Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καύσωνας: «βράζει» και καίγεται η Δυτική Ευρώπη — Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες

Η θερ­μο­κρα­σία μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σει τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σήμε­ρα στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, για πρώ­τη φορά στη χώρα, λόγω του καύ­σω­να που πλήτ­τει στη δυτι­κή Ευρώ­πη, προ­κα­λώ­ντας δασι­κές πυρ­κα­γιές κυρί­ως στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της Γαλλίας.

Πρό­κει­ται για το δεύ­τε­ρο τέτοιο φαι­νό­με­νο σχε­δόν μέσα σε ένα μήνα στην Ευρώ­πη, που έχει προ­κα­λέ­σει πυρ­κα­γιές στην ιβη­ρι­κή χερ­σό­νη­σο και τη Γαλλία.

Το γεγο­νός ότι κατα­γρά­φο­νται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρα κύμα­τα καύ­σω­να είναι άμε­σο απο­τέ­λε­σμα της αύξη­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας στον πλα­νή­τη, σύμ­φω­να με επιστήμονες.

Με ακραί­ες θερ­μο­κρα­σί­ες που έφτα­σαν ως και τους 47 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στην Ιβη­ρι­κή, κι ενώ ήδη στη Γαλ­λία μιλούν για καύ­σω­να «Απο­κά­λυ­ψης», ερευ­νη­τές της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής ανα­κοί­νω­σαν ότι σχε­δόν το μισό ‑ποσο­στό 46%- της επι­κρά­τειας της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης είναι σε πρω­το­φα­νή επί­πε­δα ξηρασίας.

Αυτή η ακραία ζέστη, που κατα­γρά­φε­ται επί­σης στη Γαλ­λία, πλήτ­τει ιδιαί­τε­ρα τώρα τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία, όπου ο υδράρ­γυ­ρος ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σει σήμε­ρα το όριο των 40 βαθ­μών. Το ρεκόρ υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών στη Βρε­τα­νία κατα­γρά­φη­κε στις 25 Ιου­λί­ου 2019, με 38,7 βαθ­μούς στο Κέμπριτζ.

Ήδη χθες, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Αγγλί­ας το θερ­μό­με­τρο έδει­ξε 38,1 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, η υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία αυτής της χρο­νιάς, και η τρί­τη υψη­λό­τε­ρη που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο. Η Ουα­λία κατέ­γρα­ψε το δικό της ρεκόρ με 37,1 βαθ­μούς και στο Λον­δί­νο, η θερ­μο­κρα­σία ανέ­βη­κε στους 37,5.

Για πρώ­τη φορά, οι αρμό­διες αρχές της Βρε­τα­νί­ας εξέ­δω­σαν προει­δο­ποί­η­ση 4ης βαθ­μί­δας, το υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο που αντι­στοι­χεί σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, προει­δο­ποιώ­ντας τους πολί­τες για τους κιν­δύ­νους της ζέστης. Ορι­σμέ­να σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά, ενώ σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα ανα­μέ­νο­νται και στις μεταφορές.

Στη γει­το­νι­κή Ιρλαν­δία, χθες στο Δου­βλί­νο η θερ­μο­κρα­σία έφθα­σε τους 33 βαθ­μούς, η υψη­λό­τε­ρη από το 1887.

Η Ολλαν­δία είχε χθες τη πιο ζεστή ημέ­ρα από την αρχή της χρο­νιάς, με τη θερ­μο­κρα­σία να φθά­νει τους 35,4 βαθ­μούς στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της χώρας. Σήμε­ρα οι θερ­μο­κρα­σία μπο­ρεί να φθά­σουν τους 39 βαθ­μούς στο νότιο και το κεντρι­κό τμή­μα της χώρας, πλη­σιά­ζο­ντας το εθνι­κό ρεκόρ (40,7 βαθ­μοί στις 25 Ιου­λί­ου 2019).

Στο Βέλ­γιο, το θερ­μό­με­τρο μπο­ρεί σήμε­ρα να φθά­σει κατά τόπους έως τους 40 βαθ­μούς, σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία (IRM). Σε ορι­σμέ­νους κλά­δους όπου οι εργα­ζό­με­νοι είναι εκτε­θει­μέ­νοι στη ζέστη, έχουν υπάρ­ξει τρο­πο­ποι­ή­σεις στο ωρά­ριο εργασίας.

Στη Γαλ­λία, ύστε­ρα από τα ρεκόρ ζέστης που κατα­γρά­φη­καν χθες, η θερ­μο­κρα­σία ανα­μέ­νε­ται να υπο­χω­ρή­σει σήμε­ρα στην πλευ­ρά του Ατλα­ντι­κού και ο καύ­σω­νας προ­βλέ­πε­ται να κινη­θεί προς το ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία. Ωστό­σο, η Γαλ­λία συνε­χί­ζει να είναι αντι­μέ­τω­πη με δύο μεγά­λες πυρ­κα­γιές στην περιο­χή του Μπορ­ντό, που έχουν κατα­στρέ­ψει 170.000 στρέμ­μα­τα δάσους. Σε αυτές τις περιο­χές, 16.000 άνθρω­ποι ανα­γκά­στη­καν χθες να εγκα­τα­λεί­ψουν τις εστί­ες τους, την ώρα που η θερ­μο­κρα­σία ξεπερ­νού­σε τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των κατοί­κων που απο­μα­κρύν­θη­καν από τα σπί­τια τους σε 32.000 σε έξι ημέρες.

Στην Ισπα­νία, επι­κρα­τεί απο­πνι­κτι­κή ζέστη εδώ και πάνω από μία εβδο­μά­δα, κάτι που έχει προ­κα­λέ­σει πολ­λές πυρ­κα­γιές, κατα­στρέ­φο­ντας μεγά­λες εκτά­σεις γης. Χθες, σχε­δόν το σύνο­λο της χώρας παρέ­μει­νε σε κατά­στα­ση «υψη­λού κιν­δύ­νου» για πυρκαγιά.

Υψηλό του 1949 ξεπέρασε το θερμόμετρο

Το Saint-Brieuc, στην ακτή της Μάγ­χης, έφτα­σε τους 39,5 βαθ­μούς Κελ­σί­ου ξεπερ­νώ­ντας το προη­γού­με­νο ρεκόρ των 38,1 Κελ­σί­ου και η δυτι­κή πόλη της Νάντης κατέ­γρα­ψε 42 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ξεπερ­νώ­ντας το υψη­λό δεκα­ε­τιών των 40,3 Κελ­σί­ου, που σημειώ­θη­κε το 1949.

Στη βορειο­δυ­τι­κή περιο­χή της Βρε­τά­νης, το λιμά­νι της Βρέ­στης στον Ατλα­ντι­κό χτύ­πη­σε τους 39,3 βαθ­μούς τη Δευ­τέ­ρα — άλλο ένα ρεκόρ.

Δύο νεκροί στην Πορτογαλία

Η θερ­μο­κρα­σία για πρώ­τη φορά από τις 8 Ιου­λί­ου, δεν ξεπέ­ρα­σε­τους 40 βαθ­μούς. Οι πυρ­κα­γιές ωστό­σο προ­κά­λε­σαν δύο θανά­τους, 60 τραυ­μα­τί­ες ενώ άφη­σαν 120–150.000 στρέμ­μα­τα καμέ­νου δάσους.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο