Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κα Κατσίμη της ΕΡΤ, αιδώς! Περισσότερη τσίπα και λιγότερο… Τσίπρα — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Η κα Κατσί­μη, μέχρι πριν λίγα χρό­νια δεν γνώ­ρι­ζε πότε απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε η Αθή­να. Έτσι, του­λά­χι­στον, δήλω­σε η ίδια στην εκπο­μπή της. Πιθα­νόν να αγνο­ού­σε ακό­μη, από ποιους απε­λευ­θε­ρώ­θη­κε, ότι πριν είχε σκλα­βω­θεί και το τι έγι­νε ενδιάμεσα.

Όλα αυτά, φαί­νε­ται, τα έμα­θε βια­στι­κά και κάπως αρπα­κολ­λα­τζί­δι­κα η κα Κατσί­μη, ένε­κα της πρό­σλη­ψής της στην ΕΡΤ. Κι είπε, ως νεο­φώ­τι­στη, να τα μετα­δώ­σει και σ’ εμάς. Σ’ εμάς, που πλη­ρώ­νου­με την κα Κατσί­μη μέσω της υπο­χρε­ω­τι­κής εισφο­ράς στο συρι­ζαί­ι­κο παρα­μά­γα­ζο, στο οποίο επα­ξί­ως προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες της.

Συνε­πι­κου­ρού­με­νη, λοι­πόν, από ανα­λό­γων προ­σό­ντων και γνώ­σε­ων συνά­δελ­φό της, βάλ­θη­κε να ανα­σκο­λο­πί­σει την ιστορία.

Στη βια­σύ­νη της να ιστο­ρι­κο­ποι­η­θεί η ανι­στό­ρη­τη, μέχρι πρό­τι­νος, κα Κατσί­μη, διέ­λα­θε της προ­σο­χής της, ως λεπτο­μέ­ρεια, το γεγο­νός ότι την Αθή­να την απε­λευ­θέ­ρω­σαν οι κομ­μου­νι­στές και οι σύμ­μα­χοί τους με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Οπό­τε, μη έχο­ντας λόγους, δεν κάλε­σε εκπρό­σω­πο των κομ­μου­νι­στών. Απε­να­ντί­ας, πρό­σφε­ρε θέση σε εκπρό­σω­πο της πλευ­ράς απ’ όπου ξεφύ­τρω­σαν οι χίτες, οι γερ­μα­νο­τσο­λιά­δες, οι προ­δό­τες συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών και τα μετέ­πει­τα δου­λι­κά των αγγλο­α­με­ρι­κά­νων. Καθώς και έτε­ρο ιστο­ρι­κό συνα­γε­λα­ζό­με­νο σε συρι­ζαί­ι­κα μποστάνια.

Άπλω­σαν ομο­θυ­μα­δόν και ως μπα­γιά­τι­κο τρα­χα­νά τις γνώ­σεις τους, το επαγ­γελ­μα­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό ήθος (όσο τέλος πάντων δια­θέ­τουν) και προ πάντων, την εγνω­σμέ­νη διά­θε­σή τους για… αντι­κει­με­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση κι έκα­ναν σμπα­ρά­λια κάθε έννοια ιστο­ρί­ας και αξιοπρέπειας.

Ακού­στη­καν τα πάντα. Από τις πολ­λές οργα­νώ­σεις που αντι­στά­θη­καν απέ­να­ντι στους Γερ­μα­νούς, ότι οι Άγγλοι έφε­ραν το Νίκο Ζαχα­ριά­δη και πολ­λά άλλα. Α, κα Κατσί­μη, οι σημαί­ες που ανα­φέ­ρα­τε ως ρώσι­κες – οι κόκ­κι­νες με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και το αστέ­ρι, ήταν σοβιε­τι­κές. Νομί­ζω πως κάτι τέτοια τα μαθαί­νου­με στο δημοτικό.

Κι όταν, στην εκπο­μπή, παρε­νέ­βη ο Μάκης Μαΐ­λης επι­ση­μαί­νο­ντας το αυτο­νό­η­το, πως εκπο­μπή για το ΚΚΕ χωρίς το ΚΚΕ δεν γίνε­ται, η κα Κατσί­μη με ύφος πολυ­και­ρι­σμέ­νης γκα­ζό­ζας, βγή­κε απ’ τα ρού­χα της, για­τί η εκπο­μπή είναι… ιστο­ρι­κή και όχι πολι­τι­κή (η κα Κατσί­μη πάει για… πού­λι­τζερ) – όχι κομ­μα­τι­κή ψιθύ­ρι­σε ο παρα­κεί­με­νος ελά­χι­στος, και ότι πέρυ­σι σε αντί­στοι­χη εκπο­μπή είχαν ιστο­ρι­κό του ΚΚΕ και πολύ του έπε­φτε του ΚΚΕ να θέλει να έχει κάθε χρό­νο εκπρό­σω­πο (αυτό δεν το είπε, αλλά το υπο­νό­η­σε σαφέστατα).

Άξιος ο μισθός σας, κα Κατσί­μη. Αλλά ποιος και πόσος μισθός αξί­ζει αυτή την έκπτω­ση, το δια­συρ­μό και τον εξευ­τε­λι­σμό του υπο­τι­θέ­με­νου λει­τουρ­γή­μα­τός σας;

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο