Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κατάπτυστος νέος νόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ — Σε αγωνιστική ετοιμότητα πανεπιστημιακοί και φοιτητές

Κατα­τέ­θη­κε την Τρί­τη στη Βου­λή ο απα­ρά­δε­κτος και αντι­δρα­στι­κός νέος νόμος — πλαί­σιο για τα Πανε­πι­στή­μια. Σκο­πός της κυβέρ­νη­σης είναι να ψηφι­στεί πιθα­νό­τα­τα την επό­με­νη εβδο­μά­δα. Την Πέμ­πτη 7 Ιου­λί­ου θα αρχί­σει η συζή­τη­ση στην επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων και όταν ολο­κλη­ρω­θεί θα προ­ω­θη­θεί προς ψήφι­ση στην Ολομέλεια.

Ο νόμος — πλαί­σιο είναι στη κατεύ­θυν­ση της διά­σπα­σης του επι­στη­μο­νι­κού αντι­κει­μέ­νου με τη δια­μόρ­φω­ση «πτυ­χί­ων-σού­πα», που δεν θα προ­σφέ­ρουν ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόρ­φω­ση και δεν θα εξα­σφα­λί­ζουν επαγ­γελ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Μετα­τρέ­πει τα πτυ­χία σε ένα ακό­μα προ­σόν στη μεγά­λη αγο­ρά των πιστο­ποι­ή­σε­ων που έχει δημιουρ­γη­θεί από όλες τις κυβερνήσεις.

Προ­ω­θεί ένα μοντέ­λο διοί­κη­σης με νέους “μπα­μπού­λες” επι­τή­ρη­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας, ακό­μα πιο ξένο στις ανά­γκες των φοι­τη­τών, αλλά απο­λύ­τως φιλι­κό στην επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση, που σημαί­νει άνο­δος του κόστους σπου­δών και έντα­ση νέων αντι­δρα­στι­κών προ­τε­ραιο­τή­των για την κατεύ­θυν­ση της χρηματοδότησης.

Υπο­νο­μεύ­ει τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και τον ρόλο τους στα Ιδρύ­μα­τα, ανοί­γο­ντας τον δρό­μο για την κατάρ­γη­ση των φοι­τη­τι­κών παρα­τά­ξε­ων και επι­χει­ρώ­ντας άλλη μια κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση και επί­θε­ση στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα. Επι­χει­ρεί με τα ενιαία ψηφο­δέλ­τια να δημιουρ­γή­σει συμ­βού­λια- παρα­μά­γα­ζα για τη στή­ρι­ξη του Πανε­πι­στη­μί­ου ΑΕ και τη δημιουρ­γία νέων πελα­τεια­κών σχέ­σε­ων, γνω­στών από παλιά στην κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη που υπέ­στη συντρι­πτι­κή ήττα στις φοι­τη­τι­κές εκλογές.

Επί «ποδός πολέμου» η πανεπιστημιακή κοινότητα

Επί ποδός βρί­σκε­ται η πανε­πι­στη­μια­κή κοι­νό­τη­τα για να αντι­πα­λέ­ψει το αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο για τα ΑΕΙ που κατέ­θε­σε την νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη η κυβέρ­νη­ση στην Βου­λή και με το οποίο πιά­νει το νήμα από τη νομο­θε­σία για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων και την συγκε­ντρώ­νει σε ένα ενιαίο πλαί­σιο, που δημιουρ­γεί μια ακό­μα πιο διευ­ρυ­μέ­νη αγο­ρά εκπαι­δευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών πολ­λών ταχυτήτων.

Σήμε­ρα οι πανε­πι­στη­μια­κοί προ­χώ­ρη­σαν στις πρώ­τες τους προει­δο­ποι­η­τι­κές απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενα­ντί­ον του.

Με ομό­φω­νη από­φα­σή της, η Ομο­σπον­δία των πανε­πι­στη­μια­κών, ΠΟΣΔΕΠ, κάλε­σε σήμε­ρα τους συλ­λό­γους — μέλη της να προ­κη­ρύ­ξουν απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον νόμο — πλαί­σιο. Πολ­λοί Σύλ­λο­γοι Διδα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΔΕΠ) σε όλη τη χώρα αντα­πο­κρί­θη­καν προ­κη­ρύσ­σο­ντας στά­σεις εργα­σί­ας, απερ­γία ή απο­χή από διδα­κτι­κά κι ερευ­νη­τι­κά καθήκοντα.

Στην Αθή­να, πανε­πι­στη­μια­κοί και άλλοι διδά­σκο­ντες κι ερευ­νη­τές στα ιδρύ­μα­τα, μαζί με φοι­τη­τές, συγκε­ντρώ­θη­καν στο πλαί­σιο των απερ­για­κών τους κινη­το­ποι­ή­σε­ων το μεση­μέ­ρι στα Προ­πύ­λαια και δια­δή­λω­σαν στο κέντρο της πόλης ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, δια­μη­νύ­ο­ντας ότι ο νόμος — πλαί­σιο που φέρ­νει διά­λυ­ση της δημό­σιας Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης απορρίπτεται!

Αντί­στοι­χα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το μεση­μέ­ρι οι Σύλ­λο­γοι ΔΕΠ του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου και του Διε­θνούς Πανε­πι­στη­μί­ου Ελλά­δας (ΔΙΠΑΕ) έξω από το κτί­ριο διοί­κη­σης του ΑΠΘ, ενά­ντια στον νέο νόμο — πλαί­σιο της κυβέρ­νη­σης για τα ΑΕΙ που κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή. Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χαν επί­σης φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι του ΑΠΘ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο