Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατεχόμενη Παλαιστίνη: 15.900 οι νεκροί Παλαιστίνιοι | Προσπάθειες «ελαχιστοποίησης» (!) της σφαγής αμάχων “βλέπουν” οι ΗΠΑ, βάζοντας πλάτη στο έγκλημα

Κλιμάκωση της σφαγής 
και στη νότια Γάζα 
από τον κατοχικό στρατό

Σε νέα φάση κλι­μά­κω­σης της σφα­γής, με βομ­βαρ­δι­σμούς και χερ­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση πλέ­ον και στο νότιο τμή­μα της, προ­χω­ρά ο ισραη­λι­νός κατο­χι­κός στρα­τός μετά τον τερ­μα­τι­σμό της ολι­γο­ή­με­ρης εκε­χει­ρί­ας την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή. Την Κυρια­κή ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι προ­κά­λε­σε «περί­που 10.000 αερο­πο­ρι­κά πλήγ­μα­τα» στη Λωρί­δα της Γάζας σε περί­ο­δο δύο μηνών, ανε­βά­ζο­ντας συνε­χώς τον απο­λο­γι­σμό των νεκρών από τις 7 Οκτώβρη.

Όπως ανα­κοί­νω­σε χθες το υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα, οι νεκροί Παλαι­στί­νιοι από τις ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις έφτα­σαν τους 15.600, εκ των οποί­ων το 70% είναι γυναι­κό­παι­δα. Οι τραυ­μα­τί­ες είναι πάνω από 41.000 και δεν έχουν πού να στρα­φούν, καθώς τα νοσο­κο­μεία έχουν δεχτεί απα­νω­τές επι­θέ­σεις, στην πλειο­ψη­φία τους έχουν ανα­γκα­στεί να κλεί­σουν, ενώ και όσα παρα­μέ­νουν ανοι­χτά υπο­λει­τουρ­γούν και είναι υπερ­πλή­ρη, χωρίς να έχουν καν τα απα­ραί­τη­τα καύ­σι­μα και ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κά είδη. Περί­που 1,8 εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στί­νιοι έχουν εκτο­πι­στεί σε σύνο­λο 2,3 εκατ. κατοί­κων της Λωρί­δας της Γάζας, με τη μεγά­λη πλειο­ψη­φία τους να έχει κατα­φύ­γει στη νότια Γάζα, βλέ­πο­ντας τώρα τις ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις να κλι­μα­κώ­νο­νται και εκεί και να κάνουν μάταιη την ανα­ζή­τη­ση ασφα­λούς καταφυγίου.

Από νωρίς χθες το πρωί δεκά­δες άρμα­τα μάχης, οχή­μα­τα μετα­φο­ράς προ­σω­πι­κού και εκσκα­φείς εισέ­βα­λαν στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, στο ύψος της πόλης Χαν Γιού­νις. Ήδη από το βρά­δυ της Κυρια­κής ο Ισραη­λι­νός ταξί­αρ­χος Χ. Ιμπρα­χίμ ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι «οι στό­χοι στον βόρειο τομέα έχουν σχε­δόν επι­τευ­χθεί» (ισχυ­ρι­σμός που ανα­τρά­πη­κε βέβαια από μετα­γε­νέ­στε­ρες ισραη­λι­νές ομο­λο­γί­ες), αναγ­γέλ­λο­ντας ότι τώρα «αρχί­ζου­με να επε­κτεί­νου­με τους ελιγ­μούς σε άλλα τμή­μα­τα της Λωρί­δας». Επι­βε­βαί­ω­σε δε τον θάνα­το άλλων 3 Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών, ανε­βά­ζο­ντας σε του­λά­χι­στον 75 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των νεκρών του κατο­χι­κού στρα­τού από τις 27 Οκτώ­βρη. Στο Νοσο­κο­μείο «Νάσερ» της Χαν Γιού­νις, το μεγα­λύ­τε­ρο της νότιας Λωρί­δας της Γάζας, φτά­νουν πλή­θος τραυ­μα­τιών και πτώ­μα­τα — που συχνά δεν υπάρ­χει κανείς για να τα ανα­γνω­ρί­σει — έπει­τα από κάθε μεγά­λη έκρηξη.

«Σκο­τώ­νουν ανθρώ­πους στον βορ­ρά, σκο­τώ­νουν ανθρώ­πους στον νότο», δήλω­νε χθες χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο πρα­κτο­ρείο «Associated Press» η Χαλί­μα Αμπ­ντίλ — Ραχ­μάν, χήρα, μητέ­ρα τεσ­σά­ρων παι­διών, η οποία έφυ­γε τον Οκτώ­βρη από το σπί­τι της, στα περί­χω­ρα της Χαν Γιού­νις, και φιλο­ξε­νεί­ται σε σπί­τι συγ­γε­νών της σε νοτιό­τε­ρη περιο­χή. Ο Εχάμπ Αλ Νάτζαρ, κάτοι­κος της πόλης, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους ξέσπα­σε: «Επέ­στρε­φα σπί­τι μου και είδα τη βόμ­βα να πέφτει πάνω του». Περιέ­γρα­ψε τρα­γι­κές σκη­νές, με πτώ­μα­τα να έχουν σκορ­πι­στεί στον δρό­μο, προ­σθέ­το­ντας με οδύ­νη ότι «τα μισά ήταν μικρά παι­διά». «Δεν έχω λόγια για να περι­γρά­ψω τη φρί­κη που ζουν τα παι­διά εδώ», δήλω­σε και ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρό­σω­πος της UNICEF, μέσω βίντεο από το Νοσο­κο­μείο «Νάσερ». Ο ίδιος, μιλώ­ντας στο CNN, πρό­σθε­σε ότι οι «ασφα­λείς ζώνες» που ανα­κοι­νώ­νει ο ισραη­λι­νός στρα­τός για τους Παλαι­στί­νιους αμά­χους «είναι ένα ψευ­δές και επι­κίν­δυ­νο αφή­γη­μα. Οι άνθρω­ποι δεν δια­θέ­τουν μέσα μετα­φο­ράς. Δεν γνω­ρί­ζουν πού πρέ­πει να πάνε. Πρό­κει­ται για περιο­χές στην έρη­μο. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρό­φι­μα, δεν έχουν προ­στα­σία σε αυτά τα μέρη».

Την ίδια ώρα η σφα­γή από τον κατο­χι­κό στρα­τό συνε­χί­ζε­ται ακα­τά­παυ­στη και στον βορ­ρά. Οπως μετέ­δω­σε το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA, του­λά­χι­στον 50 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή που έπλη­ξε δύο σχο­λεία του ΟΗΕ στα οποία είχαν βρει κατα­φύ­γιο εκτο­πι­σμέ­νοι, στη συνοι­κία Ντα­ράτζ στην Πόλη της Γάζας.

Οι ΗΠΑ βλέπουν …
“βελτίωση”
στη σφαγή των αμάχων

Μπρο­στά στις νέες εκα­τόμ­βες θυμά­των οι ΗΠΑ σπεύ­δουν να βάλουν πλά­τη στη νέα φάση του εγκλή­μα­τος, με τον εκπρό­σω­πο του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ Μ. Μίλερ να ισχυ­ρί­ζε­ται χθες κατά την ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων ότι διέ­κρι­νε κάποια …«βελ­τί­ω­ση» σε σχέ­ση με τις φονι­κές κινή­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού στη νότια Γάζα και «προ­σπά­θεια να ελα­χι­στο­ποι­η­θούν οι απώ­λειες αμάχων»!

Υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τις συνα­ντή­σεις και τις σχε­τι­κές «συστά­σεις» του Αμε­ρι­κα­νού ΥΠΕΞ Αντ. Μπλίν­κεν την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη στο Ισρα­ήλ — ακρι­βώς μία μέρα πριν την επα­νέ­ναρ­ξη των δολο­φο­νι­κών ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων — για «μεί­ω­ση του επι­πέ­δου θυμά­των μετα­ξύ αμά­χων και των εκτο­πι­σμών», ο Μίλερ ισχυ­ρί­στη­κε ότι «οι ΗΠΑ έχουν δει αρχι­κά βήμα­τα που φανε­ρώ­νουν πως το Ισρα­ήλ προ­σεγ­γί­ζει τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Νότια Γάζα δια­φο­ρε­τι­κά από ό,τι στον βορ­ρά». Την ώρα που οι Παλαι­στί­νιοι θρη­νούν εκα­το­ντά­δες νέα θύμα­τα μέσα στα πρώ­τα 24ωρα από την επα­νέ­ναρ­ξη των ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων, ο Μίλερ έκα­νε λόγο για «πιο πολ­λά στο­χευ­μέ­να αιτή­μα­τα για εκκέ­νω­ση» περιο­χών της Γάζας, αλλά και οδη­γί­ες προς αμά­χους «να μετα­κι­νη­θούν προς ζώνες αποκλιμάκωσης».

Ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ έφτα­σε στο σημείο να πλέ­ξει το εγκώ­μιο του ισραη­λι­νού κατο­χι­κού στρα­τού, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «έναν από τους πιο επαγ­γελ­μα­τι­κούς στρα­τούς» στον κόσμο…

Ισραήλ ___
Δεν έχουμε νικήσει εντελώς στον βορρά

Παρά το διαρ­κές σφυ­ρο­κό­πη­μα της Λωρί­δας της Γάζας η Χαμάς δια­τη­ρεί σημα­ντι­κές επι­χει­ρη­σια­κές ικα­νό­τη­τες, συνε­χί­ζο­ντας την εκτό­ξευ­ση ρου­κε­τών ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ. Ο Τζ. Κόν­ρι­κους, εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού, δήλω­σε την Κυρια­κή πως μολο­νό­τι οι ισραη­λι­νές χερ­σαί­ες δυνά­μεις προ­ε­λαύ­νουν στο νότιο τμή­μα της Γάζας, «δεν τους έχου­με νική­σει στρα­τιω­τι­κά εντε­λώς στον βορ­ρά, αλλά έχου­με σημειώ­σει καλές προ­ό­δους». Επα­νέ­λα­βε δε την ισραη­λι­νή προ­πα­γάν­δα ότι η Χαμάς χρη­σι­μο­ποιεί τους αμά­χους σαν «ανθρώ­πι­νες ασπί­δες», ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως «μαχό­μα­στε ενα­ντί­ον ενός πολύ αφο­σιω­μέ­νου στρα­τού, που δεν ενδια­φέ­ρε­ται για τη θυσία αμάχων».

Και βρετανικά drones στη Γάζα

Σε αυτό το φόντο εξε­λί­ξε­ων, το Λον­δί­νο ανα­κοί­νω­σε χθες ότι βρε­τα­νι­κά τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­να αερο­σκά­φη θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν πτή­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας, με το πρό­σχη­μα του εντο­πι­σμού ομή­ρων στους οποί­ους περι­λαμ­βά­νο­νται και Βρε­τα­νοί. Αντί­στοι­χες πτή­σεις στη Γάζα πραγ­μα­το­ποιούν επί­σης στρα­τιω­τι­κά drones των ΗΠΑ όλο αυτό το διά­στη­μα, υπο­στη­ρί­ζο­ντας τις ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον των Παλαι­στι­νί­ων, με το ίδιο πρό­σχη­μα. Χθες ξεκί­νη­σε στη Χάγη η εκδί­κα­ση της μήνυ­σης δια­φό­ρων ΜΚΟ — όπως η «Oxfam» — που κατη­γο­ρούν το ολλαν­δι­κό κρά­τος ότι είναι συναυ­τουρ­γός εγκλη­μά­των πολέ­μου στη Λωρί­δα της Γάζας, επει­δή παρέ­δω­σε εξαρ­τή­μα­τα μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών F‑35 στο Ισρα­ήλ. Στην Ολλαν­δία στε­γά­ζε­ται μία από τις πολ­λές περι­φε­ρεια­κές απο­θή­κες ανταλ­λα­κτι­κών των αμε­ρι­κα­νι­κών F‑35.

Οι ΜΚΟ καταγ­γέλ­λουν το Ισρα­ήλ για το ότι χρη­σι­μο­ποιεί τα μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη σε επι­θέ­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας, σκο­τώ­νο­ντας αμά­χους. Τονί­ζουν δε πως η απο­τρο­πή της σφα­γής αμά­χων είναι πιο σημα­ντι­κή από το να τηρή­σει η Ολλαν­δία τις εμπο­ρι­κές ή πολι­τι­κές υπο­χρε­ώ­σεις της προς συμ­μα­χι­κές χώρες, όπως το Ισρα­ήλ, επι­κα­λού­με­νες και άρθρο των συμ­βά­σε­ων της Συν­θή­κης της Γενεύ­ης περί γενοκτονίας.

Δημοσιεύματα για τις πληροφορίες που διέθετε το Ισραήλ

Στο μετα­ξύ, ισραη­λι­νά και αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ συνε­χί­ζουν τις απο­κα­λύ­ψεις ότι Ισραη­λι­νοί ανώ­τε­ροι αξιω­μα­τού­χοι γνώ­ρι­ζαν τα τελευ­ταία χρό­νια για πιθα­νά σενά­ρια επι­θέ­σε­ων της Χαμάς, όπως εκεί­νες στις 7 Οκτώ­βρη. Το ισραη­λι­νό «Κανά­λι 12» μετέ­δω­σε το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ότι Ισραη­λι­νοί αξιω­μα­τού­χοι γνώ­ρι­ζαν πως η Χαμάς ετοί­μα­ζε επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο ανά­λο­γο με τις επι­θέ­σεις αυτές από τον Οκτώ­βρη του 2016, με στό­χο «μαζι­κή διείσ­δυ­ση στο νότιο Ισρα­ήλ», επι­θέ­σεις σε κιμπούτς και πόλεις και «μαζι­κές απαγωγές».

Την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη οι «New York Times» ανέ­φε­ραν ότι Ισραη­λι­νοί αξιω­μα­τού­χοι γνώ­ρι­ζαν του­λά­χι­στον έναν χρό­νο νωρί­τε­ρα, από ένα 40σέλιδο έγγρα­φο της Χαμάς, λεπτο­με­ρή στοι­χεία για το σχέ­διο της παλαι­στι­νια­κής οργά­νω­σης να εξα­πο­λύ­σει τέτοια επί­θε­ση, αλλά δεν έδω­σαν την προ­σή­κου­σα προ­σο­χή, καθώς θεώ­ρη­σαν το σενά­ριο «μη ρεα­λι­στι­κό». Το έγγρα­φο κυκλο­φο­ρού­σε στους κύκλους της ισραη­λι­νής κατα­σκο­πεί­ας με την κωδι­κή ονο­μα­σία «Jericho Wall» («Τεί­χος της Ιεριχούς»).

Ξανάρχισε η δίκη Νετανιάχου για διαφθορά

Στο μετα­ξύ, με τις ενδο­α­στι­κές αντι­θέ­σεις να παρα­μέ­νουν έντο­νες στο Ισρα­ήλ εν μέσω πολέ­μου, ξανάρ­χι­σε χθες σε δικα­στή­ριο της Ιερου­σα­λήμ η δίκη του Ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Μπ. Νετα­νιά­χου για δια­φθο­ρά, απά­τη και κατά­χρη­ση εξου­σί­ας, σχε­δόν δύο μήνες μετά τη δια­κο­πή της, έπει­τα από την επί­θε­ση της Χαμάς στις 7 Οκτώ­βρη. Ο Νετα­νιά­χου κατη­γο­ρεί­ται για απο­δο­χή πλή­θους δώρων αξί­ας 700.000 σεκέλ (176.000 ευρώ) κατά τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 2007 — 2016. Κατη­γο­ρεί­ται επί­σης για δια­φθο­ρά, απά­τη και κατά­χρη­ση εξουσίας.

Διεργασίες και αντιθέσεις 
για την “επόμενη μέρα” της κατοχής
Ισραηλινά σχέδια για «νεκρή ζώνη» 
εντός της Λωρίδας της Γάζας

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι σχε­δια­σμοί του Ισρα­ήλ, των ΗΠΑ και συμ­μά­χων τους για την «επό­με­νη μέρα» της κατο­χής της Λωρί­δας της Γάζας και συνο­λι­κά της Παλαι­στί­νης, με το κατο­χι­κό κρά­τος να προ­ω­θεί πιο ανοι­χτά τα σχέ­δια για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη συρ­ρί­κνω­ση των παλαι­στι­νια­κών εδα­φών στη Γάζα, μέσα από τη δημιουρ­γία «ζωνών ασφα­λεί­ας». Σε τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μά του το Σάβ­βα­το, ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπ. Νετα­νιά­χου ανέ­φε­ρε ότι «δεν θα επι­τρέ­ψει» στην Παλαι­στι­νια­κή Αρχή να ανα­λά­βει ξανά τον έλεγ­χο και τη δια­χεί­ρι­ση της Λωρί­δας της Γάζας, κατη­γο­ρώ­ντας την ότι «προ­ω­θεί και χρη­μα­το­δο­τεί την τρο­μο­κρα­τία». Χαρα­κτή­ρι­σε τη δημιουρ­γία της «τρο­με­ρό λάθος» και δια­βε­βαί­ω­σε πως θα συνε­χί­σει τον «πόλε­μο κατά της Χαμάς έως το τέλος», μέχρι «την τελι­κή νίκη». Ισχυ­ρί­στη­κε ότι «η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή πλη­ρώ­νει δολο­φό­νους», ότι «μορ­φώ­νει τα παι­διά με τρό­πο ώστε να μισούν το Ισρα­ήλ» και «να δολο­φο­νούν Εβραίους».

Ο Νετα­νιά­χου υπο­στή­ρι­ξε πως η ιδε­ο­λο­γία «απόρ­ρι­ψης της ύπαρ­ξης του Ισρα­ήλ είναι κοι­νή» και στις δύο «φατρί­ες» του παλαι­στι­νια­κού κινή­μα­τος, εννο­ώ­ντας τη Χαμάς και τη Φατάχ, του Παλαι­στί­νιου Προ­έ­δρου Μαχ­μούτ Αμπάς. Οι τοπο­θε­τή­σεις αυτές έγι­ναν με φόντο τις δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων των ΗΠΑ και της ΕΕ περί μιας «ανα­ζω­ο­γο­νη­μέ­νης Παλαι­στι­νια­κής Αρχής» που θα μπο­ρού­σε να ανα­λά­βει τον έλεγ­χο της Λωρί­δας της Γάζας.

Διπλω­μα­τι­κές πηγές, μιλώ­ντας στο πρα­κτο­ρείο «Reuters» την Παρα­σκευή, ανέ­φε­ραν ότι ο Νετα­νιά­χου έχει ήδη ενη­με­ρώ­σει τον Αμε­ρι­κα­νό ΥΠΕΞ Αντ. Μπλίν­κεν και αρα­βι­κές χώρες πως σκο­πεύ­ει να δημιουρ­γή­σει μια «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη ζώνη» εντός της Λωρί­δας της Γάζας, τάχα για «λόγους ασφαλείας».

Από την πλευ­ρά του ο Μαχ­μούτ Αμπάς δήλω­σε το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ότι η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή δεν θα επι­στρέ­ψει στη Γάζα «πάνω σε ισραη­λι­νό άρμα μάχης» και ότι είναι έτοι­μη να την κυβερ­νή­σει «μόνο στο πλαί­σιο μιας ευρύ­τε­ρης διπλω­μα­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας, που οδη­γεί σε ίδρυ­ση παλαι­στι­νια­κού κράτους».

Ισραήλ:
Θα “πατάξουμε” τα στελέχη της Χαμάς 
σε Λίβανο, Τουρκία, Κατάρ

Στο μετα­ξύ ο Ρ. Μπαρ, επι­κε­φα­λής των ισραη­λι­νών υπη­ρε­σιών «εσω­τε­ρι­κής ασφά­λειας», Shin Bet, δήλω­σε ότι οι ισραη­λι­νές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες θα «πατά­ξουν» τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Χαμάς όπου κι αν βρί­σκο­νται, κατο­νο­μά­ζο­ντας ειδι­κό­τε­ρα περιο­χές «της Γάζας, της Δυτι­κής Οχθης, του Λιβά­νου, της Τουρ­κί­ας, του Κατάρ — παντού». «Θα πάρει λίγα χρό­νια, αλλά θα είμα­στε εκεί για να το κάνου­με», ανέ­φε­ρε. Απα­ντώ­ντας στα παρα­πά­νω, πηγές των τουρ­κι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών δήλω­σαν στο πρα­κτο­ρείο «Anadolu» ότι «έγι­ναν οι απα­ραί­τη­τες προει­δο­ποι­ή­σεις» στους συνο­μι­λη­τές τους σχε­τι­κά με στο­χο­ποί­η­ση στε­λε­χών της Χαμάς που ζουν εκτός Παλαι­στί­νης, π.χ. στην Τουρ­κία. «Οποια­δή­πο­τε κίνη­ση προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση θα έχει σοβα­ρές συνέ­πειες», δήλω­σαν οι εν λόγω τουρ­κι­κές πηγές.

Στο μετα­ξύ, ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Financial Times» ανα­φέ­ρει ότι το Ισρα­ήλ ετοι­μά­ζε­ται για μακρό­χρο­νο πόλε­μο στη Γάζα, σχε­διά­ζο­ντας να παρα­τεί­νει την επί­θε­ση κατά της Χαμάς έναν χρό­νο ή και περισ­σό­τε­ρο, στο πλαί­σιο μιας στρα­τη­γι­κής πολ­λών φάσε­ων, που περι­λαμ­βά­νει την παρου­σία ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των όχι μόνο στη βόρεια Γάζα αλλά και βαθιά στο νότιο τμή­μα της περιοχής.

Σε μια παράλ­λη­λη εξέ­λι­ξη, ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός είχε χτες τηλε­φω­νι­κή συν­διά­λε­ξη με τον νεο­ε­κλε­γέ­ντα Πρό­ε­δρο της Αργε­ντι­νής Χ. Μιλέι και τον ευχα­ρί­στη­σε για την πρό­θε­σή του να μετα­φέ­ρει την πρε­σβεία της Αργε­ντι­νής στην Ιερουσαλήμ. 

Μακρόν:
Δεν είναι δυνατή η ολοκληρωτική 
καταστροφή της Χαμάς

«Δυτι­κοί» αξιω­μα­τού­χοι χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τα αμέ­τρη­τα θύμα­τα που προ­κα­λούν οι ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις, την ίδια ώρα που στη­ρί­ζουν το «δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ στην αυτο­ά­μυ­να» — χωρίς να αναι­ρού­νται και αντι­θέ­σεις ως προς τα σχέ­δια της «επό­με­νης μέρας». Στη Γαλ­λία, η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Κατρίν Κολο­νά και ο υπουρ­γός Ενό­πλων Δυνά­με­ων Σ. Λεκορ­νί, σε κοι­νό τους άρθρο που δημο­σιεύ­ει η εφη­με­ρί­δα «La Tribune», εκφρά­ζουν τη «λύπη» τους για την επα­νέ­ναρ­ξη των εχθρο­πρα­ξιών, τονί­ζο­ντας ότι οι άμε­σοι στό­χοι πρέ­πει να είναι μια διαρ­κής εκε­χει­ρία που θα επι­τρέ­ψει την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων, η αυξη­μέ­νη ανθρω­πι­στι­κή πρό­σβα­ση και η κατά­παυ­ση του πυρός. Ανα­φε­ρό­με­νος στα απο­τε­λέ­σμα­τα των πρό­σφα­των επι­σκέ­ψε­ων του Εμ. Μακρόν στο Κατάρ και στο Ντου­μπάι, ο γαλ­λι­κός Τύπος επι­ση­μαί­νει τις αμφι­βο­λί­ες που εξέ­φρα­σε ο Πρό­ε­δρος της χώρας ανα­φο­ρι­κά με την πρό­ο­δο της ισραη­λι­νής επί­θε­σης στη Γάζα.

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου το Σάβ­βα­το, αφού εξέ­φρα­σε τη «λύπη» του για την κατάρ­ρευ­ση της εκε­χει­ρί­ας, ο Μακρόν αμφι­σβή­τη­σε ανοι­χτά τους πολε­μι­κούς στό­χους του Ισρα­ήλ: «Η ολο­κλη­ρω­τι­κή κατα­στρο­φή της Χαμάς — τι είναι αυτό; Και πιστεύ­ει κανείς ότι αυτό είναι δυνα­τό; Αν είναι αυτό, ο πόλε­μος θα διαρ­κέ­σει δέκα χρό­νια και πιστεύω ότι κανείς δεν ξέρει πώς να ορί­σει σοβα­ρά αυτόν τον στό­χο. Μπο­ρού­με να δού­με ξεκά­θα­ρα ότι η σωστή απά­ντη­ση ενα­ντί­ον μιας τρο­μο­κρα­τι­κής ομά­δας δεν είναι η εξά­λει­ψη μιας ολό­κλη­ρης περιο­χής, ούτε ο βομ­βαρ­δι­σμός του συνό­λου των πολι­τι­κών υποδομών».

Πιθανή εμφάνιση
του Πούτιν στον Κόλπο

Επί­σκε­ψη στα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και στη Σαου­δι­κή Αρα­βία ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μέχρι το τέλος της βδο­μά­δας ο Ρώσος Πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν. Η εμφά­νι­σή του στην περιο­χή, που ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες το βρά­δυ από το ρωσι­κό μέσο «Shot» (το επι­κα­λεί­ται τον σύμ­βου­λο του Πού­τιν, Γιού­ρι Ουσα­κόφ), θα γίνει με φόντο και τη συμ­φω­νία στην οποία κατέ­λη­ξε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη η ομά­δα πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γών χωρών OPEC+ για μεί­ω­ση της παρα­γω­γής πετρε­λαί­ου κατά 2,2 εκα­τομ­μύ­ρια βαρέ­λια ημερησίως.

Ερντογάν: Δεν ξέρουμε 
πού θα στρέψει αύριο 
το βλέμμα του το Ισραήλ

Ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος Ρ. Τ. Ερντο­γάν επα­νέ­λα­βε χθες ότι ο Νετα­νιά­χου θα πρέ­πει να δικα­στεί ως εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου. Σε ομι­λία του στην επι­τρο­πή του Οργα­νι­σμού Ισλα­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων: «Είναι καθή­κον μας να μην την εγκα­τα­λεί­ψου­με (σ.σ. τη Γάζα) στα χέρια των Ισραη­λι­νών. Πρέ­πει να το κάνου­με αυτό και για τη δική μας εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα. Δεν ξέρου­με πού θα στρέ­ψει αύριο το βλέμ­μα του το Ισρα­ήλ. Ο χασά­πης της Γάζας έχει απο­κα­λύ­ψει μπρο­στά στις κάμε­ρες ότι δεν μιλά­ει μόνο για τη Γάζα ή τη Ραμά­λα. Το να προ­στα­τεύ­σου­με τη Γάζα και την Παλαι­στί­νη σημαί­νει ότι υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τη Μέκ­κα, τη Μεδί­να και την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη» __Οι δηλώ­σεις έγι­ναν πριν την έναρ­ξη, χθες, διή­με­ρης επί­ση­μης επί­σκε­ψης του Ερντο­γάν στο Κατάρ, στε­νό σύμ­μα­χο της Τουρκίας.

Την Παρα­σκευή ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν ανα­μέ­νε­ται στην Ουά­σιγ­κτον, όπου θα συνα­ντη­θεί με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Αντ. Μπλίν­κεν, ως μέλος της Ομά­δας Επα­φής για τη Γάζα του Οργα­νι­σμού Ισλα­μι­κής Συνερ­γα­σί­ας και του Αρα­βι­κού Συν­δέ­σμου, μαζί με τους ΥΠΕΞ άλλων χωρών.

Αντιπαράθεση στον ΟΗΕ

Παρα­μο­νή της 75ης επε­τεί­ου της Σύμ­βα­σης για την Πρό­λη­ψη και Κατα­στο­λή του Εγκλή­μα­τος της Γενο­κτο­νί­ας, η Παλαι­στί­νια αντι­πρό­σω­πος Ντί­μα Ασφούρ, μιλώ­ντας στο Συμ­βού­λιο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ στη Γενεύη, εκτί­μη­σε ότι «η κατα­στρο­φή ανθρώ­πι­νης προ­έ­λευ­σης» που απορ­ρέ­ει από τις επι­δρο­μές και τη χερ­σαία επέμ­βα­ση του Ισρα­ήλ στη Γάζα συνι­στά «κλα­σι­κό παρά­δειγ­μα γενο­κτο­νί­ας». Από την πλευ­ρά του Ισρα­ήλ, επι­χει­ρώ­ντας να αντι­στρέ­ψει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η Γίλα Σιτρίν ισχυ­ρί­στη­κε ότι οι επι­θέ­σεις της Χαμάς στις 7/10 «παρα­κι­νή­θη­καν από μια γενο­κτο­νι­κή ιδεολογία».

ΛΙΒΑΝΟΣ — ΥΕΜΕΝΗ — ΙΡΑΚ
Νέες συγκρούσεις αλλά και παζάρια

Νέες απει­λές κατά της Χεζ­μπο­λάχ εκτό­ξευ­σε το Σάβ­βα­το ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός, Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, προει­δο­ποιώ­ντας την ότι ο Λίβα­νος θα κατα­στρα­φεί εάν επι­λέ­ξει να ξεκι­νή­σει πόλε­μο με το Ισρα­ήλ. «Εξου­δε­τε­ρώ­νου­με τρο­μο­κρα­τι­κούς πυρή­νες, τους απο­μα­κρύ­νου­με από τα σύνο­ρα, κατα­στρέ­φου­με τα πυρο­μα­χι­κά τους. Θα συνε­χί­σου­με για την ισχυ­ρή απο­τρο­πή στον βορ­ρά και την ολο­κλη­ρω­τι­κή νίκη στον νότο», ανέ­φε­ρε ο Νετανιάχου.

Την Παρα­σκευή ο ισραη­λι­νός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε εκ νέου περιο­χές του νότιου Λιβά­νου προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το τριών ατό­μων, εκ των οποί­ων ο ένας ανα­γνω­ρί­στη­κε από τη Χεζ­μπο­λάχ ως μέλος της που εξο­ντώ­θη­κε μαζί με τη μητέ­ρα του. Η Χεζ­μπο­λάχ ανα­κοί­νω­σε τον θάνα­το άλλων τριών μελών της το Σάβ­βα­το από ισραη­λι­νά πυρά, προ­χω­ρώ­ντας σε αντί­ποι­να με την εκτό­ξευ­ση αντιαρ­μα­τι­κών πυραύ­λων και ρου­κε­τών στο βόρειο Ισρα­ήλ την Κυρια­κή και χτες το πρωί.

Παράλ­λη­λα χτες ο ισραη­λι­νός στρα­τός βομ­βάρ­δι­σε ξανά με τις απα­γο­ρευ­μέ­νες βόμ­βες λευ­κού φωσφό­ρου αρκε­τές πόλεις του νότιου Λιβά­νου, όπως Φαρ­κλί­λα, Νακού­ρα, Κφαρ­σού­μπα, Αλμα αλ Σαάμπ, ενώ η Χεζ­μπο­λάχ στο­χο­ποί­η­σε θέσεις του ισραη­λι­νού στρα­τού στο βόρειο Ισρα­ήλ, όπως στις περιο­χές Σχτού­λα, Μισγκάβ Αμ, Καρμ αλ Τουφάχ.

Σύμ­φω­να με το λιβα­νέ­ζι­κο δίκτυο «Naharnet», την Κυρια­κή, 8 Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες και 3 άμα­χοι τραυ­μα­τί­στη­καν από πυρά της Χεζ­μπο­λάχ στη μεθο­ρια­κή περιο­χή Μπέ­τι Χιλέλ.

Παζάρια με φόντο 
τα σύνορα Ισραήλ — Λιβάνου

Στο φόντο του νέου γύρου συγκρού­σε­ων στα σύνο­ρα Ισρα­ήλ — Λιβά­νου, εντεί­νο­νται παρα­σκη­νια­κά τα παζά­ρια για τον σχε­τι­κό «περιο­ρι­σμό» τους. Το ισραη­λι­νό δίκτυο Κανά­λι 12 μετέ­δω­σε χτες ότι ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Ελι Κοέν, πραγ­μα­το­ποί­η­σε πρό­σφα­τα σει­ρά επα­φών σε Γαλ­λία και άλλες χώρες της ΕΕ σε σχέ­ση με τις συγκρού­σεις στα σύνο­ρα με τον Λίβα­νο προ­κει­μέ­νου να απο­μα­κρυν­θούν οι δυνά­μεις της Χεζ­μπο­λάχ από τα σύνο­ρα με το Ισρα­ήλ. Στο παζά­ρι φαί­νε­ται πως συμ­με­τέ­χουν οι ΗΠΑ, η Σαου­δι­κή Αρα­βία και τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα που επι­χει­ρούν να «εγγυ­η­θούν» την «ασφά­λεια» των εβραϊ­κών εποι­κι­σμών σε (κατε­χό­με­να από το Ισρα­ήλ) εδά­φη που βρί­σκο­νται κοντά στα ισραη­λι­νο-λιβα­νι­κά σύνορα.

Το Κανά­λι 12 υπο­στη­ρί­ζει ότι συζη­τιού­νται η υπο­χώ­ρη­ση δυνά­με­ων της Χεζ­μπο­λάχ βόρεια του ποτα­μού Λιτά­νι, ανά­πτυ­ξη των κυα­νό­κρα­νων του ΟΗΕ στα δια­φι­λο­νι­κού­με­να Αγρο­κτή­μα­τα Σεμπάα και βόρεια της περιο­χής Τσα­τζάρ, μετά την εκλο­γή ενός νέου Προ­έ­δρου στον Λίβα­νο (που καθυ­στε­ρεί μετά τη λήξη της θητεί­ας του Μισέλ Αούν τον Οκτώ­βρη του 2022).

Ιρανική αντίδραση
για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το ίδιο διά­στη­μα, οι συνε­χι­ζό­με­νες ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις και στη γει­το­νι­κή Συρία προ­κα­λούν φονι­κά πλήγ­μα­τα και αντι­δρά­σεις. Προ­χτές, ο εκπρό­σω­πος του ιρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Νάσερ Κανα­α­νί, δήλω­σε ότι η χώρα του θα απα­ντή­σει σε τυχόν επι­θέ­σεις προς τα ιρα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στη Συρία, απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση για τον θάνα­το δύο Ιρα­νών Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης στη Συρία στις 2 Δεκέμ­βρη από ισραη­λι­νή επίθεση.

Στο μετα­ξύ, νέα αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή στο Κιρ­κούκ του Βόρειου Ιράκ είχε την Κυρια­κή ως απο­τέ­λε­σμα τον θάνα­το 5 μελών φιλοϊ­ρα­νι­κής πολι­το­φυ­λα­κής. Η επί­θε­ση έγι­νε μολο­νό­τι το Σάβ­βα­το η ιρα­κι­νή κυβέρ­νη­ση προει­δο­ποί­η­σε τις ΗΠΑ να μην πραγ­μα­το­ποιούν τέτοιες επι­δρο­μές για­τί παρα­βιά­ζουν τα κυριαρ­χι­κά δικαιώματα.

Επι­πλέ­ον, την Κυρια­κή, αμε­ρι­κα­νι­κό αντι­τορ­πι­λι­κό κατέρ­ρι­ψε τρία drones και προ­σέ­φε­ρε συν­δρο­μή σε εμπο­ρι­κά πλοία στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα που έγι­ναν στό­χος επι­θέ­σε­ων από την Υεμέ­νη. Νωρί­τε­ρα, οι Χού­θι ανέ­φε­ραν μέσω αναρ­τή­σε­ων σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι διε­ξή­γα­γαν «επι­χεί­ρη­ση» ενα­ντί­ον δύο «ισραη­λι­νών πλοί­ων στο στε­νό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ» πλήτ­το­ντας το πρώ­το με πύραυ­λο και το δεύ­τε­ρο με drone.

Οι φονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού 
κατά των Παλαιστινίων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης
συνεχίζονται δίχως σταματημό.

Οι κατο­χι­κές δυνά­μεις σκό­τω­σαν του­λά­χι­στον πέντε Παλαι­στί­νιους μέσα σε 24 ώρες, ανα­κοί­νω­σε χθες το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας. Χτες το πρωί, δεκά­δες τζιπ του ισραη­λι­νού στρα­τού και μπουλ­ντό­ζες εισέ­βα­λαν στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό Καλά­ντια που βρί­σκε­ται βόρεια της Ιερου­σα­λήμ ανα­ζη­τώ­ντας «τρο­μο­κρά­τες».

Ξεση­κώ­θη­καν νεα­ροί του καταυ­λι­σμού, συγκρού­στη­καν με τους στρα­τιώ­τες και οι τελευ­ταί­οι προ­χώ­ρη­σαν σε αδιά­κρι­τη χρή­ση πυρός, σκο­τώ­νο­ντας έναν 33χρονο και τραυ­μα­τί­ζο­ντας 22 άλλους, εκ των οποί­ων ένας δέχθη­κε σφαί­ρα στο κεφά­λι και στο στή­θος, ένας στο μάτι και τρεις σε ζωτι­κά μέρη του σώμα­τος. Οι στρα­τιώ­τες απο­χώ­ρη­σαν αφού κατέ­στρε­ψαν σπί­τια και μαγα­ζιά στον καταυλισμό.

Ο 23χρονος Ανας αλ Φαρούκ και ο 22χρονος Μοχά­μεντ Αλ Φαρούκ πυρο­βο­λή­θη­καν από ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κοντά στη Χεβρώ­να και υπέ­κυ­ψαν στα τραύ­μα­τά τους μετά τη δια­κο­μι­δή τους σε νοσο­κο­μείο. Νωρί­τε­ρα χτες το πρωί Εβραί­οι έποι­κοι επι­τέ­θη­καν σε Παλαι­στί­νιους της περιο­χής Χαλέτ Γαζάλ στη βόρεια Κοι­λά­δα του Ιορ­δά­νη κατα­στρέ­φο­ντας καλ­λιέρ­γειες σε έκτα­ση αρκε­τών στρεμ­μά­των, φυτεύ­ο­ντας στη συνέ­χεια στά­ρι. Μετά πέτα­ξαν πέτρες κατά Παλαι­στι­νί­ων παι­διών και γυναι­κών, που είχαν διω­χθεί πριν από βδο­μά­δες από τα σπί­τια τους σε παρα­κεί­με­νη περιο­χή και βρί­σκο­νταν μέσα σε σκη­νές, προ­κα­λώ­ντας πανι­κό και τρόμο.

Την Κυρια­κή το πρωί, δύο νεα­ροί Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν από ισραη­λι­νά πυρά και αρκε­τοί άλλοι τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ του­λά­χι­στον δύο συνε­λή­φθη­σαν στο πλαί­σιο επι­δρο­μής του ισραη­λι­νού στρα­τού στην πόλη Καλ­κί­για της βόρειας Δυτι­κής Οχθης.

Από τις 7 Οκτώ­βρη ο αριθ­μός των Παλαι­στι­νί­ων που έπε­σαν θύμα­τα επι­θέ­σε­ων του ισραη­λι­νού στρα­τού και των Εβραί­ων εποί­κων στη Δυτι­κή Όχθη ανέρ­χε­ται σε του­λά­χι­στον 259.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο