Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καταφύγιο»… πρώην χρυσαυγιτών ο ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη

Μετά τους Μπού­κου­ρα, Αλε­ξό­που­λο, Μίχο και Κου­κού­τση, άλλος ένας πρώ­ην βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής προ­χω­ρεί σε δημό­σια δήλω­ση απο­χώ­ρη­σης από τη ναζι­στι­κή οργά­νω­ση. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, την απο­χώ­ρη­ση του από την Χρυ­σή Αυγή και την προ­σχώ­ρη­ση στο ΛΑ.Ο.Σ. του Γ.Καρατζαφέρη ανα­κοί­νω­σε ο πρώ­ην βου­λευ­τής Αργο­λί­δας Γιώρ­γος Γαλέος. 

«Την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή 23/3/2018 ενη­μέ­ρω­σα τον κύριο Γιώρ­γο Καρα­τζα­φέ­ρη για την απο­χώ­ρη­σή μου από την Χρυ­σή Αυγή και την προ­σχώ­ρη­σή μου στο ΛΑ.Ο.Σ» γρά­φει ο πρώ­ην βου­λευ­τής της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης και προ­σθέ­τει: «Θέλω να επι­ση­μά­νω, ότι η απο­χώ­ρη­ση μου δεν οφεί­λε­ται ούτε σε προ­σω­πι­κούς ούτε σε ιδε­ο­λο­γι­κούς λόγους. Έχει να κάνει απο­κλει­στι­κά με τις πολι­τι­κές επι­λο­γές της ΧΑ και με την εικό­να που παρου­σιά­ζει προς τα έξω». 

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στο Λαϊ­κό Ορθό­δο­ξο Συνα­γερ­μό έχει προ­σχω­ρή­σει και ο απο­χω­ρή­σα­ντας από την Χ.Α., βου­λευ­τής Νίκος Μίχος. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο