Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καύσωνας και τροπικές νύχτες στις σκανδιναβικές χώρες

Οι Σκαν­δι­να­βι­κές χώρες βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πες με υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, καθώς ο ιστο­ρι­κός καύ­σω­νας που σάρω­σε την Ευρώ­πη μετα­κι­νεί­ται προς τον ευρω­παϊ­κό βορ­ρά, προ­κα­λώ­ντας σε ορι­σμέ­νες περιο­χές «τρο­πι­κές νύχτες», ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το Μετε­ω­ρο­λο­γι­κό Ινστι­τού­το της Σουηδίας.

Στη Σου­η­δία, το βόρειο τμή­μα της χώρας επλή­γη από τη ζέστη. Στη μικρή πόλη Μαρ­κου­σβίν­σα (βόρεια) ο υδράρ­γυ­ρος ανήλ­θε χθες σε επί­πε­δα ρεκόρ, στους 34,8 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, την υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία που έχει κατα­γρα­φεί στη Σου­η­δία φέτος.

«Πρό­κει­ται για την υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία στο βόρειο τμή­μα από το 1945 και την τρί­τη υψη­λό­τε­ρη που κατα­γρά­φου­με» εξή­γη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιον Γιόρπελαντ.

Στις αρχές της εβδο­μά­δας, περιο­χές της Σου­η­δί­ας γνώ­ρι­σαν «τρο­πι­κές νύχτες», δηλα­δή όταν η θερ­μο­κρα­σία κατά τη διάρ­κεια της νύχτας δεν πέφτει κάτω των 20 βαθ­μών Κελσίου.

Σύμ­φω­να με τον Σου­η­δό μετε­ω­ρο­λό­γο, οι θερ­μο­κρα­σί­ες δεν θεω­ρού­νται εξαι­ρε­τι­κά υψη­λές στο νότιο τμή­μα της χώρας και δεν θεω­ρεί­ται ασυ­νή­θι­στο να φθά­νουν στους 30 βαθ­μούς Κελ­σί­ου κάποιες ημέ­ρες τον χρό­νο, ακό­μα κι αν οι τωρι­νές θερ­μο­κρα­σί­ες ξεπερ­νούν τον μέσο όρο.

Το κύμα ζέστης έγι­νε αισθη­τό και άλλες Σκαν­δι­να­βι­κές χώρες. Το Μετε­ω­ρο­λο­γι­κό Ινστι­τού­το της Νορ­βη­γί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι κατέ­γρα­ψε «τρο­πι­κές νύχτες» σε 20 δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές στον νορ­βη­γι­κό νότο.

Συνα­γερ­μοί για καύ­σω­να εκδό­θη­καν στη Σου­η­δία, τη Νορ­βη­γία και τη Φιν­λαν­δία. Η φιν­λαν­δι­κή αστυ­νο­μία προ­έ­τρε­ψε, μάλι­στα, στις αρχές της εβδο­μά­δας τους οδη­γούς να προ­σέ­χουν τα ελά­φια, που δια­σχί­ζουν τους δρό­μους ανα­ζη­τώ­ντας νερό για να δροσιστούν.

Ο Παγκό­σμιος Μετε­ω­ρο­λο­γι­κός Οργα­νι­σμός προ­έ­βλε­ψε ότι οι ατμο­σφαι­ρι­κές ροές θα μετα­φέ­ρουν τη ζέστη από την Ευρώ­πη προς τη Γροι­λαν­δία «με απο­τέ­λε­σμα την αύξη­ση των θερ­μο­κρα­σιών και την επι­τά­χυν­ση της τήξης» των πάγων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο