Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατερίνη: Απέλυσαν τον αντιπρόεδρο συνδικάτου γιατί απέργησε στις 8 Μάρτη!

«Η επι­χεί­ρη­ση “Αμβρο­σιά­δης Κοτό­που­λα Ολύ­μπου ΑΒΕΕ” απέ­λυ­σε τον αντι­πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας “Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”, επει­δή τόλ­μη­σε να απερ­γή­σει στις 8 Μάρ­τη, μέρα που τα Συν­δι­κά­τα όλης της χώρας, Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομο­σπον­δί­ες πήρα­νε από­φα­ση να αγω­νι­στούν, να διεκ­δι­κή­σουν μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία, παντού. Μέρα που η φωνή των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού όλης της χώρας έγι­νε οργή και ποτά­μι φου­σκω­μέ­νο που βού­λια­ξε όλες τις πόλεις με ένα σύν­θη­μα “Θα γίνου­με η φωνή των νεκρών για να μην ξανα­ζή­σου­με άλλα Τέμπη», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του, το Συν­δι­κά­το Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Πιε­ρί­ας “Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ”».

«Να ποιοι είναι αυτοί που μας κηρύ­ξα­νε τον πόλε­μο. Να ποιοι ενο­χλού­νται όταν η οργή των εργα­ζο­μέ­νων γίνε­ται οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας. Από τη μια οι εργα­ζό­με­νοι στον Αμβρο­σιά­δη να δου­λεύ­ουν 15 και 17 ώρες για να βγει η παρα­γω­γή σε άθλιες συν­θή­κες, με κρύο, χωρίς ΜΑΠ, με μερο­κά­μα­το ψίχου­λα και από την άλλη όταν οι εργά­τες διεκ­δι­κούν μέσα από τα Συν­δι­κά­τα τους ανθρώ­πι­νους όρους δου­λειάς απο­λύ­ο­νται», ανα­φέ­ρει το Συν­δι­κά­το και προσθέτει:

«Είναι μάλι­στα τόσο μεγά­λη η πρε­μού­ρα τους να “ξεφορ­τω­θούν” κάθε φωνή αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης, που, αφε­νός 2 ώρες αφού γνω­στο­ποί­η­σαν προ­φο­ρι­κά την από­λυ­ση στον συνά­δελ­φο, του την κοι­νο­ποί­η­σαν και με εξώ­δι­κο(!), αφε­τέ­ρου ξεθά­ψα­νε ένα Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα του 1920 για να στη­ρί­ξουν την άθλια επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία της από­λυ­σης. Αν δεν ήταν επι­κίν­δυ­νοι, θα ήταν αστείοι..»

Συνε­χί­ζο­ντας το συν­δι­κά­το σημειώ­νει ότι, «επι­βε­βαιώ­νε­ται περί­τρα­να ότι ο μόνος φόβος της εργο­δο­σί­ας είναι ο οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας στους χώρους δου­λειάς. Ότι μόνο οικο­γέ­νεια δεν είμα­στε όταν πρό­κει­ται για τις δικές μας ανά­γκες. Επι­βε­βαιώ­νε­ται περί­τρα­να ποιοι και για­τί “τα βρί­σκουν” με την ομά­δα στην πλειο­ψη­φία της ΓΣΕΕ η οποία αυτές τις μέρες διε­ξά­γει συνέ­δριο στο Καβού­ρι μακριά από τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων και κλί­νει σε όλες τις πτώ­σεις τον “κοι­νω­νι­κό εται­ρι­σμό” όπου στα­θεί και όπου βρεθεί.

Είναι υπό­λο­γη τόσο η σημε­ρι­νή όσο και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις που η μια μετά την άλλη σμπα­ρά­λια­σαν κάθε εργα­σια­κό δικαί­ω­μα, μετα­τρέ­ψα­νε τους ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς σε Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή, ποι­νι­κο­ποί­η­σαν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και όλα αυτά για να δια­φυ­λά­ξουν την απρό­σκο­πτη κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και να δημιουρ­γή­σουν το λεγό­με­νο ευνοϊ­κό επεν­δυ­τι­κό περιβάλλον».

«Δε δεχό­μα­στε καμία φτη­νή δικαιο­λο­γία της εργο­δο­σί­ας. Δε δεχό­μα­στε να μεί­νει κανέ­νας συνά­δελ­φος μας χωρίς μερο­κά­μα­το. Δε δεχό­μα­στε να μας σκο­τώ­νουν στις ράγες της “ανά­πτυ­ξης”.

Απαι­τού­με εδώ και τώρα να πάρουν πίσω την από­λυ­ση του συνα­δέλ­φου μας! Δε θα επι­τρέ­ψου­με σε κανέ­ναν να τρο­μο­κρα­τεί τους εργα­ζό­με­νους με εκδι­κη­τι­κές απολύσεις!

Κανέ­νας μόνος! Εδώ και τώρα να ανα­κλη­θεί η από­λυ­ση», κατα­λή­γει το Συνδικάτο.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο