Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κεντρική Μακεδονία: Εκρηκτική η κατάσταση στη σχολική στέγη — Σήμα κινδύνου από την Ομοσπονδία Γονέων

Την επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται τα σχο­λι­κά κτί­ρια στους δήμους της Θεσ­σα­λο­νί­κης και απο­δει­κνύ­ουν ότι τα σχο­λεία, όπου καθη­με­ρι­νά περ­νά­νε το 1/3 του χρό­νου τους τα παι­διά, εκπέ­μπουν σήμα κιν­δύ­νου, παρου­σί­α­σαν σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σαν την Πέμ­πτη εκπρό­σω­ποι της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Οι εκπρό­σω­ποι των γονέ­ων απαί­τη­σαν, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και με γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση, να δρο­μο­λο­γη­θεί η κατα­σκευή νέων σύγ­χρο­νων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων που να καλύ­πτουν πλή­ρως τις σημε­ρι­νές παι­δα­γω­γι­κές ανά­γκες και παράλ­λη­λα να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την ασφά­λεια των παι­διών τους στα σχολεία.

Οπως είπε ο Θανά­σης Κοκο­νάς, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας, «έχει φτά­σει ο κόμπος στο χτέ­νι. Δεν μπο­ρού­με να γινό­μα­στε μπα­λά­κι στην πολι­τι­κή της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης όλων των κυβερ­νή­σε­ων και για τη σχο­λι­κή στέγη».

Ανέ­φε­ρε ότι η πλειο­ψη­φία των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων αδυ­να­τούν να στη­ρί­ξουν τις απαι­τή­σεις της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας όσον αφο­ρά το περιε­χό­με­νο και την ηλι­κια­κή βαθ­μί­δα που φιλο­ξε­νεί η κάθε σχο­λι­κή μονά­δα. Και αυτό αφο­ρά τον αριθ­μό των μαθη­τών ανά τάξη, με τους μαθη­τές να στοι­βά­ζο­νται κυριο­λε­κτι­κά σε αίθου­σες λίγων τετρα­γω­νι­κών μέτρων, σε αίθου­σες τυφλές, υπό­γειες, σχο­λεία χωρίς προ­αύ­λιο, σχο­λεία σε όρο­φο, με έλλει­ψη αιθου­σών για τα μαθή­μα­τα μου­σι­κής, εικα­στι­κών κ.λπ., εργα­στη­ρί­ων φυσι­κών επι­στη­μών και γυμνα­στη­ρί­ων, υπο­δο­μών, παιχνιδιών.

Μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κοί αντι­κρί­ζουν προ­αύ­λια να πλημ­μυ­ρί­ζουν και να μετα­τρέ­πο­νται σε πισί­νες ή να γεμί­ζουν με λύμα­τα από προ­βλή­μα­τα στα δίκτυα ύδρευ­σης — απο­χέ­τευ­σης, να πέφτουν σοβά­δες από ορο­φές και τοι­χο­ποι­ί­ες, ηλε­κτρο­λο­γι­κές εγκα­τα­στά­σεις ακα­τάλ­λη­λες, επι­κίν­δυ­να γήπε­δα σχο­λεί­ων και προ­αύ­λια με κακο­τε­χνί­ες, ρηγ­μα­τώ­σεις και άλλες σημα­ντι­κές φθο­ρές που ευθύ­νο­νται για καθη­με­ρι­νά μικρά ή και σοβα­ρό­τε­ρα ατυ­χή­μα­τα. Επι­πλέ­ον, σχο­λεία χτι­σμέ­να δίπλα σε δρό­μους ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας, με ανύ­παρ­κτες δια­βά­σεις, φανά­ρια κ.ά., που καθι­στούν την πρό­σβα­ση των μαθη­τών επικίνδυνη.

Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην ανά­γκη να υπάρ­ξει άμε­σα αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος όλων των κτι­ρί­ων. Ζήτη­σε «να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ουσια­στι­κοί έλεγ­χοι, και όχι μόνο οπτι­κοί, από τις αρμό­διες επι­τρο­πές των ΚΤΥΠ σε συνερ­γα­σία με τις Τεχνι­κές Υπη­ρε­σί­ες των δήμων. Ανα­φέρ­θη­κε στην απο­διορ­γά­νω­ση των ΚΤΥΠ (πρώ­ην ΟΣΚ) και την απο­ψί­λω­ση των Τεχνι­κών Υπη­ρε­σιών των δήμων, που, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, έχουν οδη­γή­σει σε διά­χυ­ση των ευθυ­νών και πλή­ρη αδρά­νεια του κρά­τους όσον αφο­ρά τη στα­τι­κή και αντι­σει­σμι­κή επάρ­κεια των σχολείων.

Ιδιαί­τε­ρα στά­θη­κε στην ανυ­παρ­ξία υπο­δο­μών για την πρό­σβα­ση παι­διών ή εκπαι­δευ­τι­κών ΑμεΑ, αλλά και για την εξα­σφά­λι­ση της πρό­σβα­σης στο σχο­λείο παι­διών που αντι­με­τω­πί­ζουν προ­σω­ρι­νό κινη­τι­κό πρό­βλη­μα. Τέτοια παρα­δείγ­μα­τα είναι οι ελλεί­ψεις σε ράμπες, τα χαλα­σμέ­να ασαν­σέρ, οι χώροι που δεν επι­τρέ­πουν χωρι­κά τη διέ­λευ­ση παι­διών με αμαξίδια.

Ακό­μα πιο τρα­γι­κή είναι η κατά­στα­ση στα σχο­λεία Ειδι­κής Αγω­γής. Π.χ. τα ΕΕΕΕΚ σε Κορ­δε­λιό, Πυλαία, Θέρ­μη, Θεσ­σα­λο­νί­κη είναι ακα­τάλ­λη­λα καθώς λει­τουρ­γούν σε μισθω­μέ­να κτί­ρια με συν­θή­κες που δεν έχουν καμιά σχέ­ση με τις ανά­γκες των παι­διών. Ενδει­κτι­κά ανέ­φε­ρε ότι στο Ειδι­κό Σχο­λείο Θέρ­μης οι προ­δια­γρα­φές είναι για 90 παι­διά και φοι­τούν πάνω από 200, χωρίς αυλή, χωρίς έξο­δο κιν­δύ­νου, χωρίς επαρ­κή αερι­σμό, χωρίς κατάλ­λη­λα δια­μορ­φω­μέ­νους και προ­σβά­σι­μους χώρους, χωρίς γυμναστήριο.

Την ίδια ώρα που υπάρ­χει ανά­γκη για ανέ­γερ­ση πολ­λών νέων ειδι­κών σχο­λεί­ων, στην Καλα­μα­ριά υπάρ­χει από­φα­ση για ίδρυ­ση ειδι­κού σχο­λεί­ου από το 2005, όμως κάθε χρό­νο ανα­στέλ­λε­ται λόγω έλλει­ψης κατάλ­λη­λου χώρου. Και μόλις τον Γενά­ρη απο­χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε οικό­πε­δο που προ­ο­ρι­ζό­ταν για σχο­λι­κή στέ­γη, για να γίνει χώρος από­θε­σης μπαζών!

Τέλος, κάλε­σε τον εισαγ­γε­λέα να παρέμ­βει σε ό,τι αφο­ρά την ασφά­λεια των σχο­λι­κών εκδρο­μών, με αφορ­μή περι­στα­τι­κά όπου του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία ζητούν επι­πλέ­ον χρή­μα­τα για τις σχο­λι­κές εκδρο­μές, όταν πρό­κει­ται τα λεω­φο­ρεία τους να υπο­βλη­θούν σε ελέγ­χους από την Τροχαία.

«Ριζο­σπά­στης»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο