι­διά­ρη, σύμ­φω­να με την οποία, η από­φα­ση για την κάθο­δό του στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές, θα πρέ­πει να ληφθεί από την ολο­μέ­λεια του α’ τμή­μα­τος του Αρεί­ου Πάγου, δηλα­δή και των 10 μελών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του προ­έ­δρου, και όχι μόνο από τη πεντα­με­λή επι­τρο­πή, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Στο θέμα ανα­φέρ­θη­κε σήμε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας καλώ­ντας τον λαό, με τον αγώ­να του, να στεί­λει τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες στο σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας.

Η τρο­πο­λο­γία εντά­χθη­κε στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο του υπ. Εσω­τε­ρι­κών με ρυθ­μί­σεις για τον Α’ και Β’ βαθ­μό των ΟΤΑ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο