Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κατηγορώ του Αινστάιν ενάντια στους Εγγλέζους και τους Εβραίους τρομοκράτες

 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Λίγο πριν από τη δημιουρ­γία του Κρά­τους του Ισρα­ήλ, δύο εβραϊ­κές, οπλι­σμέ­νες τρο­μο­κρα­τι­κές ομά­δες οργά­νω­ναν επι­θέ­σεις για να εκδιώ­ξουν απο την Παλαι­στί­νη τους Άρα­βες κατοί­κους . Η μια ήταν οι Αγω­νι­στές για την Ελευ­θε­ρία του Ισρα­ήλ,  LEHI, γνω­στή και σαν Stern Gang.

Η δεύ­τε­ρη ήταν η Irgun με αρχη­γό τον μετέ­πει­τα πρω­θυ­πουρ­γό του Ισρα­ήλ Μενα­χέμ Μπε­γκίν που συμ­με­τεί­χε στις σφα­γές αθώ­ων ανθρώ­πων για να τους εκδιώ­ξουν από την πατρί­δα τους.

einstein1 (2)

 

Μεγά­λο μέρος της οικο­νο­μι­κής στή­ρι­ξης αυτών των εβραϊ­κών τρο­μο­κρα­τών προ­ερ­χό­ταν από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Η Stern Gang ιδιαί­τε­ρα, έπαιρ­νε  χρή­μα­τα μέσω της οργά­νω­σης “Αμε­ρι­κα­νοί Φίλοι των Αγω­νι­στών για την Ελευ­θε­ρία του Ισρα­ήλ”. Ο Shepard Ρίφ­κιν ήταν εκτε­λε­στι­κός διευ­θυ­ντής της μετά τον κατα­κερ­μα­τι­σμό της Παλαι­στί­νης με από­φα­ση του ΟΗΕ και πριν από τη δημιουρ­γία του Ισρα­ήλ τον Μάιο του 1948.

Ο Ρίφ­κιν ζήτη­σε από τον Albert Einstein να βοη­θή­σει την Stern Gang να συγκε­ντρώ­σει χρή­μα­τα για όπλα για να εκδιώ­ξει τους Άρα­βες και να βοη­θή­σει στη δημιουρ­γία ενός εβραϊ­κού κράτους.

Στις 9 Απρι­λί­ου 1948, 120 τρο­μο­κρά­τες Εβραί­οι και από τις δύο οργα­νώ­σεις επι­τέ­θη­καν με όπλα και χει­ρο­βομ­βί­δες και σκό­τω­σαν 240 ανθρώ­πους στο χωριό Deir Yassin, με σκο­πό να τους εκδιώ­ξουν και να τρο­μο­κρα­τή­σουν όλους τους υπό­λοι­πους Παλαι­στι­νί­ους. Σαν να μην έφτα­νε αυτό φόρ­τω­σαν τα γυναι­κό­παι­δα σε 4 φορ­τη­γά και τους περιέ­φε­ραν στην εβραϊ­κή συνοι­κία στην Ιερου­σα­λήμ κατω από ζητω­κραυ­γές για τους τρο­μο­κρά­τες και βρι­σιές και λιθο­βο­λι­σμούς του πλή­θους ενα­ντί­ον των Αρά­βων, πριν τους αφή­σουν στην Αρα­βι­κή συνοικία.

einstain (3)

Στις 10 Απρι­λί­ου, μια  ημέ­ρα μετά την σφα­γή των Αρά­βων, ο Αϊν­στάιν απά­ντη­σε με την παρα­κά­τω επι­στο­λή στον Shepard Ρίφ­κιν όπου απο­κα­λεί τρο­μο­κρά­τες και παρα­πλα­νη­μέ­νους εγκλη­μα­τί­ες την Stern  Gang και αλλά με πρώ­τους υπαί­τιους τους Εγγλέ­ζους που άφη­σαν τις σφα­γές να εξελιχθούν.

 Προς τον Shepard Rifkin

Εκτε­λε­στι­κό Διευ­θυ­ντή της οργά­νω­σης “Φίλων των αγω­νι­στών για την Ελευ­θε­ρία του Ισραήλ”

Αγα­πη­τέ κύριε

Όταν θα επέλ­θει η πραγ­μα­τι­κή και τελι­κή κατα­στρο­φή μας στην Παλαι­στί­νη οι πρώ­τοι υπεύ­θυ­νοι θα είναι οι Βρετ­τα­νοί και δεύ­τε­ροι οι Τρο­μο­κρα­τι­κές Οργα­νώ­σεις που έχουν δημιουρ­γη­θεί στις δικές μας γραμ­μές. Δεν θέλω να έχω καμία σχέ­ση με αυτούς τους παρα­πλα­νη­μέ­νους και εγκλη­μα­τί­ες ανθρώπους.

Με τιμή

Albert Einstein

10 Απρι­λί­ου 1948

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο