Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατηγορία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Τζωρτζίνας στη Ρ. Πισπιρίγκου

Ακό­μη ένα κακούρ­γη­μα σε βάρος της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου προ­στί­θε­ται στη δικο­γρα­φία που αφο­ρά την πρω­τό­το­κη κόρη της, Τζωρ­τζί­να, για τη δολο­φο­νία της οποί­ας η 33χρονη γυναί­κα είναι προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη από τον περα­σμέ­νο Απρίλιο.

Η μητέ­ρα, η οποία κατη­γο­ρεί­ται ότι δολο­φό­νη­σε την 9χρονη κόρη της, θα λογο­δο­τή­σει και για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας σε βάρος του παι­διού μετά την ποι­νι­κή δίω­ξη που άσκη­σε σε βάρος της ο εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών, Γιώρ­γος Νούλης.

Ο κ. Νού­λης, αξιο­λο­γώ­ντας τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας που έχει σχη­μα­τι­στεί γα τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας, τον Ιανουά­ριο του 2022, άσκη­σε ενα­ντί­ον της 33χρονης μητέ­ρας συμπλη­ρω­μα­τι­κή ποι­νι­κή δίω­ξη για την προ­σπά­θειά της να δολο­φο­νή­σει την κόρη της λίγο πριν τελι­κά το παι­δί υπο­κύ­ψει στη θανα­τη­φό­ρα δόση κεταμίνης.

Η Πισπι­ρί­γκου ήδη έχει κλη­θεί σε συμπλη­ρω­μα­τι­κή απο­λο­γία για το κακούρ­γη­μα της από­πει­ρας ανθρω­πο­κτο­νί­ας ενώ­πιον της 18ης τακτι­κής ανα­κρί­τριας Χρι­στί­νας Σαλά­πα, η οποία διε­ρευ­νά την υπό­θε­ση, και έτσι ανα­μέ­νε­ται αύριο το πρωί να μετα­χθεί στα δικα­στή­ρια της πρώ­ην Σχο­λής Ευελ­πί­δων από τον Κορυ­δαλ­λό όπου κρατείται.

Η Ρού­λα Πισπαι­ρί­γκου, όπως έχει δικαί­ω­μα, πιθα­νό­τα­τα θα ζητή­σει προ­θε­σμία προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θούν η ίδια και ο δικη­γό­ρος της για όσα της κατα­λο­γί­ζο­νται με τη νέα κατη­γο­ρία που απαγ­γέλ­θη­κε σε βάρος της, ώστε να ετοι­μά­σει την υπε­ρά­σπι­σή της.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας, στοι­χειο­θε­τώ­ντας τα δεδο­μέ­να της υπό­θε­σης θανά­του της 9χρονης κόρης της κατη­γο­ρου­μέ­νης, θεω­ρεί ότι λίγους μήνες πριν τον θάνα­το του παι­διού η μητέ­ρα του είχε επι­χει­ρή­σει και πάλι να οδη­γή­σει την 9χρονη στον θάνα­το. Σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λι­κή αξιο­λό­γη­ση, το κορι­τσά­κι νοση­λευό­ταν στο «Καρα­μαν­δά­νειο» χωρίς παθο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα, πλην όμως εκδή­λω­σε καρ­δια­κή ανα­κο­πή. Κατά τον κ. Νού­λη το περι­στα­τι­κό οφεί­λε­ται σε εξω­τε­ρι­κή παρέμ­βα­ση και συγκε­κρι­μέ­να από την 33χρονη κατη­γο­ρου­μέ­νη που ωστό­σο δεν πέτυ­χε το θανα­τη­φό­ρο απο­τέ­λε­σμα που επε­δί­ω­ξε καθώς το αντι­με­τώ­πι­σαν άμε­σα οι για­τροί του νοσοκομείου.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο