Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή το σχέ­διο νόμου για τη διευ­κό­λυν­ση των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού να ασκούν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα από τον τόπο κατοι­κί­ας τους.

Το σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών «Διευ­κό­λυν­ση άσκη­σης εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος εκλο­γέ­ων που βρί­σκο­νται εκτός ελλη­νι­κής επι­κρά­τειας και τρο­πο­ποί­η­ση εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας» εντός της εβδο­μά­δας θα εισα­χθεί προς συζή­τη­ση στις αρμό­διες επι­τρο­πές της Βου­λής, με στό­χο να ψηφι­στεί μέσα στην επό­με­νη εβδομάδα.

Ειδι­κό­τε­ρα με το προ­τει­νό­με­νο σχέ­διο νόμου, ρυθ­μί­ζε­ται η συνταγ­μα­τι­κή πρό­βλε­ψη για τον τρό­πο άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος των ψηφο­φό­ρων, οι οποί­οι τη μέρα των εθνι­κών εκλο­γών, των ευρω­ε­κλο­γών και της διε­ξα­γω­γής εθνι­κού δημο­ψη­φί­σμα­τος βρί­σκο­νται εκτός επικράτειας.

Τα βασι­κά σημεία του είναι:

1. Διε­ξα­γω­γή της ψηφο­φο­ρί­ας με αυτο­πρό­σω­πη παρου­σία του εκλο­γέα σε εκλο­γι­κά τμή­μα­τα που θα συστα­θούν σε πρε­σβεί­ες, προ­ξε­νεία, χώρους οργα­νώ­σε­ων από­δη­μων ή άλλους κατάλ­λη­λους χώρους. Ο ελά­χι­στος αριθ­μός για να συγκρο­τη­θεί εκλο­γι­κό τμή­μα είναι οι 40 εκλογείς.

2. Η ψήφος των ανω­τέ­ρω εκλο­γέ­ων θα μετρά­ει ισό­τι­μα στο συνο­λι­κό εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα και, επο­μέ­νως, για τη συνο­λι­κή κατα­νο­μή των εδρών.

3. Αυξά­νο­νται σε 15 από 12 οι βου­λευ­τές επι­κρα­τεί­ας. Οι εκλο­γείς στα τμή­μα­τα του εξω­τε­ρι­κού θα επι­λέ­γουν το ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας του κόμ­μα­τος που επι­θυ­μούν. Ενα­πό­κει­ται στα κόμ­μα­τα αν θα επι­λέ­ξουν έναν ή περισ­σό­τε­ρους υπο­ψη­φί­ους στο ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας που θα προ­έρ­χο­νται από τον Ελλη­νι­σμό της διασποράς.

4. Δικαί­ω­μα εγγρα­φής στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του εξω­τε­ρι­κού έχουν οι εκλο­γείς οι οποί­οι πλη­ρούν σωρευ­τι­κά τα παρα­κά­τω κριτήρια:

α. Τα τελευ­ταία 35 χρό­νια να έχουν ζήσει δύο έτη στην Ελλάδα

β. Έχουν υπο­βά­λει φορο­λο­γι­κή δήλω­ση (Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9) είτε το τρέ­χον είτε το προη­γού­με­νο φορο­λο­γι­κό έτος.

5. Να ολο­κλη­ρω­θεί η ανα­θε­ώ­ρη­ση του άρθρου 54 του Συντάγ­μα­τος ώστε να είναι συμ­βα­τοί με το Σύνταγ­μα οι περιο­ρι­σμοί του σημεί­ου 4.

Η αίτη­ση του εκλο­γέα θα γίνε­ται ηλε­κτρο­νι­κά σε ειδι­κή πύλη η οποία ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σει εντός δύο μηνών από τη ψήφι­ση του νόμου. Εφό­σον τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία για την από­δει­ξη των κρι­τη­ρί­ων του σημεί­ου 4 είναι δια­θέ­σι­μα σε βάσεις δεδο­μέ­νων του Δημο­σί­ου (και συναι­νεί ο εκλο­γέ­ας) αυτά θα αντλού­νται αυτε­πάγ­γελ­τα άμεσα.

Η πιστο­ποί­η­ση των κρι­τη­ρί­ων δια­μο­νής γίνε­ται με δημό­σια έγγρα­φα και ιδίως:

α) Βεβαί­ω­ση φοί­τη­σης από σχο­λείο πρω­το­βάθ­μιας, δευ­τε­ρο­βάθ­μιας, μετα­δευ­τε­ρο­βάθ­μιας, τεχνι­κής ή επαγ­γελ­μα­τι­κής εκπαί­δευ­σης ή από ίδρυ­μα τρι­το­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

β) Βεβαί­ω­ση κατα­βο­λής ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών (ένση­μα) της ημεδαπής

γ) Βεβαί­ω­ση εκπλή­ρω­σης της στρα­τιω­τι­κής θητεί­ας για όσο διά­στη­μα διαρ­κεί αυτή

Δεν απαι­τεί­ται υπο­βο­λή φορο­λο­γι­κής δήλω­σης εφό­σον ο εκλογέας:

- δεν έχει συμπλη­ρώ­σει 30 ζωής και

- έχει υπο­βά­λει φορο­λο­γι­κή δήλω­ση συγ­γε­νείς α’ βαθ­μού κατά το τρέ­χον ή το προη­γού­με­νο φορο­λο­γι­κό έτος.

psifos apodimon1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο