Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καταφέραμε δια της …πλαγίας να στείλουμε τη χρηματική βοήθεια στην Κούβα

Μετά από δύο ατε­λέ­σφο­ρες προ­σπά­θειες μέσω της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας να στεί­λου­με οικο­νο­μι­κή βοή­θεια στην Κού­βα (ΕΔΩ μπο­ρεί­τε να δεί­τε ανα­λυ­τι­κά), επι­τέ­λους τα κατα­φέ­ρα­με τα χρή­μα­τα στο νησί της Επανάστασης.

Χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­με μια εναλ­λα­κτι­κή δια­δρο­μή δια μέσου της οργά­νω­σης MediCuba Europa, με έδρα την Ελβε­τία, που έχει συνά­ψει συμ­φω­νί­ες με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Κού­βας και τις ελβε­τι­κές Τρά­πε­ζες, ώστε να φτά­νουν οι τρα­πε­ζι­κές μετα­φο­ρές στην Κού­βα, είτε με τα χρή­μα­τα να αγο­ρά­ζο­νται ιατρι­κά εφό­δια για την Κού­βα, σύμ­φω­να με τις ανά­γκες που συντο­νί­ζο­νται από το υπουρ­γείο Υγεί­ας, τα οποία και στέλ­νο­νται αερο­πο­ρι­κώς και γρή­γο­ρα. Για να εξα­σφα­λί­σου­με ότι δε θα απορ­ρι­φθεί και τρί­τη φορά το έμβα­σμά μας, παρα­λεί­ψα­με από την αιτιο­λό­γη­ση την ανα­φο­ρά της λέξης «Κού­βα», διό­τι θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει τα αντα­να­κλα­στι­κά όσων υπη­ρε­τούν με ευλά­βεια τον εγκλη­μα­τι­κό απο­κλει­σμό του Νησιού.

Στις 8 Οκτω­βρί­ου 2021 λάβα­με την επι­βε­βαί­ω­ση από την MediCuba Europa ότι το έμβα­σμα από 1/10/2021 παρελήφθη.

dorea cuba dorea cuba2

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι τον Ιού­νη, με αφορ­μή την προ­σπά­θεια ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» έτρε­ξαν μια σύντο­μης διάρ­κεια προ­σπά­θεια ενί­σχυ­σης της Κού­βας μέσω της δια­κί­νη­σης της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής «Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, σε απο­δό­ση Γιάν­νη Ρίτσου και πρό­λο­γο από την Πρέ­σβη της Κού­βας κα. Ζέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες συγκε­ντρώ­θη­κε το ποσό των 610 ευρώ.

Αυτό το ποσό εμπε­ριέ­χει την προ­σφο­ρά και αλλη­λεγ­γύη πολ­λών φίλων της Κού­βας. Καταρ­χήν αυτών που αγό­ρα­σαν την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή, και ήταν πολ­λοί. Της Λου­κί­ας Κων­στα­ντί­νου που εθε­λο­ντι­κά ανέ­λα­βε να βοη­θή­σει στην εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής, ως μετα­φρά­στρια. Του Νίκου Μότ­τα που συνέ­βα­λε τα μάλα στην έκδο­ση της ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής. Του παλαί­μα­χου δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γου Μου­σγά που στή­ρι­ξε συμ­βο­λι­κά οικο­νο­μι­κά την έκδοση.

Οι εκδό­σεις Ατέ­χνως στο μέτρο των δυνα­το­τή­των τους έκα­ναν μια συμ­βο­λι­κή προ­σπά­θεια για να ακου­στεί, να επι­και­ρο­ποι­η­θεί το «Η Κού­βα δεν είναι μόνη της», ο λαός της Κού­βας που βιώ­νει εδώ και δεκα­ε­τί­ες το εγκλη­μα­τι­κό εμπάρ­γκο έχει φίλους στην Ελλά­δα και σε όλο τον κόσμο. Η Κού­βα, στη δύσκο­λη μάχη ενά­ντια στο φονι­κό ιό έδω­σε παρα­δείγ­μα­τα — μαθή­μα­τα ανθρω­πι­σμού και αλληλεγγύης.

Η Κού­βα, μια χώρα με ίδιο πλη­θυ­σμό με την Ελλά­δα, απο­κλει­σμέ­νη επί έξι δεκα­ε­τί­ες από την βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή υπερ­δύ­να­μη, κατά­φε­ρε κατά την διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας όχι μόνο να αντε­πε­ξέλ­θει στην πρό­κλη­ση της παν­δη­μί­ας, όχι μόνο να στεί­λει ιατρι­κή ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια σε 40 χώρες (Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve»), αλλά και να ανα­πτύ­ξει πέντε συνο­λι­κά εμβό­λια κατά του Covid-19, δύο εκ των οποί­ων (Soberana 02 και Abdala) χρη­σι­μο­ποιού­νται ήδη με μεγά­λη επι­τυ­χία για την αντι­με­τώ­πι­ση του ιού.

Η στά­ση της αυτή είναι και η δική μας έμπνευση.

Με αυτή μας την ενέρ­γειά μας δεν εκπλη­ρώ­σα­με το καθή­κον μας απέ­να­ντι στην Κού­βα. Θα είμα­στε δίπλα της με κάθε τρό­πο, σε κάθε στιγμή.

Εκδό­σεις Ατέχνως

vivlio gigien

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο