Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καύσωνας διαρκείας: Στα ύψη ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες — Σε ποιες περιοχές θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς

Οι θερ­μές αέριες μάζες από τη δυτι­κή Ευρώ­πη και τις ακτές της βόρειας Αφρι­κής που κινού­νται προς την περιο­χή μας θα προ­κα­λέ­σουν άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας τις επό­με­νες ημέ­ρες στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας. Σύμ­φω­να με έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (ΕΜΥ), οι περιο­χές που θα επη­ρε­α­στούν είναι κυρί­ως η δυτι­κή, κεντρι­κή και βόρεια χώρα καθώς και τα νησιά του νοτιο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

Από το Σάβ­βα­το (23/7) έως και τη Δευ­τέ­ρα (25/7), και ενώ οι ελά­χι­στες τιμές της θερ­μο­κρα­σί­ας αρχι­κά δεν θα είναι ιδιαί­τε­ρα υψη­λές, οι μέγι­στες τιμές θα κυμαν­θούν ως εξής:

α. στα ηπει­ρω­τι­κά προ­βλέ­πο­νται θερ­μο­κρα­σί­ες περί τους 39 με 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου ενώ λόγω τοπι­κών συν­θη­κών (μικρο­κλί­μα, κατα­βά­τες άνε­μοι) και ειδι­κό­τε­ρα σε περιο­χές στο εσω­τε­ρι­κό της ηπει­ρω­τι­κής χώρας που δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από θαλάσ­σιες αύρες η θερ­μο­κρα­σία θα είναι ένα με δύο βαθ­μούς υψη­λό­τε­ρη (41 με 42 βαθ­μούς Κελσίου).

Πιο συγκε­κρι­μέ­να θα επη­ρε­α­στούν περιο­χές της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, της Θεσ­σα­λί­ας, της Στε­ρε­άς και της Πελοποννήσου.

β. στα νησιά του Ιονί­ου, τα Δωδε­κά­νη­σα και τη νότια Κρή­τη προ­βλέ­πο­νται θερ­μο­κρα­σί­ες περί τους 35 με 37 βαθ­μούς Κελσίου.

γ. στην υπό­λοι­πη νησιω­τι­κή χώρα προ­βλέ­πο­νται θερ­μο­κρα­σί­ες περί τους 33 με 35 βαθ­μούς Κελσίου.

Ειδι­κό­τε­ρα για την Αττι­κή η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία θα φτά­σει τους 39 με 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου ενώ στις παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Σύμ­φω­να με τα έως τώρα δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία, όπως ανα­φέ­ρει η ΕΜΥ, παρό­λο που ανα­μέ­νε­ται μικρή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από την Τρί­τη (26/7) στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, οι μέγι­στες καθώς και οι ελά­χι­στες τιμές της θερ­μο­κρα­σί­ας στις πεδι­νές περιο­χές της κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, της Θεσ­σα­λί­ας και της Στε­ρε­άς θα δια­τη­ρη­θούν έως και την Πέμ­πτη (28/7) σε υψη­λά επίπεδα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο