Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου

Το αδί­κη­μα της συμ­με­το­χής σε αυτο­κτο­νία ανα­ζη­τά η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών στην υπό­θε­ση του θανά­του 12χρονου αγο­ριού που βρέ­θη­κε από τους γονείς του απαγ­χο­νι­σμέ­νο στο δωμά­τιο του στο δια­μέ­ρι­σμα της οικο­γέ­νειας στα Κάτω Πατήσια.

Με παρέμ­βα­ση της η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου ζητά τη διε­νέρ­γεια κατε­πεί­γου­σας προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης για την τρα­γι­κή υπό­θε­ση του ανή­λι­κου αυτό­χει­ρα. Ήδη δόθη­κε εντο­λή στη Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος να διε­ρευ­νή­σει τα ηλε­κτρο­νι­κά αρχεία του παι­διού, ώστε να δια­κρι­βω­θεί αν η πρά­ξη του αγο­ριού σχε­τί­ζε­ται με συμ­με­το­χή του σε συγκε­κρι­μέ­νη “πρό­κλη­ση” που θέτει προ­σφι­λής σε άτο­μα νεα­ρής ηλι­κί­ας πλατ­φόρ­μα, τα οποία καλού­νται να προ­κα­λέ­σουν ασφυ­ξία στον εαυ­τό τους.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα­το παι­δί συμ­με­τεί­χε στο «Blackout Challenge», μια δοκι­μα­σία πρό­κλη­σης της πλατ­φόρ­μας TikTok, στην οποία υπο­βάλ­λο­νται έφη­βοι, προ­κα­λώ­ντας ασφυ­ξία στον εαυ­τό τους, μέχρι να χάσουν προ­σω­ρι­νά τις αισθή­σεις τους και στη συνέ­χεια να ανε­βά­σουν το βίντεο στο TikTok.

Ο 12χρονος μαθη­τής βρέ­θη­κε απαγ­χο­νι­σμέ­νος από τη μητέ­ρα του, την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή, 13 Μαΐ­ου, μέσα στο δωμά­τιο του σπι­τιού του, στην περιο­χή του Κολω­νού, από την μητέ­ρα του.

Η ΕΛ.ΑΣ διε­νερ­γεί έρευ­να για το περι­στα­τι­κό, ενώ παράλ­λη­λα εξε­τά­ζει το λάπτοπ και το κινη­τό τηλέ­φω­νο του 12χρονου, ο οποί­ος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ήταν αθλη­τής του παγκράτιου.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο