Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κενό ασφαλείας του facebook άφησε 50 εκατ. λογαριασμούς χρηστών

Η Facebook Inc ανα­κά­λυ­ψε ένα κενό ασφα­λεί­ας που άφη­σε εκτε­θει­μέ­νους περί­που 50 εκα­τομ­μύ­ρια λογα­ρια­σμούς χρη­στών, με απο­τέ­λε­σμα χάκερ να πάρουν τον έλεγ­χο των λογα­ρια­σμών και να απο­κτή­σουν πρό­σβα­ση σε δεδο­μέ­να τους, απο­κά­λυ­ψε σήμε­ρα η εταιρεία.

Το Facebook, που έχει περισ­σό­τε­ρους από 2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ενερ­γούς χρή­στες σε μηνιαία βάση, έχει διορ­θώ­σει το πρό­βλη­μα και έχει ενη­με­ρώ­σει τις δυνά­μεις επι­βο­λής του νόμου, ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση που εκδόθηκε.

«Το ελάτ­τω­μα διορ­θώ­θη­κε χθες (Πέμ­πτη) το βρά­δυ» ανέ­φε­ρε σήμε­ρα ο επι­κε­φα­λής του δημο­φι­λούς μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Μαρκ Ζάκερ­μπεργκ κατά τη διάρ­κεια μιας τηλε­διά­σκε­ψης, σημειώ­νο­ντας ότι το πρό­βλη­μα ανα­κα­λύ­φθη­κε την Τρίτη.

«Χάκερ εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε το τεχνι­κό πρό­βλη­μα για να κλέ­ψει κωδι­κούς πρό­σβα­σης που επι­τρέ­πουν την είσο­δο στο λογα­ρια­σμό Facebook περί­που 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων χρη­στών», σημεί­ω­σε, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας εντού­τοις ότι προς το παρόν, η Facebook δεν γνω­ρί­ζει εάν «αυτοί οι λογα­ρια­σμοί χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν από τον χάκερ».

«Αυτή τη στιγ­μή δεν έχου­με στοι­χεία που να κατα­δει­κνύ­ουν ότι οι λογα­ρια­σμοί τέθη­καν σε κίν­δυ­νο» δια­βε­βαί­ω­σε ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος σε μια ανάρ­τη­ση στο Facebook.

Οι ομά­δες του ιστό­το­που «ανα­κά­λυ­ψαν ένα πρό­βλη­μα ασφα­λεί­ας που επη­ρέ­α­σε σχε­δόν 50 εκα­τομ­μύ­ρια λογα­ρια­σμούς. Το αντι­με­τω­πί­ζου­με με εξαι­ρε­τι­κή σοβα­ρό­τη­τα» επι­σή­μα­νε νωρί­τε­ρα η εται­ρεία σε ένα δελ­τίο τύπου, προ­σθέ­το­ντας ότι «λαμ­βά­νει άμε­σα μέτρα».

Οι χάκερ έκλε­ψαν “access tokens”, ψηφια­κά κλει­διά, μέσω της λει­τουρ­γί­ας “view as”, η οποία επι­τρέ­πει στους χρή­στες να δουν πώς εμφα­νί­ζε­ται το προ­φίλ τους σε κάποιον άλλο χρήστη.

Πρό­κει­ται για ένα νέο πλήγ­μα, η σοβα­ρό­τη­τα του οποί­ου θα καθο­ρι­στεί το επό­με­νο διά­στη­μα, για το δημο­φι­λέ­στε­ρο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης με τους άνω των 2 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων χρή­στες παγκοσμίως.

Οι μετο­χές της Facebook Inc κατέ­γρα­ψαν πτώ­ση στο Χρη­μα­τι­στή­ριο, άνω του 3% την ώρα των ανα­κοι­νώ­σε­ων της εταιρείας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο